Pāriet uz galveno saturu
European Court of Auditors - Logo

Īss apraksts

 • Uzdevums: gādā, lai ES līdzekļi tiktu pareizi iekasēti un izmantoti, un palīdz uzlabot ES finanšu pārvaldību.
 • Priekšsēdētājs: Tony Murphy
 • Sastāvs: pa vienam loceklim no katras ES valsts
 • Dibināšanas gads: 1977
 • Atrašanās vieta: Luksemburga
 • Tīmekļvietne: Eiropas Savienības Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta, kas atrodas Luksemburgā, kā neatkarīgs ārējs revidents gādā par ES nodokļu maksātāju interesēm. Kaut arī tai nav juridiskas varas, tās pamatuzdevums ir uzlabot Eiropas Komisijas īstenoto ES budžeta pārvaldību un sniegt vispārēju pārskatu par finanšu stāvokli.

Ko dara Eiropas Revīzijas palāta?

 • Tā kontrolē ES ieņēmumus un izdevumus, lai pārliecinātos, ka līdzekļus iekasē un tērē pareizi, ka tos iegulda tā, lai tiktu radīta pievienotā vērtība, un ka tos pareizi iegrāmato.
 • Tā kontrolē personas un organizācijas, kas rīkojas ar ES līdzekļiem. Piemēram, Revīzijas palāta veic pārbaudes uz vietas ES iestādēs (īpaši Komisijā), dalībvalstīs un valstīs, kuras saņem ES palīdzību.
 • Tā revīzijas ziņojumos, kas domāti Eiropas Komisijai un valstu valdībām, dod slēdzienus un sniedz ieteikumus.
 • Ja ir aizdomas par krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, tā par to informē Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).
 • Tā nosūta ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam un ES Padomei. Parlaments, izvērtējis šo ziņojumu, izlemj, vai apstiprināt ES budžeta izlietojumu, ko pārvalda Komisija.
 • Tā sniedz ekspertu viedokli, lai palīdzētu politikas veidotājiem labāk pārvaldīt līdzekļus un labāk atskaitīties iedzīvotājiem par savu darbu.

Tā arī publicē atzinumus par sagatavošanā esošiem tiesību aktiem, kuri ietekmēs ES finanšu pārvaldību, kā arī nostājas dokumentus, analītiskus dokumentus un citas publikācijas par ES finansēm.

Efektivitātes labad Revīzijas palātai ir jābūt neatkarīgai no iestādēm un struktūrām, kuras tā kontrolē. Tālab tā brīvi lemj par šādiem jautājumiem:

 • to, ko tā kontrolē,
 • tā veic kontroli,
 • kā un kad tā dara zināmus savus secinājumus.

Revīzijas palātas darbs galvenokārt skar Eiropas Komisiju, jo tā ir galvenā struktūra, kas atbild par ES budžeta izpildi. Tomēr Palāta cieši sadarbojas arī ar valsts iestādēm, tāpēc ka Komisija kopīgi ar tām pārvalda lielāko ES līdzekļu daļu (aptuveni 80 %).

Sastāvs

Palātas locekļus pēc apspriešanās ar Parlamentu ieceļ Padome uz atjaunojamu sešu gadu pilnvaru termiņu. Viņi izvēlas no sava vidus vienu priekšsēdētāju uz triju gadu termiņu, kurš arī ir atjaunojams.

Kā darbojas Palāta?

Tā veic 3 veidu revīzijas:

 • finanšu revīzijas: tā pārliecinās, ka konti precīzi atspoguļo pārskata gada finanšu stāvokli, rezultātus un naudas plūsmas;
 • atbilstības revīzijas: tā pārliecinās, vai finanšu darījumi īstenoti saskaņā ar noteikumiem;
 • lietderības revīzijas: tā pārbauda, vai ES līdzekļi sasniedz mērķus ar pēc iespējas mazākiem resursiem un rīkojoties cik vien iespējams taupīgi.

Palātu veido revīzijas grupas, sauktas par apakšpalātām. Šīs grupas sagatavo ziņojumus un atzinumus, kurus pieņem Palātas locekļi un kuri tādējādi iegūst oficiālu dokumentu statusu.

Revīzijas palāta un jūs

Palāta piedāvā prakses iespējas.

Reizi divos gados Palāta piešķir akadēmisku balvu par pētījumiem publiskā sektora revīzijas jomā. Varat kandidēt uz šo balvu, kuru pasniedz reizi divos gados.

Piekļuve dokumentiem

Informācijas pieejamība

Revīzijas palātas sanāksmju kalendārs

Plašāka informācija

Revīzijas palāta — pārvaldība

ES iestāžu kontaktinformācijas katalogs

ES finanšu plānošana un budžets

Revīzijas metodoloģija

Revīzijas ziņojumu un atzinumi

Revīzijas palātas bibliotēka

Revīzijas palātas apmeklēšana

Vakances

Kontaktinformācija

Eiropas Revīzijas palāta

Nosaukums
Eiropas Revīzijas palāta
Tīmekļvietne
https://www.eca.europa.eu/lv
Tālruņa numurs
+352 4398 1
Faksa numurs
+352 4393 42
Pasta adrese

12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
Luksemburga

Sociālie plašsaziņas līdzekļi