Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Logo of Eurofound

Преглед

 • Роля: допринася за развитието на политиките в областта на социалните въпроси, заетостта и труда въз основа на изследвания
 • Изпълнителен директор: Ивайло Калфин 
 • Създадена: 1975 г.
 • Служители: 100
 • Местоположение: Дъблин (Ирландия)
 • Уебсайт: Eurofound

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е тристранна агенция на Европейския съюз, създадена през 1975 г. Тя трябва да предоставя знания, за да подпомага разработването на по-добри социални и трудови политики, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/127.

Какво прави Eurofound?

Приоритетите на Eurofound се оформят от основните предизвикателства за социалното сближаване и справедливия преход в променящите се условия след кризата с COVID-19. На всеки четири години Eurofound преразглежда стратегията си и това, което се стреми да постигне. След обширни консултации със своя Управителен съвет и институциите на ЕС Eurofound изготвя програмен документ за 4-годишен период.

Основните дейности на агенцията са:

 • Да извършва изследвания по социални и трудови въпроси, които обхващат широк кръг от теми.
 • Да съобщава резултатите, включително заключенията от своите проучвания, на създателите на политики на европейско и национално равнище с цел да им се помогне да създават политики за подобряване на условията на живот и труд, да разработват политики за заетостта и да насърчават социалния диалог
 • Да улеснява обмена на знания между хората, работещи в тази област на европейско и национално равнище.

Агенцията изпълнява изследователски проекти и извършва 3 проучвания на равнище ЕС във връзка с:

Във връзка с пандемията от COVID-19 Eurofound адаптира своите изследвания, за да следи ситуацията и да събира данни относно въздействието на пандемията върху живота на гражданите на ЕС и политическите мерки за смекчаване на последиците от нея. Основен елемент на изследванията е онлайн проучването „Живот, работа и COVID-19“, проведено за пръв път през април 2020 г.

Работата на Eurofound се използва за осигуряване на доказателствена основа за политиките — като например европейската стратегия за равенство между половете за 2020—2025 г., Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот, европейските инициативи за борба с младежката безработица и гаранцията за младежта.

Eurofound разпространява данните от своите изследвания и отговарящи на нуждите на политиките знания чрез:

Кой има полза от това?

Основната целева група за дейността на Eurofound са вземащите решения на равнище ЕС, по-специално:

 • институциите на ЕС,
 • работодателите на равнище ЕС,
 • синдикалните организации на равнище ЕС

Други организации, за които дейността на Eurofound е от значение, са:

 • националните правителства, организациите на работодатели, синдикатите и организациите на гражданското общество,
 • парламентите,
 • научноизследователските институти,
 • университетите

Вижте също

Кои сме ние

Какво правим

Неотдавнашни и предстоящи публикации

Годишник за условията на живот и работа в Европа

Брошура за подобряването на условията на живот и труд

Корпоративен видеоклип

Многогодишни и годишни работни програми

Абонамент за актуална информация

Свободни работни места

Контакт

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

 

 

Име
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Уебсайт
https://www.eurofound.europa.eu/bg
Електронен адрес
postmasterateurofound [dot] europa [dot] eu
Телефонен номер
+353 1 204 31 00
Факс
+353 1 282 64 56
Пощенски адрес
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Иpлaндия
Социални медии