Gå direkt till innehållet
European Court of Auditors - Logo

Översikt

 • Uppgift: Kontrollerar att EU:s medel samlas in och används på rätt sätt och bidrar till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning
 • Ordförande: Tony Murphy
 • Ledamöter: En ledamot från varje EU-land
 • Inrättad: 1977
 • Plats: Luxemburg
 • WebbplatsEuropeiska revisionsrätten

Revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor och ska skydda skattebetalarnas intressen. Revisionsrätten har inga rättsliga befogenheter, utan ska förbättra EU-kommissionens förvaltning av EU-budgeten och rapportera om EU:s finanser.

Vad gör revisionsrätten?

 • Granskar EU:s inkomster och utgifter och kontrollerar att EU:s medel samlas in, används ändamålsenligt och redovisas på ett korrekt sätt.
 • Granskar alla personer och organisationer som hanterar EU-medel och gör kontroller hos EU-institutionerna (särskilt kommissionen), EU-länderna och länder som får EU-stöd.
 • Lämnar slutsatser och rekommendationer i revisionsrapporter till kommissionen och EU-länderna.
 • Anmäler misstänkt bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).
 • Överlämnar en årsrapport till Europaparlamentet och rådet. Parlamentet granskar rapporten innan man beslutar sig för om man ska godkänna kommissionens förvaltning av budgeten eller inte.
 • Ger expertutlåtanden till EU:s beslutsfattare om hur man kan förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och öka allmänhetens insyn.

Revisionsrätten publicerar också yttranden om förberedande lagstiftning som påverkar EU:s ekonomiska förvaltning, principförklaringar, granskningar och publikationer om EU:s offentliga finanser.

För att kunna utföra sitt uppdrag måste revisionsrätten vara helt oberoende av de institutioner och organ som den granskar. Därför får revisionsrätten fritt bestämma

 • vad som ska granskas
 • hur det ska göras
 • hur och när resultaten ska presenteras.

Revisionsrättens arbete är framförallt inriktat på EU-kommissionen som har huvudansvaret för att genomföra EU-budgeten. Men revisionsrätten arbetar också med de nationella myndigheterna, eftersom de förvaltar den största delen av EU-medlen (omkring 80 procent) tillsammans med kommissionen.

Sammansättning

Revisionsrättens ledamöter utses av rådet, efter samråd med parlamentet, för en sexårsperiod som kan förnyas. Ledamöterna väljer sedan en ordförande internt för en treårsperiod (som också kan förnyas).

Hur arbetar revisionsrätten?

Den gör tre typer av revisioner:

 • Finansiella revisioner för att kontrollera att räkenskaperna ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen, resultaten och kassaflödet för året.
 • Efterlevnadsrevisioner för att kontrollera att de finansiella transaktionerna följer reglerna.
 • Effektivitetsrevisioner för att kontrollera att EU-anslagen uppfyller sina mål med minsta möjliga resurser och på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

Revisionsrätten består av flera avdelningar som utarbetar rapporter och yttranden som ledamöterna sedan antar.

Vad kan revisionsrätten erbjuda dig?

Du kan praktisera på revisionsrätten.

Vartannat år kan du också söka revisionsrättens pris för forskning om revision i den offentliga sektorn.

Tillgång till handlingar

Tillgång till uppgifter

Revisionsrättens möteskalender

Se också

Så är revisionsrätten organiserad

Sök person

EU:s ekonomiska planering och budget

Revisionsmetod

Granskningsrapporter och yttranden

Revisionsrättens bibliotek

Besök revisionsrätten

Lediga jobb

Kontakt

Europeiska revisionsrätten

Namn
Europeiska revisionsrätten
Webbplats
https://www.eca.europa.eu/sv
Telefon
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Postadress
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburg, Luxemburg
Sociala medier