Направо към основното съдържание
European Court of Auditors - Logo

Преглед

 • Роля: проверява дали средствата на ЕС се събират и използват правилно и спомага за по-доброто финансово управление на Съюза
 • Председател: Tony Murphy
 • Членове: по един от всяка държава от ЕС
 • Основана през: 1977 г.
 • Местоположение: Люксембург
 • УебсайтЕвропейска сметна палата

Като независим външен одитор на ЕС Европейската сметна палата се грижи за интересите на данъкоплатците в Съюза. Тя няма юридически правомощия, но работи за подобряване на управлението на бюджета на ЕС от Европейската комисия и изготвя отчети за финансите на ЕС.

Какво прави Европейската сметна палата?

 • проверява приходите и разходите на ЕС, за да провери дали средствата на Съюза са събрани, изразходени и отчетени правилно и дали са използвани по най-изгодния начин
 • проверява всички лица или организации, които работят със средства на ЕС — включително извършва проверки на място в институциите на ЕС (по-специално в Комисията), страните членки и в държави, които получават помощ от ЕС
 • изготвя заключения и препоръки в одитните доклади за Европейската комисия и националните правителства
 • съобщава за подозрения за измама, корупция или друга незаконна дейност на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
 • изготвя годишен доклад за Европейския парламент и Съвета на ЕС, който Парламентът разглежда, преди да вземе решение дали да одобри начина, по който Комисията се е разпоредила с бюджета на ЕС
 • предоставя експертни становища на създателите на политики в ЕС за това как финансите на Съюза да се управляват по-ефективно и да се отчитат по-добре пред гражданите

Тя също така публикува становища за подготвителни актове, които ще засегнат финансовото управление на ЕС, както и документи за изразяване на позиция, прегледи и други публикации по различни въпроси, свързани с публичните финанси в ЕС.

За да бъде ефективна работата ѝ, Сметната палата трябва да бъде независима от институциите и органите, които проверява. За целта тя разполага със свобода да взема решения относно:

 • това, което ще проверява
 • как ще проверява
 • как и кога ще представи заключенията си.

Одиторската дейност на Палатата е насочена главно към Европейската комисия — основната институция, отговорна за изпълнението на бюджета на ЕС. Сметната палата работи в тясно сътрудничество и с националните органи, тъй като Комисията управлява повечето средства на ЕС (около 80 %) съвместно с тях.

Състав

Членовете на Сметната палата се назначават от Съвета след консултация с Парламента за подлежащ на подновяване 6-годишен мандат. Те избират един от тях за председател за срок от 3 години (също подлежащ на подновяване).

Как функционира Европейската сметна палата?

Тя извършва три вида одит:

 • Финансов одит — проверка дали в отчетите вярно са представени финансовото състояние, резултатите и паричният поток за годината.
 • Одити за съответствие — проверка дали при финансовите трансакции се спазват правилата.
 • Одити на изпълнението — проверка дали фондовете на ЕС постигат целите си с възможно най-малко ресурси и по най-икономичен начин.

Палатата е разделена на одитни групи, наречени камари. Те изготвят доклади и становища за приемане от членовете на Палатата, след което тези доклади и становища стават официални документи.

Европейската сметна палата и вие

Палатата предлага стажове.

Тя връчва академична награда за изследвания в областта на одита в публичния сектор. Можете да кандидатствате за наградата, която се връчва на всеки две години.

Достъп до документи

Достъп до информация

График на заседанията на ECA

Повече информация

Сметна палата — управление

Кой кой е

Финансово програмиране и бюджет на ЕС

Одитни методологии

Одитни доклади и становища

Библиотека на ECA

Посетете Сметната палата

Работни места

Контакт

Европейска сметна палата

Име
Европейска сметна палата
Уебсайт
https://www.eca.europa.eu/bg
Телефонен номер
+352 4398 1
Факс
+352 4393 42
Пощенски адрес
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Люксембург
Социални медии