Přejít na hlavní obsah
European Parliament - logo

Přehled

 • Úloha: přímo volený orgán EU s legislativní, rozpočtovou a dozorčí pravomocí
 • Členové: 720 europoslanců/europoslankyň
 • Předsedkyně: Roberta Metsolová
 • Rok zřízení: V roce 1952 nesl název Společné shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli, v roce 1962 byl již pojmenován Evropský parlament. První přímé volby se konaly v roce 1979.
 • Sídlo: Štrasburk (Francie), Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko)
 • Internetové stránkyEvropský parlament

Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímo občany EU každých 5 let.

Zatím poslední volby do Evropského parlamentu se konaly v celé EU od 6. do 9. června 2024. 

Funkce

Parlament vykonává tři hlavní funkce:

Legislativní
 • Společně s Radou EU schvaluje právní předpisy EU, jejichž návrhy předkládá Evropská komise.
 • Rozhoduje v otázkách mezinárodních dohod.
 • Rozhoduje o rozšiřování EU a o přistoupení nových států k EU.
 • Kontroluje pracovní program Komise a také může dát Komisi za úkol, aby vypracovala návrh konkrétního právního předpisu.
Dozorčí
 • Vykonává demokratickou kontrolu všech orgánů EU.
 • Volí předsedu Komise a schvaluje složení Komise. Může hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry, na základě které by Komise musela odstoupit.
 • Uděluje rozpočtové absolutorium, tzn. schválení způsobu, jakým byly vynaloženy prostředky z rozpočtu EU.
 • Vyjadřuje se k peticím předkládaným občany a zahajuje šetření.
 • Projednává měnovou politiku s Evropskou centrální bankou.
 • Interpeluje Komisi a Radu.
 • Sleduje průběh voleb.
Rozpočtová
 • Sestavuje spolu s Radou rozpočet EU.
 • Schvaluje dlouhodobý rozpočet EU (tzv. víceletý finanční rámec).

Složení

Počet europoslanců za každou zemi je zhruba úměrný počtu jejích obyvatel, přičemž se jedná o proporcionalitu sestupnou. Žádná země nemůže mít méně než 6 nebo více než 96 europoslanců a celkový počet nesmí překročit 750 (plus předseda/předsedkyně EP). Evropští poslanci nezasedají v poslaneckých lavicích podle své státní příslušnosti, ale na základě příslušnosti k politické frakci.

Předseda či předsedkyně zastupuje Parlament při jednání s ostatními orgány EU a ostatními subjekty a uděluje konečné schválení při jednání o rozpočtu EU.

Činnost

Pracovní cyklus Parlamentu má dvě hlavní fáze:

 • Výbory příprava legislativy.
  Parlament má celkem 20 výborů a tři podvýbory, z nichž se každý zabývá určitou oblastí politiky. Výbory zkoumají návrhy právních předpisů a poslanci a politické skupiny mohou předkládat pozměňovací návrhy nebo návrh na zamítnutí. Tyto kroky jsou rovněž projednávány v rámci politických seskupení.
 • Plenární zasedání – schvalování legislativy.
  Nastává tehdy, když se všichni poslanci Evropského parlamentu sejdou ke konečnému hlasování o navrhovaných právních předpisech a předložených pozměňovacích návrzích. Plenární zasedání se obvykle konají každý měsíc ve Štrasburku a trvají čtyři dny. V některých případech se organizují další zasedání v Bruselu.

Parlament a vy

Chcete-li Parlament vyzvat, aby se začal zabývat určitým tématem, můžete tak učinit formou petice (lze zaslat poštou nebo online).

Petice se může týkat jakéhokoli tématu, které spadá do kompetence EU.

Petici smí předkládat občané členských států EU nebo osoby s pobytem na území EU. Podniky a ostatní organizace předkládající petici musejí mít v EU sídlo.

O dalších způsobech, jak oslovit Evropský parlament, vás mohou informovat poslanci za váš region nebo pracovníci kontaktní kanceláře Evropského parlamentu ve vaší zemi.

Přístup k dokumentům

Přístup k informacím

Zasedání Parlamentu

Pracovní program předsedy/předsedkyně Evropského parlamentu

Další informace

Kdo je kdo

Prohlídka sídla Parlamentu

Pravomoci a postupy Evropského parlamentu

Publikace

Pracovní příležitosti

Kontakt

Evropský parlament

Jméno/Název
Evropský parlament
Internetové stránky
https://www.europarl.europa.eu/portal/cs
Telefonní číslo
+32 2 284 21 11
Číslo faxu
+32 2 284 69 74
Poštovní adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
Belgie

Sociální média