Pereiti prie pagrindinio turinio
European Parliament - logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: tiesiogiai renkama ES institucija, turinti įgaliojimų teisėkūros, priežiūros ir biudžeto srityse
 • Nariai: 705 Europos Parlamento nariai
 • Pirmininkas: Roberta Metsola
 • Įsteigta: 1952 m. kaip Europos anglių ir plieno bendrijos Bendroji Asamblėja, 1962 m. kaip Europos Parlamentas, kurio pirmieji tiesioginiai rinkimai įvyko 1979 m.
 • Vieta: Strasbūras (Prancūzija), Briuselis (Belgija), Liuksemburgas
 • Interneto svetainėEuropos Parlamentas

Europos Parlamentas yra ES teisės aktų leidybos institucija. Jį ES rinkėjai tiesiogiai renka kas 5 metus.

Rinkimai

Europos Parlamento rinkimai vyks 2024 m. birželio 6–9 d. Sužinokite, kaip atiduoti savo balsą.

Parlamento veikla

Parlamentas atlieka 3 pagrindines funkcijas:

teisėkūros
 • Kartu su ES Taryba priima ES teisės aktus, grindžiamus Europos Komisijos pasiūlymais
 • Priima sprendimus dėl tarptautinių susitarimų
 • Priima sprendimus dėl ES plėtros
 • Peržiūri Komisijos darbo programą ir prašo ją teikti teisės aktų pasiūlymus
priežiūros
 • Atlieka demokratinę visų ES institucijų kontrolę
 • Išrenka Komisijos pirmininką ir patvirtina visą Komisijos narių kolegiją Turi galimybę nubalsuoti už siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija ir ją atstatydinti
 • Patvirtina biudžeto įvykdymą, t. y. teigiamai įvertina ES lėšų panaudojimą
 • Nagrinėja piliečių peticijas ir inicijuoja tyrimus
 • Su Europos Centriniu Banku svarsto pinigų politikos klausimus
 • Užduoda klausimus Komisijai ir Tarybai
 • Stebi rinkimus
biudžeto valdymo
 • Kartu su Taryba sudaro ES biudžetą
 • Tvirtina ES ilgalaikį biudžetą – daugiametę finansinę programą

Sudėtis

Kiekvienoje šalyje išrenkamų Europos Parlamento narių skaičius daugmaž proporcingas jos gyventojų skaičiui, tačiau šis proporcingumas yra mažėjantis – nė viena šalis negali turėti mažiau negu 6 arba daugiau kaip 96 Europos Parlamento narius, o bendras skaičius neturi viršyti 750 (neskaičiuojant pirmininko). Europos Parlamento nariai į grupes skirstomi ne pagal pilietybę, o pagal partinę priklausomybę.

Pirmininkas atstovauja Parlamentui kitose ES institucijose ir visur kitur ir galutinai patvirtina ES biudžetą.

Kaip Parlamentas dirba?

Parlamento darbas vyksta dviem pagrindiniais etapais.

 • Komitetai rengia teisės aktus.
  Europos Parlamentas turi 20 komitetų ir tris pakomitečius. Kiekvienas iš jų atsakingas už konkrečią politikos sritį. Komitetai nagrinėja teisės aktų pasiūlymus, o Europos Parlamento nariai bei politinės frakcijos gali siūlyti daryti pakeitimus arba projektą atmesti. Šie klausimai svarstomi ir politinėse frakcijose.
 • Per plenarines sesijas teisės aktai priimami.
  Tuomet visi Europos Parlamento nariai susirenka į posėdžių salę ir surengiamas galutinis balsavimas dėl siūlomų teisės aktų ir pasiūlytų pakeitimų. Paprastai plenarinės sesijos vyksta Strasbūre keturias dienas per mėnesį, tačiau kartais rengiamos papildomos sesijos Briuselyje.

Parlamentas ir jūs

Jei norite paprašyti Parlamentą imtis veiksmų kokiu nors klausimu, galite teikti peticiją (paštu arba internetu).

Peticija gali būti teikiama bet kokiu klausimu, priklausančiu ES kompetencijai.

Teikti peticijas gali ES valstybių narių piliečiai arba gyventojai, Europos Sąjungoje įsisteigusios bendrovės ar kitos organizacijos.

Kitas būdas kreiptis į Parlamentą – susisiekti su savo vietos Europos Parlamento nariu arba savo šalies Europos Parlamento informacijos biuru.

Prieiga prie dokumentų

Prieiga prie informacijos

Parlamento sesijos

Europos Parlamento pirmininkės darbotvarkė

Daugiau informacijos

Kas yra kas

Apsilankymas Parlamente

Europos Parlamento galios ir procedūros

Leidiniai

Galimybės įsidarbinti

Kontaktiniai duomenys

Europos Parlamentas

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Parlamentas
Interneto svetainė
https://www.europarl.europa.eu/portal/lt
Telefono numeris
Tel.: +32 2 284 21 11
Fakso numeris
Tel.: +32 2 284 69 74
Pašto adresas
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai