Skip to main content
Decentralizuota agentūra

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

Logo of Eurofound

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikia tyrimais pagrįstus duomenis socialinei, užimtumo ir darbo politikai rengti
 • Vykdomasis direktorius: Ivailo Kalfin 
 • Įsteigtas: 1975 m.
 • Darbuotojų: 100
 • Vieta: Dublinas (Airija)
 • Interneto svetainė: Eurofound

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) yra trišalė Europos Sąjungos agentūra, įsteigta 1975 m. Jos užduotis – teikti žinias, siekiant padėti rengti geresnę socialinę, užimtumo ir darbo politiką pagal Reglamentą (ES) 2019/127.

Kuo fondas užsiima?

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo prioritetai formuojami atsižvelgiant į pagrindinius socialinės sanglaudos ir teisingos pertvarkos uždavinius kintančioje aplinkoje po COVID-19 krizės. Kas ketverius metus EUROFOUND iš naujo apsvarsto savo strategiją ir siekius. Po plačių konsultacijų su Valdančiąja taryba ir ES institucijomis jis parengia ketverių metų programavimo dokumentą.

Pagrindinė agentūros veikla:

 • tirti socialinius, užimtumo ir su darbu susijusius klausimus, apimančius įvairias temas;
 • tyrimų rezultatus, įskaitant tyrimais grindžiamas išvadas, perduoti ES ir nacionalinės politikos formuotojams, siekiant padėti jiems formuoti politiką, kuria būtų gerinamos gyvenimo ir darbo sąlygos, rengti užimtumo politiką ir skatinti socialinį dialogą;
 • palengvinti šioje srityje ES ir nacionaliniu lygmenimis veikiančių asmenų dalijimąsi žiniomis.

Agentūra vykdo tiriamuosius projektus ir 3 ES masto tyrimus tokiomis temomis:

Reaguodamas į COVID-19 pandemiją, EUROFOUND priderino savo tyrimus, kad stebėtų padėtį ir rinktų duomenis apie poveikį ES piliečių gyvenimui ir politines priemones poveikiui sušvelninti. Vienas pagrindinių tyrimų elementų yra e. tyrimas Gyvenimas, darbas ir COVID-19, pradėtas 2020 m. balandžio mėn.

Fondas pateikia faktų, kuriais galima grįsti politiką, pavyzdžiui, 2020–2025 m. ES lyčių lygybės strategiją, Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ES direktyvą, Europos iniciatyvas dėl kovos su jaunimo nedarbu ir Jaunimo garantijų iniciatyvą.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas apie tyrimų rezultatus ir su politika susijusius duomenis informuoja:

Kam naudinga fondo veikla?

Pagrindinė Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo tikslinė grupė yra ES lygmens sprendimų priėmėjai, t. y.:

 • ES institucijos,
 • ES lygmens darbdaviai,
 • ES lygmens profesinių sąjungų grupės.

Fondo veikla naudinga ir kitoms organizacijoms:

 • šalių vyriausybėms, darbdavių organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms,
 • parlamentams,
 • tyrimų institutams,
 • universitetams.

Papildoma informacija

Kas mes esame

Ką mes veikiame

Naujausi ir būsimi leidiniai

Gyvenimo ir darbo Europoje metraštis

Brošiūra apie fondą

Agentūros vaizdo medžiaga

Daugiametės ir metinės darbo programos

Užsisakyti naujausią informaciją

Laisvos darbo vietos

Kontaktiniai duomenys

 

 

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Interneto svetainė
http://www.eurofound.europa.eu/lt
E. paštas
Telefono numeris
+353 1 204 31 00
Fakso numeris
+353 1 282 64 56
Pašto adresas
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Airija
Socialiniai tinklai