Prejsť na hlavný obsah
European Parliament - logo

Prehľad

 • Úloha: priamo volený orgán EÚ s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou
 • Členovia: 705 poslancov EP (poslanci Európskeho parlamentu)
 • Predsedníčka: Roberta Metsolová
 • Rok zriadenia: Zriadený bol v roku 1952 ako spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a od roku 1962 ako Európsky parlament. Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v roku 1979.
 • Sídlo: Štrasburg (Francúzsko), Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko)
 • Webová stránkaEurópsky parlament

Európsky parlament je zákonodarný orgán EÚ. Každých 5 rokov ho volia občania EÚ v priamych voľbách. Posledné voľby sa konali v máji 2019.

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu sa konali v období od 23. do 26. mája 2019.

Viac o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

Čo robí Parlament?

Parlament má 3 hlavné úlohy:

Legislatívna úloha
 • Spoločne s Radou EÚ prijíma právne predpisy, ktoré vychádzajú z návrhov Európskej komisie.
 • Rozhoduje o medzinárodných dohodách.
 • Rozhoduje o rozširovaní EÚ.
 • Hodnotí pracovný program Komisie a žiada ju o navrhovanie právnych predpisov.
Dohľad
 • Vykonáva demokratickú kontrolu všetkých inštitúcií EÚ.
 • Volí predsedu Komisie a schvaľuje Komisiu ako orgán EÚ. Hlasovaním o návrhu na vyslovenie nedôvery môže donútiť Komisiu, aby odstúpila počas jej funkčného obdobia.
 • Udeľuje absolutórium, t. j. schvaľuje použitie prostriedkov z rozpočtu EÚ.
 • Skúma petície občanov a zriaďuje vyšetrovacie výbory.
 • Rokuje o menovej politike s Európskou centrálnou bankou.
 • Kontroluje Komisiu a Radu.
 • Zriaďuje volebné pozorovateľské misie.
Rozpočtová úloha
 • Zostavuje rozpočet EÚ spolu s Radou.
 • Schvaľuje dlhodobý rozpočet EÚ – viacročný finančný rámec.

Zloženie

Počet poslancov EP z každej krajiny je zhruba proporcionálny k počtu jej obyvateľov, ale postupne sa tento pomer znižuje: žiadna krajina nemôže mať menej ako 6 či viac ako 96 poslancov a celkový počet nesmie prekročiť 705 (704 plus predseda). Poslanci EP sa združujú podľa politickej, a nie podľa štátnej príslušnosti.

Predseda EP zastupuje Parlament pred ostatnými inštitúciami EÚ a navonok a potvrdzuje konečné schválenie rozpočtu EÚ.

Ako funguje Parlament?

Práca Parlamentu zahŕňa dva hlavné stupne:

 • Výbory – pripravujú sa v nich právne predpisy.
  Parlament má celkovo 20 výborov a tri podvýbory, pričom každý z nich sa zaoberá konkrétnou oblasťou politiky. Výbory preskúmajú návrhy právnych predpisov, pričom poslanci a politické skupiny môžu navrhnúť zmeny alebo ich zamietnuť. O týchto otázkach sa takisto diskutuje v rámci politických skupín.
 • Plenárne zasadnutia – miesto, na ktorom sa prijímajú právne predpisy.
  Pri týchto zasadnutiach sa zhromaždia všetci poslanci Európskeho parlamentu v rokovacej sále, aby uskutočnili záverečné hlasovanie o navrhovaných právnych predpisoch a pozmeňujúcich návrhoch. Zvyčajne sa konajú každý mesiac v Štrasburgu počas štyroch dní, ale niekedy sa organizujú ďalšie zasadnutia v Bruseli.

Parlament a vy

Ak chcete, aby Parlament konal v určitej otázke, môžete zaslať petíciu (poštou alebo elektronicky).

Petície sa môžu týkať akejkoľvek veci, ktorá patrí do právomoci EÚ.

Predložiť petíciu môžete, ak ste občanom členského štátu EÚ alebo máte pobyt v Európskej únii. Spoločnosti alebo iné organizácie musia mať sídlo v EÚ.

V rámci alternatívnych spôsobov, ako kontaktovať Parlament sa môžete obrátiť na vášho europoslanca alebo na informačný úrad Európskeho parlamentu vo vašej krajine.

Prístup k dokumentom

Prístup k informáciám

Zasadnutia Parlamentu

Program predsedníčky Európskeho parlamentu

Ďalšie informácie

Kto je kto

Navštívte Parlament

Postup a právomoci Európskeho parlamentu

Publikácie

Pracovné miesta

Kontakt

Európsky parlament

Meno/Názov
Európsky parlament
Webové sídlo
https://www.europarl.europa.eu/portal/sk
Telefónne číslo
+32 22842111
Faxové číslo
+32 22846974
Poštová adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá