Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποκεντρωμένος οργανισμός

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

logo of CEDEFOP

Επισκόπηση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) βοηθά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς εργασίας και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες της ΕΕ, τις οργανώσεις των εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προσαρμόζουν την προσφορά κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τι ακριβώς κάνει

Το Cedefop είναι ο οργανισμός της ΕΕ που φέρνει σε επαφή φορείς χάραξης πολιτικής, οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθηγητές και εκπαιδευτές, καθώς και σπουδαστές κάθε ηλικίας –όλους τους ενδιαφερομένους του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Cedefop, στο σταυροδρόμι ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και στον κόσμο της εργασίας, λειτουργεί ως φόρουμ που δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να ανταλλάσσουν ιδέες και να συζητούν για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη. Παρέχει εμπειρογνωσία στις δημόσιες αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους των χωρών της ΕΕ, ώστε να μπορούν να δημιουργούν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ποιοι ωφελούνται;

Το έργο του Cedefop:

  • βοηθά τους νέους στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας
  • βοηθά όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να επιστρέψουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • βοηθά τους άνεργους ή υποαπασχολούμενους ενήλικες να επιστρέψουν στη μαθησιακή διαδικασία και να επαναπροσανατολίσουν τη σταδιοδρομία τους
  • παρέχει στις υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης πληροφορίες για όλη την ΕΕ
  • βοηθά τους πολίτες της ΕΕ να μεταβαίνουν μεταξύ χωρών και συστημάτων χωρίς αυτό να θίγει την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων
  • βοηθά τις χώρες της ΕΕ να βελτιώσουν την προσφορά τους στον τομέα της μαθητείας
  • βοηθά τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την προσφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες

Δημοσιεύσεις

Εκδηλώσεις

Ειδήσεις

Δελτία Τύπου

Στοιχεία ανά χώρα

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Όνομα
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ιστότοπος
https://www.cedefop.europa.eu/el
E-mail
infoatcedefop [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+30 2310 490 111
Αριθμός φαξ
+30 2310 490 049
Ταχυδρομική διεύθυνση
Eυρώπη 123, 57001 Θεσσαλονίκη (Πυλέα), Ελλάδα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης