Направо към основното съдържание
European Commission - Logo

Преглед

 • Роля: допринася за общия интерес на ЕС, като предлага законодателство и следи за прилагането му и като изпълнява политиките и бюджета на ЕС
 • Членове: екип или „колегиум“ на членовете на Комисията, по 1 член от всяка страна от ЕС
 • Председател: Урсула фон дер Лайен
 • Основана: 1958 г.
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • УебсайтЕвропейска комисия

Европейската комисия е политически независимият изпълнителен орган на ЕС. Тя носи цялата отговорност за изготвянето на предложения за ново европейско законодателство, а също така привежда в изпълнение решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.

Какво прави Комисията?

Предлага нови закони

Комисията е единствената институция на ЕС, която изготвя предложения за законодателни актове. Тези актове се приемат от Парламента и Съвета и с тях се:

 • защитават интересите на ЕС и неговите граждани по въпроси, които не могат да бъдат решени ефективно на национално равнище;
 • изясняват технически подробности след консултации с експерти и с обществеността.

Управлява политиките на ЕС и разпределя средствата от ЕС

 • определя приоритетите на ЕС по отношение на разходите заедно със Съвета и Парламента
 • изготвя годишни бюджети, които се одобряват от Парламента и Съвета
 • следи как се изразходват средствата, като подлежи на контрол от страна на Сметната палата

Следи за прилагането на правото на ЕС

 • заедно със Съда на ЕС гарантира, че правото на ЕС се прилага правилно във всички държави членки.

Представлява ЕС на международно равнище

 • представлява всички страни от ЕС в международни организации, особено в областите на търговската политика и хуманитарната помощ
 • преговаря по международни споразумения от името на ЕС

Състав

Политическото ръководство се осъществява от екип от 27 комисари (по един от всяка страна от ЕС). Начело на този екип е председателят на Комисията, който решава кой за коя област на политиката да отговаря.

Колегиумът на членовете на Комисията включва председателя на Комисията, неговите 8 заместник-председатели, включително трима изпълнителни заместник-председатели и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и 18 комисари, които отговарят за различни ресори.

Ежедневната дейност на Комисията се извършва от нейните служители (юристи, икономисти и т.н.). Те са организирани в отдели, известни като генерални дирекции (ГД), всяка от които отговаря за определена област на политиката.

Назначаване на председателя

Кандидатът се предлага от държавните ръководители в Европейския съвет, като се вземат предвид резултатите от изборите за Европейски парламент. За да бъде избран, той трябва да получи подкрепата на мнозинството от членовете на Европейския парламент.

Избор на екипа

Кандидатът за председател избира заместник-председателите и комисарите въз основа на предложения на страните от ЕС. Списъкът с кандидати за комисари трябва да бъде одобрен от държавните ръководители в Европейския съвет.

Всеки кандидат обяснява визията си и отговаря на въпроси в Европейския парламент. След това Парламентът гласува за кандидатите като екип. Накрая, те се назначават от Европейския съвет с квалифицирано мнозинство.

Мандатът на настоящата Комисия е до 31 октомври 2024 г.

Как функционира Комисията?

Стратегическо планиране

Председателят определя посоката на политиката на Комисията, въз основа на която комисарите определят стратегическите цели и изготвят годишната работна програма.

Колективно вземане на решения

Решенията се вземат въз основа на колективна отговорност. Всички комисари са равни в процеса на вземане на решения и носят еднаква отговорност за тези решения. Комисарите нямат правомощия да вземат решения самостоятелно, освен когато са упълномощени в определени ситуации.

Заместник-председателите действат от името на председателя и координират работата в своята област на отговорност заедно с няколко комисари. Определят се приоритетни проекти, за да се гарантира, че колегиумът работи гъвкаво в тясно сътрудничество.

Комисарите помагат на заместник-председателите да представят предложения пред колегиума. По принцип решенията се вземат с консенсус, но е възможно и да се провеждат гласувания. В този случай решенията се вземат с обикновено мнозинство, като всеки комисар има право на един глас.

След това съответната генерална дирекция (оглавявана от генерален директор, който отговаря пред съответния член на Комисията) разглежда въпроса. В резултат обикновено се изготвят проекти на законодателни предложения.

Тези предложения се разглеждат от комисарите на техните седмични заседания. След като бъдат приети, те стават официални и се изпращат до Съвета и Парламента за следващия етап на законодателния процес на ЕС.

Европейската комисия и вие

Споделете мнението си

Ако искате да споделите с нас възгледите си за политики на ЕС или да предложите промени или нови политики, разполагате с различни възможности:

Информирайте се

Комисията също така предоставя съвети и информация по правни въпроси и по въпроси, свързани с извършването на бизнес, ученето, преместването и работата в Европа.

За контакти

За всякакви въпроси, свързани с нашата работа:

Достъп до документи

Достъп до информация

График на председателя на Комисията

График на комисарите

Повече информация

Кой кой е

Аудио-визуални материали

Финансиране

Публикации

Библиотека и център за електронни ресурси на Европейската комисия (Find-eR)

Работни места

Контакт

Европейска комисия

Име
Европейска комисия
Уебсайт
https://commission.europa.eu/index_bg
Телефонен номер
Тел.: +32 2 299 11 11
Пощенски адрес
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии