Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Court of Auditors - Logo

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: να ελέγχει αν τα κονδύλια της ΕΕ συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σωστά, και να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ.
 • Πρόεδρος: Tony Murphy
 • Μέλη: 1 από κάθε χώρα της ΕΕ
 • Έτος σύστασης: 1977
 • Τοποθεσία: Λουξεμβούργο
 • ΙστότοποςΕυρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μεριμνά για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Παρόλο που δεν διαθέτει νομικές εξουσίες, έχει ως αποστολή τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κατάρτιση εκθέσεων για τα οικονομικά της ΕΕ.

Τι κάνει το ΕΕΣ;

 • Ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ για να εξακριβώσει αν τα κονδύλια της ΕΕ συλλέγονται και δαπανώνται σωστά, και αν αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την απαιτούμενη λογοδοσία
 • Ελέγχει κάθε πρόσωπο ή φορέα που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια — π.χ. με επιτόπιους ελέγχους στα όργανα της ΕΕ (ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), στις χώρες της ΕΕ και τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια από την ΕΕ
 • Στο πλαίσιο των εκθέσεων ελέγχου, διατυπώνει πορίσματα και συστάσεις που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών
 • Αναφέρει κάθε υπόνοια σχετική με απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
 • Συντάσσει ετήσια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, την οποία το ΕΚ εξετάζει προτού αποφασίσει αν θα εγκρίνει τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Διαβιβάζει τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων του στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, ώστε να τους βοηθά να διαχειρίζονται καλύτερα τα κονδύλια της ΕΕ και να λογοδοτούν στους πολίτες

Δημοσιεύει επίσης γνώμες για προπαρασκευαστικές νομοθετικές πράξεις που θα έχουν αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ, καθώς και έγγραφα θέσεων, επισκοπήσεις και άλλες ειδικές δημοσιεύσεις για ζητήματα δημόσιων οικονομικών της ΕΕ.

Για να είναι αποτελεσματικό, το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα όργανα και τους οργανισμούς που ελέγχει. Συνεπώς, είναι ελεύθερο να αποφασίζει:

 • τι θα ελέγξει
 • πώς θα το ελέγξει
 • πώς και πότε θα υποβάλει τα πορίσματά του

Οι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου στοχεύουν κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή — το κύριο όργανο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Παράλληλα όμως συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές, δεδομένου ότι η Επιτροπή διαχειρίζεται τα περισσότερα κονδύλια της ΕΕ (περίπου το 80 %) από κοινού με τις αρχές αυτές.

Σύνθεση

Τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται από το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, για ανανεώσιμη εξαετή θητεία. Από τα μέλη αυτά επιλέγεται πρόεδρος για τριετή θητεία, επίσης ανανεώσιμη.

Πώς λειτουργεί το ΕΕΣ;

Το ΕΕΣ διενεργεί 3 είδη ελέγχου:

 • Δημοσιονομικό έλεγχο — ελέγχει κατά πόσον οι λογαριασμοί δείχνουν επακριβώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και την ταμειακή ροή του οικονομικού έτους.
 • Έλεγχο συμμόρφωσης -— ελέγχει κατά πόσον οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες.
 • Έλεγχο απόδοσης — ελέγχει κατά πόσον τα ευρωπαϊκά ταμεία επιτυγχάνουν τους στόχους τους με τους λιγότερους δυνατούς πόρους και τον πιο οικονομικό τρόπο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαμβάνει ομάδες ελέγχου, τα λεγόμενα «τμήματα». Οι ομάδες αυτές προετοιμάζουν εκθέσεις και γνώμες τις οποίες εγκρίνουν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να γίνουν επίσημες.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και εσείς

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης.

Κάθε 2 χρόνια, το Ελεγκτικό Συνέδριο απονέμει ακαδημαϊκό βραβείο για έρευνα σχετικά με τον έλεγχο στον δημόσιο τομέα. Μπορείτε και εσείς να υποβάλετε υποψηφιότητα!

Πρόσβαση σε έγγραφα

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του ΕΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Ελεγκτικό Συνέδριο — διακυβέρνηση

Επίσημος κατάλογος της ΕΕ

Δημοσιονομικός προγραμματισμός και προϋπολογισμός της ΕΕ

Μεθοδολογία ελέγχου

Εκθέσεις ελέγχου και γνώμες

Βιβλιοθήκη του ΕΕΣ

Επισκεφθείτε το Ελεγκτικό Συνέδριο

Θέσεις εργασίας

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)

Όνομα
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)
Ιστότοπος
https://www.eca.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
+352 4398 1
Αριθμός φαξ
+352 4393 42
Ταχυδρομική διεύθυνση
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης