Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Stockholm

Officiellt EU-språk: Svenska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1995

Valuta: Svensk krona (SEK) – Sverige har åtagit sig att införa euron när landet uppfyller alla villkor

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 25 mars 2001

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Sverige är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati med en regeringschef – statsministern – och en statschef – kungen. Regeringen utövar den verkställande makten. medan den lagstiftande makten ligger hos Riksdagen. Sverige är indelat i 21 län och 290 kommuner.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (21,6 %), industri (17,1 %) samt grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (16,6 %).

Handeln inom EU står för 52 % av Sveriges export (Tyskland 11 %, Danmark 8 % och Finland 7 %), medan 11 % går till Norge och 8 % till USA.

Av importen kommer 68 % från EU-länderna (Tyskland 18 %, Nederländerna 10 % och Danmark 7 %), medan 9 % kommer från Norge och 6 % från Kina.

Sverige i EU

Europaparlamentet

Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Sverige

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Sveriges regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Sveriges ordförandeskap:

Januari–juni 2001 | Juli–december 2009 | Januari–juni 2023

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Sveriges ledamot i Europeiska kommissionen är Ylva Johansson, som ansvarar för inrikes frågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Sverige

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Sverige har 12 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Sverige har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Sverige för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Sveriges ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Sverige med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.

Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet.

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Sverige

Sveriges bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Sverige