Direct naar de inhoud
European Commission - Logo

Overzicht

 • Taak: Werkt in het algemeen belang van de EU door wetgeving voor te stellen en te handhaven en door beleid en de EU-begroting uit te voeren
 • Leden: Een team of "college" van commissarissen, één uit elk EU-land
 • Voorzitter: Ursula von der Leyen
 • Opgericht in: 1958
 • Locatie: Brussel (België)
 • WebsiteEuropese Commissie

De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU. Zij is politiek onafhankelijk en is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit.

Wat doet de Commissie?

Stelt nieuwe wetgeving voor

De Commissie is de enige EU-instelling die wetgeving voorstelt, die daarna door het Parlement en de Raad kan worden goedgekeurd en die:

 • de belangen van de EU en haar burgers beschermt op terreinen die in de EU-landen apart niet efficiënt kunnen worden behandeld
 • technisch klopt, doordat deskundigen en het grote publiek erover geraadpleegd zijn

Beheert het EU-beleid en wijst EU-financiering toe

 • bepaalt, samen met de Raad en het Parlement, de prioriteiten voor de EU-uitgaven
 • stelt de jaarlijkse begroting op, die moet worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad
 • houdt toezicht op de uitgaven, onder het toeziend oog van de Rekenkamer

Handhaaft de EU-wetgeving

 • ziet er samen met het Hof van Justitie op toe dat de EU-wetgeving in alle EU-landen juist wordt toegepast

Spreekbuis van de EU in de wereld

 • spreekt namens alle EU-landen in internationale organen, met name op het gebied van handel en humanitaire hulp
 • onderhandelt namens de EU over internationale overeenkomsten

Samenstelling

Politieke leiding wordt gegeven door een team van 27 commissarissen (één uit elk EU-land) onder leiding van de voorzitter van de Commissie. De voorzitter bepaalt wie verantwoordelijk is voor welk beleidsterrein.

Het college van commissarissen bestaat uit de voorzitter van de Commissie, acht vicevoorzitters waaronder drie uitvoerend vicevoorzitters en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en de 18 overige commissarissen, elk met hun eigen portefeuille.

De dagelijkse werkzaamheden van de Commissie worden uitgevoerd door het personeel (juristen, economen enz.) die zijn verdeeld in afdelingen die DG's (directoraten-generaal) worden genoemd. Elk DG dekt een bepaald beleidsterrein.

Benoeming van de voorzitter

De staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad stellen een kandidaat-voorzitter voor, op basis van de resultaten van de verkiezingen voor het Europees Parlement. De kandidaat moet de steun van de meerderheid van het Europees Parlement krijgen om te kunnen worden benoemd.

De samenstelling van het team

De kandidaat-voorzitter kiest potentiële vicevoorzitters en commissarissen op basis van voordrachten door de EU-landen. De lijst van genomineerden moet worden goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad.

Elke genomineerde moet aan het Europees Parlement zijn of haar visie komen uitleggen en vragen beantwoorden. Het Parlement stemt over alle genomineerden als team. Ten slotte worden zij benoemd door de Europese Raad, bij gekwalificeerde meerderheid.

De ambtstermijn van de huidige Commissie loopt tot 31 oktober 2024.

Hoe werkt de Commissie?

Strategische planning

De voorzitter bepaalt de beleidskoers van de Commissie. Daarbinnen besluiten de commissarissen samen over strategische doelstellingen en stellen zij het jaarlijkse werkprogramma op.

Gezamenlijke besluitvorming

Het gehele team draagt verantwoordelijkheid voor genomen besluiten. De stemmen van alle commissarissen wegen even zwaar in de besluitvorming. Zij zijn dus ook allemaal even aansprakelijk voor wat zij samen besluiten. De commissarissen hebben geen eigen beslissingsbevoegdheid, behalve in speciale gevallen.

De vicevoorzitters mogen namens de voorzitter optreden en coördineren samen met verschillende commissarissen de werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Om ervoor te zorgen dat het college goed en flexibel samenwerkt, worden er prioritaire projecten aangewezen.

De commissarissen steunen de vicevoorzitters door het indienen van voorstellen bij het college. Over het algemeen worden besluiten bij consensus genomen, maar er kan ook gestemd worden. In dat geval heeft elke commissaris één stem en is een gewone meerderheid voldoende.

Het bevoegde directoraat-generaal (onder leiding van een directeur-generaal, die verantwoording aflegt aan de bevoegde commissaris) gaat vervolgens met het thema aan de slag. Dit leidt meestal tot ontwerpen van wetgevingsvoorstellen.

Die worden dan opnieuw ingediend bij het college, dat wekelijks bijeenkomt om dergelijke voorstellen goed te keuren. Daarna gaan de voorstellen naar de Raad en het Parlement voor de volgende stap in het wetgevingsproces.

De Europese Commissie en u

Uw mening geven

Als u uw mening wilt geven over het EU-beleid of wijzigingen of nieuw beleid wilt voorstellen, kunt u verschillende dingen doen:

Informatiediensten

De Commissie geeft ook advies en informatie om u te helpen met uw bedrijf, studie, juridische zaken, en met verhuizen naar en werken in een ander EU-land.

Contact

Heeft u vragen over over wat wij doen? Dan kunt u:

Toegang tot documenten

Toegang tot informatie

Agenda van de voorzitter van de Commissie

Agenda van de commissarissen

Meer informatie

Wie is wie bij de EU

Audiovisueel materiaal

Subsidies

Publicaties

Bibliotheek en e-Resources Centre van de Europese Commissie (Find-eR)

Banen

Contact

Europese Commissie

Naam
Europese Commissie
Website
https://commission.europa.eu/index_nl
Telefoonnummer
+32 2 299 11 11
Postadres
Wetstraat 200, 1049 Brussel, België
Sociale media