Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Μαδρίτη

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: Ισπανικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1986

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Αριθμητικά στοιχείαΈκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Ισπανία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και συνταγματική μοναρχία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον μονάρχη. Το υπουργικό συμβούλιο ασκεί την εκτελεστική εξουσία υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Η Ισπανία αποτελεί ενιαίο κράτος, αποτελούμενο από 17 αυτόνομες κοινότητες και 2 αυτόνομες πόλεις με διαφορετικό βαθμό αυτονομίας.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της ισπανικής οικονομίας το 2020 ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας (20,5 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (19,7 %), καθώς και η βιομηχανία (16,1 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 61 % των ισπανικών εξαγωγών (16 % στη Γαλλία, 11 % στη Γερμανία και 8 % στην Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % των εξαγωγών κατευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 5 % στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 57 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (14 % από τη Γερμανία, 11 % από τη Γαλλία και 7 % από την Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 9 % προέρχεται από την Κίνα και το 4 % από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ισπανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ισπανία διαθέτει 59 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ισπανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ισπανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1989 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1995 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2002 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2010 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2023

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Τζουζέπ Μπορέλ Φουντέλιες, ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ισπανία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνία στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ισπανία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ισπανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ισπανίας στην ΕΕ», η ισπανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Ισπανία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ισπανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ισπανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ισπανία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.