Gå direkt till innehållet
European Commission - Logo

Översikt

 • Uppgift: Arbetar för EU:s gemensamma bästa genom att föreslå och genomföra EU:s lagstiftning och politik
 • Ledamöter: En grupp eller ”kollegium” av kommissionärer, en från varje EU-land
 • Ordförande: Ursula von der Leyen
 • Inrättad: 1958
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • WebbplatsEuropeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.

Vad gör kommissionen?

Föreslår nya lagar

Kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar som sedan läggs fram för parlamentet och rådet. Kommissionen ska

 • skydda EU:s och invånarnas intressen i frågor som EU-länderna inte kan lösa bättre på nationell nivå
 • samråda med experter och allmänheten för att hitta den bästa lösningen för alla.

Genomför EU:s politik och anslår EU-bidrag

 • Fastställer vilka utgifter som ska prioriteras, tillsammans med parlamentet och rådet.
 • Utarbetar årsbudgeten som antas av parlamentet och rådet.
 • Övervakar hur pengarna används under överinseende av revisionsrätten.

Ser till att EU-lagarna följs

 • Ser tillsammans med EU-domstolen till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt i alla medlemsländer.

Företräder EU internationellt

 • Företräder alla EU-länder i internationella organ, särskilt när det gäller handel och humanitärt bistånd.
 • Förhandlar fram internationella avtal för EU.

Sammansättning

De 27 kommissionärerna – en från varje EU-land – leder kommissionens politiska arbete. Kommissionens ordförande fördelar ansvarsområdena bland kommissionärerna.

Kommissionskollegiet består av kommissionens ordförande samt åtta vice ordförande (inklusive tre verkställande vice ordförande och utrikesrepresentanten) och 18 kommissionärer som alla har ett eget ansvarsområde.

Det löpande arbetet i kommissionen sköts av personalen i de olika avdelningarna, de så kallade generaldirektoraten. Varje generaldirektorat ansvarar för ett visst politikområde.

Så utses ordföranden

EU-länderna nominerar en ny ordförande mot bakgrund av resultatet i Europaparlamentsvalet. Den nominerade ordföranden måste ha stöd av en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet för att kunna bli vald.

Så utses kommissionärerna

Ordförandekandidaten väljer vice ordförande och kommissionärer bland de personer som EU-länderna nominerar. Förslagen måste godkännas av EU-ländernas ledare i Europeiska rådet.

Europaparlamentet frågar sedan ut alla föreslagna kommissionärer och ber dem redogöra för sin vision, innan det godkänner eller förkastar kollegiet i sin helhet. Den nya kommissionen utses slutligen formellt av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet.

Den nuvarande kommissionens mandat löper till den 31 oktober 2024.

Hur arbetar kommissionen?

Strategisk planering

Ordföranden drar upp kommissionens politiska riktlinjer, så att kommissionärerna tillsammans kan fastställa strategiska mål och ta fram sitt årliga arbetsprogram.

Gemensamma beslut

Besluten fattas gemensamt och bygger på ett kollektivt ansvar. Alla kommissionärer har samma roll och ansvar i beslutsprocessen. De kan inte fatta beslut på egen hand, utom om de har fått befogenhet i vissa situationer.

De vice ordförandena fungerar som ställföreträdande för ordföranden och samordnar arbetet inom sina ansvarsområden, tillsammans med andra kommissionärer. Kommissionen har fastställt prioriteringar för att se till att kollegiet har ett nära och flexibelt samarbete.

En grupp kommissionärer under ledning av en vice ordförande föreslår nya initiativ för kollegiet. Besluten fattas i allmänhet enhälligt, men det kan också hållas omröstningar. I så fall fattas besluten med enkel majoritet där varje kommissionär har en röst.

Ärendet behandlas sedan i respektive generaldirektorat (som leds av en generaldirektör som är ansvarig inför sin kommissionär), i allmänhet i form av ett utkast till lagförslag.

Kommissionärerna antar sedan förslaget vid sitt veckomöte (då det blir officiellt) och skickar det sedan vidare till rådet och parlamentet.

Vänd dig till EU-kommissionen

Lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på EU:s politik eller komma med förslag? Då kan du

Få information

Kommissionen kan också ge dig råd och information om att flytta till andra EU-länder och studera, jobba eller göra affärer där. Du kan också få råd i rättsliga frågor.

Kontakta oss

Om du har frågor om vårt arbete kan du kontakta

Tillgång till handlingar

Tillgång till uppgifter

Ordförandens kalender

Kommissionärernas kalender

Se också

Sök person

Ljud och bild

Finansiering

Publikationer

Kommissionens bibliotek (Find-eR)

Lediga jobb

Kontakt

Europeiska kommissionen

Namn
Europeiska kommissionen
Webbplats
https://commission.europa.eu/index_sv
Telefon
+32 2 299 11 11
Postadress
Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien
Sociala medier