Gå direkt till innehållet

Europeiska unionens prioriteringar för 2019–2024

Syfte

Efter valet till Europaparlamentet i maj 2019 fastställde EU ett antal prioriteringar för den politiska agendan fram till 2024. Prioriteringarna är inriktade på de viktigaste utmaningarna för EU och invånarna.

Prioriteringarna togs fram i en dialog mellan EU:s ledare, nationella ministrar, EU-institutionerna och de politiska grupperna i Europaparlamentet. I juni 2019 presenterade EU:s ledare sina prioriteringar i EU:s strategiska agenda 2019–2024, som bildar underlag för EU-kommissionens politiska prioriteringar för mandatperioden.

EU:s strategiska agenda 2019–2024

Europeiska rådet har fastställt fyra prioriterade områden i sin strategiska agenda för 2019–2024 som ska vägleda EU-institutionernas arbete under de fem åren. Genom att fokusera på fyra områden kan EU stärka sin roll och hantera utmaningarna och ta vara på möjligheterna i det aktuella världsläget.

I agendan beskrivs också hur man ska nå resultat på de olika områdena.

De fyra prioriteringarna

Skydda medborgarna och friheterna

Effektivt kontrollera EU:s yttre gränser och vidareutveckla en övergripande migrationspolitik. Bekämpa terrorism, internationell brottslighet och it-brottslighet, och öka EU:s resiliens mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas

Bygga upp en motståndskraftig ekonomi genom att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen (EMU) så att EU är bättre förberett på framtida chocker, fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen, stärka eurons internationella roll, investera i kompetens och utbildning, stödja EU:s företag, utnyttja den digitala omställningen och utforma en robust industripolitik.

Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt EU

Investera i gröna initiativ som förbättrar luft- och vattenkvaliteten, främjar hållbart jordbruk och bevarar miljön och den biologiska mångfalden. Skapa en effektiv cirkulär ekonomi (med mer hållbara och energieffektiva produkter som går att återanvända, laga och återvinna) och en välfungerande energimarknad i EU som tillhandahåller hållbar och säker energi till överkomliga priser. Garantera en snabbare övergång till förnybar energi och energieffektivitet, samtidigt som man minskar EU:s beroende av externa energikällor. Genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Främja EU:s intressen och värden i ett globalt sammanhang

Skapa en solid utrikespolitik med en ambitiös grannskapspolitik med 16 av de närmaste östra och södra grannländerna och ett omfattande partnerskap med Afrika. Främja global fred, stabilitet, demokrati och mänskliga rättigheter. Driva en stabil handelspolitik som är förenlig med multilateralism och den globala regelbaserade internationella ordningen. Ta ett större ansvar för säkerhet och försvar i nära samarbete med Nato.

En ny strategisk agenda för EU 2019–2024

Kommissionens prioriteringar för 2019–2024

Kommissionens ordförande har fastställt sex politiska prioriteringar för den nuvarande mandatperioden. Prioriteringarna bygger på Europeiska rådets strategiska agenda och diskussioner med Europaparlamentets politiska grupper.

De sex prioriteringarna

EU:s gröna giv

Omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, samtidigt som man bevarar naturen i EU, tar itu med klimatförändringarna och gör EU koldioxidneutralt och resurseffektivt till 2050.

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

Anamma den digitala omställningen genom att investera i företag, forskning och innovation, reformera uppgiftsskyddet, ge människor de färdigheter som krävs för en ny generation teknik och utforma regler för detta.

En ekonomi för människor

Stärka EU:s ekonomi och samtidigt säkra jobben och minska ojämlikheten, stödja företag, fördjupa EMU och fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Ett starkare Europa i världen

Ge EU mer inflytande i världen genom att stärka vår globala ställning som förespråkare för en stark, öppen och rättvis handel, multilateralism och en regelbaserad världsordning. Fördjupa förbindelserna med våra grannländer och partner och bygga upp EU:s förmåga att hantera kriser genom civil och militär kapacitet.

Främjande av vår europeiska livsstil

Upprätthålla de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen som en grund för jämlikhet, tolerans och social rättvisa. Ta itu med säkerhetsrisker, skydda och stärka konsumenternas ställning, utveckla ett system för laglig och säker migration och samtidigt effektivt förvalta EU:s yttre gränser, modernisera EU:s asylsystem och samarbeta med partnerländer.

En ny satsning på demokrati i EU

Främja EU:s demokratiska processer genom att fördjupa kontakterna med Europaparlamentet och de nationella parlamenten, skydda demokratin i EU mot yttre inblandning och garantera öppenhet och integritet under hela lagstiftningsprocessen och en aktivare dialog med allmänheten vid utformningen av EU:s framtid.

Kommissionens resultat sedan 2019

Kommissionens prioriteringar

Kommissionens verksamhet per område

En ny strategisk agenda för EU 2024–2029

EU-ländernas ledare diskuterar EU:s inriktning och mål för de kommande fem åren, fram till 2029. Den nya strategiska agendan ska antas i juni 2024.

EU:s strategiska agenda 2024–2029