Põhisisu juurde

Juurdepääs teabele

Läbipaistvus

Läbipaistvus on üks ELi peamisi põhimõtteid. Selle tagamiseks peab EL avaldama teabe poliitikakujundamise ja kulutuste kohta ning kaitsma teabevabaduse põhimõtet. Need põhimõtted on sätestatud ELi aluslepingutes.

Euroopa Liidu lepingu artiklis 10 on märgitud, et otsuseid tehakse „ nii kodanikulähedaselt kui võimalik“. Artiklis 11 on märgitud, et nii üksikisikutele kui ka neid esindavatele ühendustele tuleks anda võimalus „teha teatavaks ja vahetada avalikult oma seisukohti liidu tegevuse kõigis valdkondades“.

Euroopa Liidu toimimise lepingus käsitletakse neid põhimõtteid põhjalikumalt. Selles on märgitud, et ELi institutsioonid peavad tegutsema avalikult ja tagama, et igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes ELi liikmesriigis, on võimalik pääseda ligi dokumentidele (artikkel 15).

See tähendab, et teil on õigus vaadata ELi institutsioonide, organite ja asutuste dokumente, sh õigusakte, ametlikke dokumente, koosolekute protokolle ja päevakordi. Kasutage selle lehekülje linke, et vaadata nende andmebaase ja avalikke registreid, kust saab hankida dokumente kas veebist otse või taotluse alusel.

Juurdepääs dokumentidele

Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu ning Euroopa Liidu Nõukogu avaldavad läbipaistvuse suurendamiseks oma koosolekute ajakavad enne nende toimumist ja jagavad teavet koosolekute tulemuste kohta pressikonverentsidel. Samuti on võimalik veebis vaadata Euroopa Parlamendi istungeid ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtumiste osi.

Kõik programmitöö tähtsad osad, sh Euroopa Komisjoni poliitilised suunised, kõne olukorrast Euroopa Liidus ja komisjoni tööprogramm, avalikustatakse. Samuti avaldatakse Euroopa Ülemkogu strateegiline tegevuskava ja edasised Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi prioriteedid.

Saate vaadata volinike, Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Parlamendi presidendi ajakavasid.

Ülejäänud ELi institutsioonid ja organid avaldavad samuti oma presidentide ajakavad ning kohtumiste ja interneti kaudu voogedastatavate koosolekute kalendrid.

Lisateavet saate institutsioonide ja organite lehekülgedelt.

ELi andmebaasid

EUR-Lex

EUR-Lex võimaldab vaadata ELi õigusakte. Saate otsida aluslepinguid, õigusakte, rahvusvahelisi lepinguid, õigusloomeprotsesse, ELi õigusaktide kokkuvõtteid ja kohtulahendeid.

Läbipaistvusregister

Saate otsida organisatsioone või registreerida oma organisatsiooni. Register sisaldab teavet eesmärkide, huvitatud isikute ja eelarvete kohta ELi tasandil. Registrit käitavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon. Pange tähele, et organisatsioonide esindajad ei tohi osaleda kõrgetasemelistel kohtumistel volinike või Euroopa Komisjoni kõrgete ametnikega, kui nende organisatsioon ei ole registreeritud.

DORIE

Andmebaasist DORIE saate otsida ELi küsimusi käsitlevaid dokumente alates 1946. aastast kuni tänaseni. Need võivad olla ELi institutsioonide vastuvõetud õigusaktid, ELi institutsioonide ja organite koosolekute protokollid, pressiteated ja -artiklid, Euroopa juhtide kõned ning teatavaid komisjoni talituste sisedokumendid.

ELi väljaanded

Üldaruanne Euroopa Liidu tegevuse kohta

Selles aruandes esitatakse ülevaade ELi peamiste algatuste ja saavutuste kohta möödunud aasta vältel.

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

Saate otsida ELi institutsioonide ja muude organite väljaandeid e-raamatukogust.

ELi avatud andmete portaal

Saate otsida andmeid ELi avatud andmete portaalist, mis on ELi institutsioonide ja muude organite andmete ühtne kontaktpunkt. Võite neid andmeid kasutada ja taaskasutada ärilistel ja muudel eesmärkidel.

Avalikud registrid

Euroopa Parlament

Avalik dokumendiregister

Saate vaadata dokumente, mille Euroopa Parlament on koostanud või mille ta on saanud alates 2001. aasta detsembrist. Register sisaldab protokolle, päevakordi, õigusakte ja resolutsioone.

Euroopa Ülemkogu

Dokumendiregister

Saate vaadata dokumente, mille Euroopa Ülemkogu on väljastanud alates 1999. aastast. Register sisaldab järeldusi (alates 2004. aastast), koosolekute protokolle, päevakordi, hääletusi ja hääletuste tulemusi.

Euroopa Liidu Nõukogu

Dokumendiregister

Saate vaadata dokumente, mille Euroopa Liidu Nõukogu on väljastanud alates 1999. aastast. Register sisaldab ettevalmistavaid seadusandlusega seotud dokumente, koosolekute protokolle, päevakordi, hääletusi ja hääletuste tulemusi.

Kaasotsustamismenetluse õigusaktide register (seadusandlik tavamenetlus )

Saate otsida ELi õigusakte, mis on vastu võetud seadusandliku tavamenetluse raames. Register sisaldab nii käigusolevate kui ka lõpetatud menetluste dokumente.

Euroopa Komisjon

Komisjoni dokumendiregister

Saate vaadata dokumente, mille Euroopa Komisjon on koostanud või mille ta on saanud alates 2001. aasta jaanuarist. Register sisaldab seadusandlikke dokumente ning koosolekute protokolle ja päevakordi.

Komiteemenetluse register

Saate otsida teavet ja dokumente, mis käsitlevad Euroopa Komisjoni ELi õigusaktide rakendamisel aitavate komiteede tööd.

Euroopa Liidu Kohus

Juurdepääs haldusdokumentidele

Saate taotleda juurdepääsu Euroopa Liidu Kohtu haldusdokumentidele.

Euroopa Keskpank (EKP)

Avalik dokumendiregister

Saate vaadata EKP avaldatud dokumente. Register sisaldab päevikuid, otsuseid, arvamusi ning koosolekute päevakordi ja protokolle.

Euroopa Kontrollikoda

Juurdepääs dokumentidele

Saate taotleda juurdepääsu Euroopa Kontrollikoja väljastatud dokumentidele kas kirja või e-posti teel.

Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistuse avalik register

Saate vaadata dokumente, mille Euroopa välisteenistus on koostanud alates 2015. aasta jaanuarist. Register sisaldab ettepanekuid, soovitusi, töödokumente ja haldusotsuseid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avalikud dokumendid

Saate vaadata Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostatud dokumente. Dokumendid on saadaval elektroonilises vormingus.

Euroopa Regioonide Komitee

Juurdepääs dokumentidele

Saate võtta ühendust läbipaistvuse ning dokumentidele juurdepääsu eest vastutava osakonnaga, et taotleda Euroopa Regioonide Komitee koostatud dokumente.

Euroopa Investeerimispank (EIP)

Avalik register

Saate vaadata keskkonna- ja sotsiaalteavet või -dokumente kestlike investeerimisprojektide kohta ning keskkonnapoliitika dokumente.

Euroopa Ombudsman

Avalik register

Saate otsida põhilisi tegevusdokumente (juhtumid, otsused, soovitused) ja dokumente strateegia, poliitika ning kõrgetasemelise juhtimise kohta.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Aruannete register

Saate otsida aruandeid Euroopa Andmekaitseinspektori tegevuse kohta seoses isikuandmete töötlemisega.

Euroopa Andmekaitsenõukogu

Avalikud registrid.

Saate vaadata Euroopa Andmekaitsenõukogu kolme avalikku registrit. Need sisaldavad andmeid käitumisjuhendite, sertifitseerimismehhanismide, andmekaitsepitserite ja -märgiste ning siduvate kontsernisiseste eeskirjade kohta.

Euroopa Liidu teabekeskused

Europe Directi teabekeskused

Kui tahate ELi toimimise kohta rohkem teada saada, siis võtke ühendust oma kohaliku Europe Directi teabekeskusega.