Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Στοκχόλμη

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: σουηδικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1995

Νόμισμα: σουηδική κορόνα (SEK). Η Σουηδία έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει το ευρώ όταν θα πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 25 Μαρτίου 2001

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Σουηδία είναι συνταγματική μοναρχία και κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αρχηγός της κυβέρνησης είναι ο/η πρωθυπουργός και αρχηγός κράτους ο/η μονάρχης. Η κυβέρνηση ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Το κοινοβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένα μόνο σώμα, ασκεί τη νομοθετική εξουσία. Η Σουηδία αποτελεί ενιαίο κράτος, το οποίο χωρίζεται σε 20 κομητείες και 290 δήμους.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της σουηδικής οικονομίας το 2020 ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (21,6 %), η βιομηχανία (17,1 %), καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και οι υπηρεσίες εστίασης (16,6 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 52 % των σουηδικών εξαγωγών (το 11 % κατευθύνεται προς τη Γερμανία, το 8 % προς τη Δανία και το 7 % προς τη Φινλανδία), ενώ εκτός ΕΕ το 11 % των εξαγωγών κατευθύνεται προς τη Νορβηγία και το 8 % προς τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 68 % προέρχεται από χώρες της ΕΕ (18 % από τη Γερμανία, 10 % από τις Κάτω Χώρες και 7 % από τη Δανία), ενώ εκτός ΕΕ το 9 % των εισαγωγών προέρχεται από τη Νορβηγία και το 6 % από την Κίνα.

Η Σουηδία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Σουηδία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σουηδία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της σουηδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Σουηδία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2001 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2009 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2023

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Σουηδία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κ. Ίλβα Γιούανσον, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Σουηδία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί εργοδότες, εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών αλλαγών στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Σουηδία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Σουηδία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Σουηδίας στην ΕΕ», η σουηδική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Σουηδία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Σουηδία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Σουηδία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Σουηδία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.