Prejsť na hlavný obsah
European Parliament - logo

Prehľad

 • Úloha: priamo volený orgán EÚ s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou
 • Členovia: 720 poslancov EP (poslanci Európskeho parlamentu)
 • Predseda/predsedníčka: Roberta Metsolová
 • Rok vzniku: Vznikol v roku 1952 ako spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a od roku 1962 ako Európsky parlament. Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v roku 1979.
 • Sídlo: Štrasburg (Francúzsko), Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko)
 • Webové sídloEurópsky parlament

Európsky parlament je zákonodarný orgán EÚ. Každých päť rokov ho volia občania EÚ v priamych voľbách.

Posledné voľby do Európskeho parlamentu sa konali 6. – 9. júna 2024. 

Čo robí Parlament?

Parlament má tri hlavné úlohy:

Legislatívna
 • Spoločne s Radou EÚ prijíma právne predpisy EÚ, ktorých návrhy predkladá Európska komisia.
 • Rozhoduje o medzinárodných dohodách.
 • Rozhoduje o rozširovaní EÚ.
 • Hodnotí pracovný program Komisie a môže ju požiadať, aby vypracovala návrhy právnych predpisov.
Kontrolná
 • Vykonáva demokratickú kontrolu všetkých inštitúcií EÚ.
 • Volí predsedu Komisie a schvaľuje zloženie Komisie. Hlasovaním o návrhu na vyslovenie nedôvery môže donútiť Komisiu, aby odstúpila počas jej funkčného obdobia.
 • Udeľuje absolutórium, t. j. schvaľuje použitie prostriedkov z rozpočtu EÚ.
 • Skúma petície občanov a zriaďuje vyšetrovacie výbory.
 • Rokuje o menovej politike s Európskou centrálnou bankou.
 • Kontroluje Komisiu a Radu.
 • Zriaďuje volebné pozorovateľské misie.
Rozpočtová
 • Spolu s Radou zostavuje rozpočet EÚ.
 • Schvaľuje dlhodobý rozpočet EÚ, tzv. viacročný finančný rámec.

Zloženie

Počet poslancov EP za každú krajinu je zhruba úmerný počtu jej obyvateľov, ale ide o zostupnú proporcionalitu: žiadna krajina nemôže mať menej než 6 ani viac než 96 poslancov EP a ich celkový počet nesmie prekročiť 750 (plus predseda alebo predsedníčka). Poslanci EP sa združujú podľa politickej, a nie podľa štátnej príslušnosti.

Predseda/predsedníčka EP zastupuje Parlament v konaní pred ostatnými inštitúciami EÚ, ako aj navonok a potvrdzuje konečné schválenie rozpočtu EÚ.

Ako funguje Parlament?

Práca Parlamentu prebieha na dvoch hlavných úrovniach:

 • Výbory zaoberajú sa prípravou právnych predpisov.
  Parlament má celkovo 20 výborov a tri podvýbory, pričom každý z nich sa zaoberá konkrétnou oblasťou politiky. Výbory preskúmavajú návrhy právnych predpisov, pričom poslanci a politické skupiny môžu navrhnúť ich zmeny alebo ich môžu zamietnuť. O týchto otázkach sa takisto diskutuje v rámci politických skupín.
 • Plenárne zasadnutia – prijímajú sa na nich právne predpisy.
  Na týchto zasadnutiach sa stretávajú všetci poslanci Európskeho parlamentu v rokovacej sále, aby hlasovali o navrhovaných právnych predpisoch a pozmeňujúcich návrhoch. Zvyčajne sa konajú každý mesiac v Štrasburgu počas štyroch dní, ale niekedy sa organizujú ďalšie zasadnutia v Bruseli.

Parlament a vy

Ak chcete Parlament vyzvať, aby konal v určitej záležitosti, môžete podať petíciu (poštou alebo elektronicky).

Petície sa môžu týkať akejkoľvek veci, ktorá patrí do právomoci EÚ.

Podať petíciu môžete, ak ste občanom členského štátu EÚ alebo máte pobyt v Európskej únii. Spoločnosti alebo iné organizácie musia mať sídlo v EÚ.

Inou možnosťou, ako kontaktovať Parlament, je obrátiť sa na svojho europoslanca alebo na informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu vo svojej krajine.

Prístup k dokumentom

Prístup k informáciám

Zasadnutia Parlamentu

Program predsedníčky Európskeho parlamentu

Ďalšie informácie

Kto je kto

Navštívte Parlament

Právomoci a postupy Európskeho parlamentu

Publikácie

Pracovné miesta

Kontakt

Európsky parlament

Meno/Názov
Európsky parlament
Webové sídlo
https://www.europarl.europa.eu/portal/sk
Telefónne číslo
+32 2 284 21 11
Faxové číslo
+32 2 284 69 74
Poštová adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
Belgicko

Sociálne médiá