Skip to main content

Yksityisyydensuoja

Henkilötietojen suoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan.

Henkilötietojen suoja perustuu 23.10.2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta.

Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan EU:n toimielinten verkkosivustoihin, joiden verkkotunnus on europa.eu. Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin sähköisten palvelujen käyttäminen edellyttää sitä. Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa vahvistettuja periaatteita. Lisäksi jokaisella sivustolla esitetään sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Toimintamalli on seuraava:

 • Kunkin sähköisen palvelun rekisterinpitäjä määrittelee, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Kunkin toimielimen tietosuojavastaava varmistaa, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvoo rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa.
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu.

EU:n toimielinten verkkosivustoilla, joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu, on linkkejä myös ulkopuolisille sivustoille. Kolmansien osapuolten sisällön käyttäminen näillä sivustoilla saattaa edellyttää niiden käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttöehtoihin voi sisältyä esimerkiksi evästeisiin liittyviä ehtoja, joihin EU:n toimielimet eivät voi vaikuttaa.

Sähköiset palvelut

Europa-portaalin sähköisellä palvelulla eli e-palvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europa-sivustoilla on kolmenlaisia sähköisiä palveluja:

 • tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut tahot saavat tietoja
 • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla edistetään EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin ja tuetaan kuulemisten järjestämistä ja palautteen antamista
 • palvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet

Sivustokohtaisissa tietosuojaperiaatteissa täsmennetään seuraavat tietojen käyttöä koskevat seikat:

 • mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin (EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin)
 • kenelle tietoja luovutetaan
 • miten tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa oikaista
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin
 • kenelle voi lähettää kysymyksiä ja osoittaa mahdolliset valitukset.

Europa Analytics -palvelu

Europa Analytics -palvelun avulla seurataan Europa-sivuston (europa.eu) toimivuutta ja käyttöä. Sivustoa hallinnoi Euroopan komissio kaikkien EU-toimielinten ja -virastojen puolesta.

Voit halutessasi kieltää palvelun käytön joko evästeilmoituksen kautta (ilmoitus avautuu käydessäsi ensi kertaa Europa-sivustolla) tai Europa Analytics -sivulla.

Euroopan komissio hallinnoi omia verkkosivujaan (ec.europa.eu). Tutustu sen tietosuojaperiaatteisiin ja määrittele asetukset haluamallasi tavalla.

Muut EU-toimielimet kuin Euroopan komissio (esim. Euroopan parlamentti) voivat käyttää omaa analysointijärjestelmäänsä. Lisätietoja saa niiden sivuilla olevista oikeudellisista huomautuksista.

Palvelun kieltäminen ei vaikuta Europa-sivustojen käytettävyyteen.

Lisätietoa Europa Analytics -palvelusta

Yhteydenotot

Monilla Europa-verkkosivuilla on Yhteydenotot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää kommentteja tiettyyn sähköpostilaatikkoon.

Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu.

Halutessasi voit esittää kysymyksiä sähköpostiviestien ja niihin liittyvien henkilötietojen käsittelystä oman viestisi yhteydessä.

Tietojen väärinkäytön estäminen

Kerätyt henkilötiedot tallennetaan tietojenkäsittelijänä toimivan ulkopuolisen alihankkijan tietokoneelle. Alihankkijan on huolehdittava asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisen tietosuojan ja luottamuksellisuuden toteutumisesta.

Tietojen tarkistaminen, muuttaminen ja poistaminen

Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietojasi Europa-sivuston tai Euroopan komission hallinnoiman alisivuston vastaava rekisterinpitäjä on tallentanut, tai jos haluat muuttaa tai poistaa tietojasi, lähetä verkkolomakkeella viesti komission viestintäpääosastoon Europa-sivuston rekisterinpitäjälle. Ilmoita lomakkeella selvästi, mitä pyyntösi koskee (Europa-sivuston käytön yhteydessä tallennettujen henkilötietojen tarkistamista, muuttamista tai poistamista), ja liitä mukaan niiden verkkosivujen url-osoite, joista on kyse.

Sähköinen lomake: Omien henkilötietojen tarkistus, muuttaminen ja poisto