Prejsť na hlavný obsah
European Commission - Logo

Prehľad

 • Úloha: podporuje všeobecné záujmy EÚ prostredníctvom navrhovania a presadzovania právnych predpisov, ako aj vykonávania politík a rozpočtu EÚ
 • Členovia: tím alebo kolégium komisárov, jeden z každej krajiny EÚ
 • Predsedníčka: Ursula von der Leyenová
 • Rok vzniku: 1958
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídloEurópska komisia

Európska komisia je politicky nezávislá výkonná zložka EÚ. Ako taká zodpovedá za vypracúvanie návrhov nových európskych právnych predpisov a vykonáva rozhodnutia Európskeho parlamentuRady EÚ.

Čo robí Komisia?

Navrhuje nové právne predpisy

Komisia je jedinou inštitúciou EÚ, ktorá predkladá právne predpisy na schválenie Parlamentu a Rade a ktorá:

 • ochraňuje záujmy EÚ a jej občanov v otázkach, ktoré nie je možné účinne riešiť na vnútroštátnej úrovni,
 • prostredníctvom konzultácií s odborníkmi a verejnosťou zabezpečuje správnosť technických údajov.

Riadi politiky EÚ a vyčleňuje finančné prostriedky

 • Stanovuje priority EÚ v oblasti výdavkov spolu s Radou a Parlamentom.
 • Vypracúva ročné rozpočty na schválenie v Parlamente a Rade.
 • Kontroluje použitie finančných prostriedkov pod dohľadom Dvora audítorov.

Presadzuje právne predpisy EÚ

 • Spolu so Súdnym dvorom zabezpečuje riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ vo všetkých členských štátoch.

Zastupuje EÚ na medzinárodnej scéne

 • Vystupuje v mene všetkých krajín EÚ v rámci medzinárodných organizácií, najmä v oblastiach obchodnej politiky a humanitárnej pomoci.
 • Rokuje o medzinárodných dohodách v mene EÚ.

Zloženie

Politické vedenie zabezpečuje tím 27 komisárov (jeden z každej krajiny EÚ), na ktorého čele stojí predseda Komisie. Ten rozhoduje, za ktoré oblasti politiky zodpovedajú jednotliví komisári.

Kolégium komisárov tvorí predseda Komisie, osem podpredsedov vrátane troch výkonných podpredsedov, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 18 komisárov zodpovedných za jednotlivé portfóliá.

Každodenný chod činností Komisie zabezpečujú jej pracovníci (právnici, ekonómi atď.), ktorí sú rozdelení do útvarov známych ako generálne riaditeľstvá (GR), pričom každé zodpovedá za osobitnú oblasť politiky.

Vymenovanie predsedu

Kandidáta navrhujú vedúci predstavitelia štátov v rámci Európskej rady, pričom zohľadňujú výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Na to, aby bol zvolený, potrebuje podporu väčšiny poslancov Európskeho parlamentu.

Výber tímu

Kandidát na predsedu vyberá potenciálnych podpredsedov a komisárov na základe návrhov členských štátov EÚ. Zoznam kandidátov musia schváliť lídri členských štátov v rámci Európskej rady.

Každý kandidát sa prezentuje pred Európskym parlamentom, aby vysvetlil svoje vízie a odpovedal na otázky. Parlament potom hlasuje o prijatí kandidátov ako tímu. Nakoniec sú vymenovaní Európskou radou, a to kvalifikovanou väčšinou.

Funkčné obdobie súčasnej Komisie bude trvať do 31. októbra 2024.

Ako funguje Komisia?

Strategické plánovanie

Predseda Komisie určuje jej politické smerovanie, ktoré umožňuje komisárom rozhodovať o strategických cieľoch a vypracovať ročný pracovný program.

Kolektívne rozhodovanie

Rozhodnutia sa prijímajú na základe kolektívnej zodpovednosti. Všetci komisári sú si v rozhodovacom procese rovní a za tieto rozhodnutia sú rovnako zodpovední. Nemajú nijaké jednotlivé rozhodovacie právomoci s výnimkou prípadov, keď majú oprávnenie v určitých situáciách.

Podpredsedovia konajú v mene predsedu a koordinujú prácu v ich oblasti zodpovednosti, spolu s viacerými komisármi. Vymedzujú sa prioritné projekty, čím sa zabezpečuje úzka a pružná spolupráca kolégia.

Komisári podporujú podpredsedov pri predkladaní návrhov kolégiu. Vo všeobecnosti sa rozhodnutia prijímajú na základe konsenzu, môže sa však pristúpiť aj k hlasovaniu. V tomto prípade sa rozhodnutia prijímajú jednoduchou väčšinou, pričom každý komisár má jeden hlas.

Danú záležitosť potom preberá príslušné generálne riaditeľstvo (vedené generálnym riaditeľom, ktorý sa zodpovedá príslušnému komisárovi). Tento postup zvyčajne prebieha formou prípravy legislatívnych návrhov.

Tieto sa následne znovu predložia na schválenie komisárom na ich pravidelnom týždennom zasadnutí. V prípade schválenia sa stávajú oficiálnymi a v rámci ďalšej fázy legislatívneho postupu EÚ sa zasielajú Rade a Parlamentu.

Európska komisia a vy

Pošlite nám vaše návrhy

Ak nám chcete poslať vaše názory na politiky EÚ alebo navrhnúť zmeny či nové politiky, máte viacero možností:

Získajte informácie

Komisia takisto poskytuje poradenstvo a informačné služby v oblastiach podnikania, štúdia a právnych vecí, ako aj cestovania a práce v rámci Európy.

Kontaktujte nás

S akýmikoľvek otázkami o našej práci:

Prístup k dokumentom

Prístup k informáciám

Kalendár predsedníčky Komisie

Kalendár komisárov

Ďalšie informácie

Kto je kto

Audiovizuálny obsah

Financovanie

Publikácie

Knižnica a stredisko elektronických zdrojov (Find-eR) Európskej komisie

Pracovné miesta

Kontakt

Európska komisia

Meno/Názov
Európska komisia
Webové sídlo
https://commission.europa.eu/index_sk
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Poštová adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá