Preskoči na glavno vsebino

Dostop do informacij

Preglednost

Preglednost je eno od ključnih načel EU. Od EU zahteva, da razkrije informacije o oblikovanju politik in porabi sredstev ter spoštuje načelo svobode obveščanja. Ta načela so določena v Pogodbah EU.

Člen 10 Pogodbe o Evropski uniji določa, da se odprto odločanje izvaja „v kar najtesnejši povezavi z državljani“. Člen 11 določa, da je treba posameznikom in predstavniškim združenjem ponuditi možnost „izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije“.

Te točke podrobneje obravnava Pogodba o delovanju Evropske unije. Določa, da morajo institucije EU delovati javno in posameznikom ter vsem fizičnim ali pravnim osebam s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav EU zagotoviti dostop do dokumentov (člen 15).

V praksi to pomeni, da imate pravico dostopati do dokumentov institucij, organov in agencij EU, vključno z zakonodajnimi besedili, uradnimi dokumenti, zapisniki sej in dnevnimi redi. Za dostop do podatkovnih zbirk in javnih registrov, kjer lahko dokumente pridobite neposredno na spletu ali na zahtevo, sledite povezavam na tej strani.

Dostop do dokumentov

Da bi povečali preglednost, Evropska komisija, Evropski parlament, Evropski svet in Svet EU vnaprej objavljajo razporede sej, o njihovih izidih pa javnost obveščajo na tiskovnih konferencah. Zasedanja Evropskega parlamenta in dele sej Sveta lahko spremljate tudi na spletu.

Vse prednostne naloge načrtovanja, vključno s političnimi smernicami Komisije, govorom o stanju v Uniji in delovnim programom Komisije, so javno objavljene. Objavljene so tudi strateška agenda Evropskega sveta in nato sprejete prednostne naloge predsedstva Sveta.

Ogledate si lahko koledarje komisarjev in komisark, predsednika Evropskega sveta in predsednika Evropskega parlamenta.

Tudi preostale institucije in organi EU objavljajo časovne razporede svojih predsednikov, koledarje sej in prenose sej po spletu.

Za več informacij se obrnite na institucije in organe.

Podatkovne zbirke EU

Portal EUR-Lex

Portal EUR-Lex je vaše vstopno mesto do prava EU. Poiščete lahko pogodbe, pravne akte, mednarodne sporazume, zakonodajne postopke, povzetke zakonodaje EU in sodno prakso.

Register za preglednost

Poiščite organizacije ali registrirate svojo. Register vsebuje informacije o interesih, ki se uveljavljajo, ter o tem, kdo in s kolikšnimi sredstvi jih uveljavlja na ravni EU. Upravljata ga Evropski parlament in Evropska komisija. Upoštevajte, da predstavniki organizacij ne morejo imeti srečanj na visoki ravni s komisarji ali visokimi uradniki Komisije, če njihova organizacija ni registrirana.

Podatkovna zbirka DORIE

V podatkovni zbirki DORIE lahko iščete po dokumentih o vprašanjih v zvezi z EU od leta 1946 pa vse do danes. Med njimi so pravni instrumenti, ki so jih sprejele institucije EU, zapisniki sej institucij in organov, sporočila za javnost, časopisni članki, govori evropskih voditeljev in interni dopisi Komisije.

Publikacije EU

Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije

V tem poročilu so predstavljene glavne pobude in dosežki EU v preteklem letu.

Urad za publikacije EU

Iščite po spletni knjižnici publikacij institucij in drugih organov EU.

Portal odprtih podatkov EU

Iščite po portalu odprtih podatkov EU, enotni vstopni točki za podatke institucij in drugih organov EU. Te podatke lahko uporabite ali ponovno uporabite v komercialne ali nekomercialne namene.

Javni registri

Evropski parlament

Javni register dokumentov

Dostopajte do dokumentov, ki jih je Evropski parlament pripravil ali prejel od decembra 2001. Vključuje zapisnike sej, dnevne rede, zakonodajna besedila in resolucije.

Evropski svet

Register dokumentov

Dostopajte do dokumentov, ki jih je izdal Evropski svet od leta 1999. Vključuje sklepe (od leta 2004), zapisnike zasedanj, dnevne rede, glasovanja in izide.

Svet EU

Register dokumentov

Dostopajte do dokumentov, ki jih je izdal Svet od leta 1999. Vključuje pripravljalne zakonodajne dokumente, zapisnike sej, dnevne rede, glasovanja in izide.

Register zakonodajnih aktov po postopku soodločanja (redni zakonodajni postopek)

Poiščite zakonodajne akte EU, sprejete po rednem zakonodajnem postopku. Vključuje tako tekoče kot zaključene postopke.

Evropska komisija

Register dokumentov Komisije

Dostopajte do dokumentov, ki jih je Komisija pripravila ali prejela od januarja 2001. Vključuje zakonodajne dokumente z zapisniki in dnevnimi redi sej.

Register komitologije

Poiščite informacije in dokumente v zvezi z delom odborov, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju zakonodaje EU.

Sodišče Evropske unije

Dostop do upravnih dokumentov

Zahtevajte dostop do upravnih dokumentov Sodišča Evropske unije.

Evropska centralna banka (ECB)

Javni register dokumentov

Dostopajte do dokumentov, ki jih objavlja ECB. Vključuje dnevnike, sklepe, mnenja, dnevne rede in zapisnike.

Evropsko računsko sodišče

Dostop do dokumentov

Zaprosite za dostop do dokumentov, ki jih izdaja Evropsko računsko sodišče, v pisni obliki ali po elektronski pošti.

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

Javni register ESZD

Dostopajte do dokumentov, ki jih je ESZD pripravila od januarja 2015. Vključuje predloge, priporočila, delovne dokumente in upravne odločbe.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Javni dokumenti EESO

Dostopajte do dokumentov, ki jih je pripravil EESO. Na voljo so v elektronski obliki.

Evropski odbor regij

Dostop do dokumentov

Za dostop do dokumentov, ki jih pripravlja Evropski odbor regij, se obrnite na oddelek za preglednost in dostop do dokumentov.

Evropska investicijska banka (EIB)

Javni register

Dostopajte do informacij in dokumentov okoljske in socialne narave o trajnostnih naložbenih projektih ter dokumentov o okoljski politiki.

Evropski varuh človekovih pravic

Javni register

Poiščite glavne poslovne dokumente (zadeve, sklepe, priporočila) in dokumente v zvezi s strategijo, politiko in upravljanjem na visoki ravni.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Register evidenc

Dostopajte do evidenc o dejavnostih ENVP v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP)

Javni registri

Dostopajte do treh javnih registrov EOVP. Vključuje zapise o pravilih ravnanja, mehanizmih certificiranja, pečatih in oznakah ter zavezujoča poslovna pravila.

Informacijski centri EU

Informacijske točke Europe Direct

Za več informacij o delovanju EU se obrnite na lokalno informacijsko točko Europe Direct.