Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Βουδαπέστη

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: ουγγρικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: ουγγρικό φιορίνι (HUF). Η Ουγγαρία προετοιμάζεται για να υιοθετήσει το ευρώ.

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Ουγγαρία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— ο οποίος ασκεί την εκτελεστική εξουσία και αρχηγό κράτους —τον πρόεδρο— με κύριο καθήκον την εκπροσώπηση της χώρας. Η Ουγγαρία διαιρείται σε 19 κομητείες, στην πόλη της Βουδαπέστης και σε 23 άλλες πόλεις με διοίκηση επιπέδου κομητείας.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της ουγγρικής οικονομίας το 2020 ήταν η βιομηχανία (23,5 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης (17,7 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (17,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 78 % των ουγγρικών εξαγωγών (το 28 % κατευθύνεται στη Γερμανία και από 5 % στη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Αυστρία και την Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 3 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 3 % στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 71 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 24 % από τη Γερμανία, το 6 % από την Αυστρία, το 5 % από την Πολωνία και το 5% από τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 9 % προέρχεται από την Κίνα και το 4 % από τη Δημοκρατία της Κορέας.

Η Ουγγαρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ουγγαρία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουγγαρία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ουγγρικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ουγγαρία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2011

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Γειτονίας και της Διεύρυνσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ουγγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ουγγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ουγγαρία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Η ουγγρική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Ουγγαρία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ουγγαρία 

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ουγγαρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ουγγαρία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.