Přejít na hlavní obsah
European Commission - Logo

Shrnutí

 • Úloha: Podporuje obecný zájem EU navrhováním a prosazováním právních předpisů, jakož i prováděním politik a rozpočtu EU.
 • Členové: sbor komisařů a komisařek neboli „kolegium“ (1 člen z každé země EU)
 • Předsedkyně: Ursula von der Leyenová
 • Rok zřízení: 1958
 • Sídlo: Brusel, Belgie
 • Internetové stránkyEvropská komise

Evropská komise je politicky nezávislá výkonná složka Evropské unie. Jako taková odpovídá za sestavování návrhů nových právních předpisů Evropské unie a za provádění rozhodnutí Evropského parlamentuRady EU.

Co konkrétně Komise dělá?

Navrhuje nové právní předpisy

Komise je jediným orgánem EU, který Parlamentu a Radě předkládá k přijetí právní předpisy, které mají:

 • chránit zájmy EU a jejích občanů v otázkách, které nelze účinně řešit na vnitrostátní úrovni
 • zajistit správnost technických údajů na základě konzultací s odborníky a veřejností

Řídí politiky EU a přiděluje finanční prostředky EU

 • spolu s Radou a Parlamentem stanoví priority EU v oblasti výdajů
 • vypracovává roční rozpočty, které předkládá Parlamentu a Radě ke schválení
 • dohlíží na to, jak jsou finanční prostředky vynakládány, a to za pomoci kontrol ze strany Účetního dvora

Prosazuje právo EU

 • společně se Soudním dvorem zajišťuje, aby byly právní předpisy EU řádně uplatňovány ve všech členských státech

Reprezentuje EU na mezinárodní scéně

 • vystupuje jménem všech zemí EU v mezinárodních orgánech, zejména v oblasti obchodní politiky a humanitární pomoci
 • vyjednává mezinárodní dohody jménem EU

Složení

Politické vedení zajišťuje tým 27 komisařů a komisařek (z každé země EU jeden zástupce) pod vedením předsedkyně Komise, která rozhoduje o tom, kdo odpovídá za kterou politickou oblast.

Sbor komisařů tvoří předsedkyně Komise, osm místopředsedů, včetně tří výkonných místopředsedů, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a 18 komisařů s příslušnou oblastí působnosti.

Každodenní chod Komise zajišťují její zaměstnanci (právníci, ekonomové atd.), kteří jsou rozděleni do oddělení nazývaných generální ředitelství (GŘ), z nichž každé odpovídá za konkrétní oblast politiky.

Jmenování předsedy/předsedkyně Komise

Kandidáta na post předsedy či předsedkyně Komise navrhují vedoucí představitelé členských států v Evropské radě s přihlédnutím k výsledkům voleb do Evropského parlamentu. Ke svému zvolení potřebuje kandidát podporu většiny poslanců Evropského parlamentu.

Výběr členů Komise

Nově zvolený předseda či předsedkyně vybere na základě návrhů ze zemí EU kandidáty na místopředsedy a komisaře. Seznam kandidátů pak musí schválit vedoucí představitelé členských států v Evropské radě.

Každý kandidát musí vystoupit před Evropským parlamentem, předložit svou vizi a odpovědět na položené otázky. Parlament poté hlasuje o tom, zda přijmout kandidáty jako tým. Ti jsou pak jmenováni Evropskou radou (kvalifikovanou většinou).

Funkční období současné Komise skončí 31. října 2024.

Způsob fungování Komise

Strategické plánování

Předseda či předsedkyně Komise určuje její politické směřování, což komisařům umožňuje společně rozhodovat o strategických cílech a vypracovávat roční pracovní program.

Kolektivní rozhodování

Rozhodnutí jsou přijímána na základě kolektivní odpovědnosti. Všichni členové Komise mají v rozhodovacím procesu rovnoprávné postavení a za rozhodnutí nesou společnou odpovědnost. Nemají tedy individuální rozhodovací pravomoci, až na výjimečná zmocnění v určitých případech.

Místopředsedové jednají jménem předsedy/předsedkyně a společně s několika komisaři koordinují práci v oblasti, za kterou odpovídají. Stanovené prioritní projekty jsou definovány tak, aby pomáhaly zajistit, že spolu komisaři úzce a flexibilně spolupracují.

Komisaři také podporují místopředsedy při předkládání návrhů sboru komisařů. Rozhodnutí jsou obvykle přijímána na základě konsenzu, může však dojít i k hlasování. V tomto případě se rozhodnutí přijímají prostou většinou, přičemž každý komisař má jeden hlas.

Daným tématem se poté zabývá příslušné generální ředitelství (v čele s generálním ředitelem, který se zodpovídá příslušnému komisaři). Obvykle se tak děje formou konceptu legislativních návrhů.

Ty jsou poté znovu předloženy komisařům ke schválení během jejich týdenního zasedání, po němž se stanou oficiálními a zašlou se Radě a Parlamentu do další fáze legislativního procesu EU.

Evropská komise a občané

Sdělte nám svůj názor

Chcete-li nám na politiky EU sdělit svůj názor nebo navrhnout změny či nové politiky, máte několik možností:

Získejte užitečné informace

Komise rovněž poskytuje poradenské a informační služby, které vám mohou pomoci při podnikání, studiu, vyřizování právních záležitostí či se stěhováním a hledáním práce v Evropě.

Kontaktujte nás

S veškerými dotazy ohledně naší činnosti se můžete obrátit na

Přístup k dokumentům

Přístup k informacím

Harmonogram předsedkyně Komise

Harmonogram členů Komise

Další informace

Kdo je kdo – adresář zaměstnanců evropských orgánů

Audiovizuální materiály

Financování

Publikace

Knihovna Evropské komise a digitální mediatéka (Find-eR)

Pracovní místa

Kontakt

Evropská komise

Jméno/Název
Evropská komise
Internetové stránky
https://commission.europa.eu/index_cs
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11
Poštovní adresa
Rue de la Loi / Weststraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média