Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσληψη προσωπικού της EE

Τα όργανα της ΕΕ απασχολούν πάνω από 60.000 άτομα από τα 27 κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει «ανοικτούς διαγωνισμούς» για την επιλογή μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον πρώτο σταθμό για όποιον επιθυμεί να εργαστεί στα όργανα της ΕΕ: σ’ αυτόν περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και παρέχονται συμβουλές για την προετοιμασία στους διαγωνισμούς.

Διαθέσιμα είδη σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Η ΕΕ δέχεται υποψηφίους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, επομένως μια σταδιοδρομία στην ΕΕ σημαίνει συνεργασία με ποικίλες και πολυπολιτισμικές ομάδες συναδέλφων.  Για τις περισσότερες θέσεις στην ΕΕ, απαιτείται να μιλάτε τουλάχιστον 2 γλώσσες της Ένωσης.

Γιατί να ακολουθήσω μια σταδιοδρομία στην ΕΕ;

Στα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορείτε να εργαστείτε για τα σημαντικά ζητήματα που μας επηρεάζουν όλους: την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, το εμπόριο, την κινητή επικοινωνία, και άλλα πολλά. Θα μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε δυνατότητες εργασίας στους οργανισμούς της ΕΕ που εδρεύουν σε διάφορα κράτη της Ευρώπης καθώς και σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο.

Προφίλ για σταδιοδρομία στην ΕΕ

Η εργασία στα όργανα της ΕΕ σάς προσφέρει πολλές διαφορετικές επιλογές σταδιοδρομίας, ανάλογα με την κατάρτισή σας, σε τομείς όπως οι εξής: λογιστικός έλεγχος, επικοινωνία, οικονομικά/στατιστικά στοιχεία, ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, εξωτερικές σχέσεις, χρηματοοικονομικά, τεχνολογία των πληροφοριών, γλώσσες (μετάφραση ή διερμηνεία), δίκαιο και άλλοι.

Δείτε τα προφίλ σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Πώς να υποβάλετε αίτηση για διαφορετικά είδη απασχόλησης

Η ΕΕ απασχολεί μόνιμο προσωπικό (δημόσιους υπαλλήλους), συμβασιούχους και έκτακτους υπαλλήλους και προσφέρει ευκαιρίες για πρακτική άσκηση. Διατηρεί βάσεις δεδομένων εμπειρογνωμόνων σε σχετικούς τομείς.

Μόνιμο προσωπικό

Το μόνιμο προσωπικό (δημόσιοι υπάλληλοι) κατατάσσεται είτε στους διοικητικούς υπαλλήλους (AD) είτε στους βοηθούς (AST).

Οι διοικητικοί υπάλληλοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χάραξη πολιτικών και την παρακολούθηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ανάλυση στοιχείων και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε συγκεκριμένους τομείς. Σε γενικές γραμμές, για να υποβάλετε αίτηση σε διαγωνισμό για διοικητικούς υπαλλήλους πρέπει να είστε πτυχιούχος και να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετή κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών.

Οι βοηθοί συνήθως έχουν υποστηρικτικά καθήκοντα και είναι ζωτικής σημασίας για την εσωτερική διοίκηση και λειτουργία των οργάνων. Σε γενικές γραμμές, για να υποβάλετε αίτηση σε διαγωνισμό για βοηθούς πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για συγκεκριμένες χειρωνακτικές εργασίες ή διοικητικά καθήκοντα. Γενικά, οι συμβάσεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου και συνήθως συνάπτονται αρχικά για 6 έως12 μήνες.

Έκτακτοι υπάλληλοι

Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις διάρκειας έως 6 ετών, ασκούν καθήκοντα υψηλής εξειδίκευσης ή καθήκοντα προσωρινού χαρακτήρα.

Ασκούμενοι

Κάθε χρόνο, περίπου 1.900 νέοι πτυχιούχοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα προγράμματα ασκουμένων της ΕΕ. Τα περισσότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσφέρουν πρακτική άσκηση διάρκειας 3 έως και 5 μηνών.

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι εθνικοί ή διεθνείς δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα που εργάζονται προσωρινά σε θεσμικό όργανο της ΕΕ. Επικοινωνήστε με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες.

Προσωρινή απασχόληση

Ορισμένα όργανα προσλαμβάνουν επίσης τοπικούς προσωρινούς υπαλλήλους για μέγιστο διάστημα έξι μηνών, κυρίως για θέσεις γραμματέα. Επικοινωνήστε με τα τοπικά γραφεία προσωρινής απασχόλησης για πληροφορίες σχετικά με τις προσλήψεις.

Διερμηνείς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας, αλλά η επιλογή εξωτερικών διερμηνέων πραγματοποιείται από κοινού. Για να γίνετε εξωτερικός διερμηνέας, πρέπει να περάσετε επιτυχώς μια δοκιμασία διαπίστευσης. Για να γίνετε μόνιμο υπάλληλος, πρέπει να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την ως μόνιμος υπάλληλος, θα πρέπει να συμμετέχετε σε διαγωνισμό για διερμηνείς συνεδριάσεων που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

Μεταφραστές/-ριες

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, εκτός από μεταφραστές, χρειάζονται επίσης ορολόγους, ειδικούς στη γλωσσική τεχνολογία, γλωσσομαθείς νομικούς, επιμελητές, διορθωτές και εμπειρογνώμονες σε θέματα διαπολιτισμικών και γλωσσικών θεμάτων.

Εμπειρογνώμονες της ΕΕ

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διορίζουν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι βοηθούν στην αξιολόγηση των αιτήσεων επιχορήγησης, των έργων και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και παρέχουν γνωμοδοτήσεις και συμβουλές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η ΕΕ διατηρεί βάσεις δεδομένων με τα ονόματα και την ειδίκευση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα όργανα και τους οργανισμούς σε συγκεκριμένους τομείς.

Πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για να εργαστείτε σε μια πολιτική ομάδα, επικοινωνήστε με ένα από τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαχείριση αυτών των θέσεων δεν αποτελεί αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Συλλογή βίντεο