Preskoči na glavno vsebino

Prednostne naloge Evropske unije za obdobje 2019–2024

Namen

Po evropskih volitvah maja 2019 je Evropska unija določila več prednostnih nalog, ki oblikujejo politični program do leta 2024. Namenjene so reševanju glavnih izzivov, s katerimi se soočajo EU ter njeni državljani in državljanke.

Prednostne naloge so plod dialoga med voditelji in voditeljicami EU, nacionalnimi ministri in ministricami, institucijami EU in političnimi skupinami, izvoljenimi v Evropski parlament. Voditelji in voditeljice EU so junija 2019 v strateški agendi EU za obdobje 2019–2024 določili svoje prednostne naloge. Na njej temeljijo politične prednostne naloge Evropske komisije, oblikovane pred nastopom petletnega mandata.

Nova strateška agenda za EU za obdobje 2019–2024

Evropski svet je v svoji strateški agendi za obdobje 2019–2024 določil štiri prednostna področja, ki naj bi usmerjala delo institucij EU v naslednjih petih letih. Ta področja se skušajo odzvati na izzive in priložnosti, ki odražajo sedanje svetovne razmere. Z osredotočanjem nanje lahko EU krepi svojo vlogo v današnjih težavnih razmerah.

V strateški agendi je opredeljeno tudi, kako uresničiti prednostne naloge.

4 prednostne naloge

Zaščita državljanov in svoboščin

Skrb za učinkovit nadzor nad zunanjimi mejami EU in nadaljnji razvoj celovite migracijske politike. Boj proti terorizmu, čezmejnemu in spletnemu kriminalu ter povečanje odpornosti EU pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek.

Razvoj trdne in dinamične gospodarske osnove

Oblikovanje odpornega gospodarstva s poglobitvijo ekonomske in monetarne unije, da bo Evropa bolje pripravljena na prihodnje pretrese, dokončanjem bančne unije in unije kapitalskih trgov, krepitvijo mednarodne vloge evra, vlaganjem v znanja in spretnosti ter izobraževanje, podporo evropskim podjetjem, uvajanjem digitalne preobrazbe in razvojem trdne industrijske politike.

Izgradnja podnebno nevtralne, zelene, pravične in socialne Evrope

Vlaganje v zelene pobude, ki izboljšujejo kakovost zraka in vode, spodbujajo trajnostno kmetijstvo ter ohranjajo okoljske sisteme in biotsko raznovrstnost. Vzpostavitev učinkovitega krožnega gospodarstva (v katerem bodo izdelki zasnovani tako, da bodo bolj trajni, jih bo mogoče ponovno uporabiti, popraviti, reciklirati in bodo energijsko učinkoviti) ter dobro delujočega trga energije EU, ki bo zagotavljal trajnostno, zanesljivo in cenovno dostopno energijo. Hitrejši prehod na obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost ob hkratnem zmanjševanju odvisnosti EU od zunanjih virov energije. Izvajanje evropskega stebra socialnih pravic.

Zastopanje evropskih interesov in vrednot na svetovnem prizorišču

Oblikovanje trdne zunanje politike na podlagi ambiciozne sosedske politike s 16 najbližjimi vzhodnimi in južnimi sosedami ter celovitega partnerstva z Afriko. Spodbujanje miru, stabilnosti, demokracije in človekovih pravic na svetovni ravni. Zagotavljanje trdne trgovinske politike v skladu z multilateralizmom in na pravilih temelječim svetovnim mednarodnim redom. Prevzemanje večje odgovornosti za varnost in obrambo ter tesno sodelovanje z Natom.

Več o politični agendi EU

Nova strateška agenda za EU za obdobje 2019–2024

Prednostne naloge Komisije za obdobje 2019–2024 (politične usmeritve)

Predsednica Komisije je v svojem sedanjem petletnem mandatu določila 6 političnih prednostnih nalog. Te naloge temeljijo na strateški agendi Sveta in razpravah s političnimi skupinami Evropskega parlamenta.

6 prednostnih nalog

Evropski zeleni dogovor

Preoblikovanje EU v sodobno in konkurenčno ter z viri gospodarno gospodarstvo ob ohranjanju naravnega okolja v Evropi, boju proti podnebnim spremembam ter uresničevanju ogljično nevtralne in z viri gospodarne Evrope do leta 2050.

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

Uvajanje digitalne preobrazbe z vlaganjem v podjetja, raziskave in inovacije, reformo varstva podatkov, opolnomočenjem državljanov in državljank z znanji in spretnostmi, potrebnimi za novo generacijo tehnologij, ter oblikovanjem ustreznih pravil.

Gospodarstvo za ljudi

Krepitev gospodarstva EU, hkrati pa varovanje delovnih mest in zmanjšanje neenakosti, podpora podjetjem, poglobitev ekonomske in monetarne unije ter dokončanje unije kapitalskih trgov.

Močnejša Evropa v svetu

Krepitev glasu EU v svetu z izboljšanjem globalnega položaja Unije kot zagovornice močne, odprte in pravične trgovine, multilateralizma in na pravilih temelječega svetovnega reda. Krepitev odnosov s sosednjimi državami in partnerji ter krepitev sposobnosti EU za obvladovanje kriz na podlagi civilnih in vojaških zmogljivosti.

Spodbujanje evropskega načina življenja

Spoštovanje temeljnih pravic in pravne države kot temelja za enakost, strpnost in socialno pravičnost. Obravnavanje varnostnih tveganj, zaščita in krepitev vloge potrošnikov ter oblikovanje sistema za zakonite in varne migracije ob hkratnem učinkovitem upravljanju zunanjih meja EU, posodobitvi azilnega sistema EU in tesnem sodelovanju s partnerskimi državami.

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

Krepitev demokratičnih procesov v Evropi s poglobljenimi odnosi z Evropskim in nacionalnimi parlamenti, varovanjem demokracije EU pred zunanjim vmešavanjem, zagotavljanjem preglednosti in integritete v celotnem zakonodajnem procesu ter z večjim vključevanjem Evropejcev in Evropejk v oblikovanje prihodnosti EU.

Več o prednostnih nalogah Komisije

Več o ukrepih Komisije po področjih