Skip to main content
European Commission - Logo

Ülevaade

 • Ülesanded: edendab ELi üldisi huve, esitades õigusakte ja tagades nende täitmise ning viies ellu ELi poliitikat ja rakendades eelarvet
 • Liikmed: volinike kolleegiumisse kuulub igast ELi liikmesriigist üks volinik
 • President: Ursula von der Leyen
 • Asutatud: 1958
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on ELi täidesaatva võimu esindaja, mis on poliitiliselt sõltumatu. Vaid komisjon üksinda vastutab uute õigusaktide väljatöötamise eest, samuti viib ta ellu Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu otsuseid.

Millega komisjon tegeleb?

Uued seadusandlikud ettepanekud

Komisjon on ainus ELi institutsioon, mis esitab õigusaktide ettepanekuid, mille võtavad vastu Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, eesmärgiga:

 • kaitsta ELi ja selle kodanike huve küsimustes, mida ei saa tõhusalt lahendada liikmesriigi tasandil;
 • panna ekspertide ja üldsusega konsulteerides paika tehnilised üksikasjad.

ELi poliitika rakendamine ja ELi rahaliste vahendite eraldamine

 • Määrab koos nõukogu ja Euroopa Parlamendiga kindlaks ELi kuluprioriteedid.
 • Koostab aastaeelarve, mille peavad Euroopa Parlament ja nõukogu heaks kiitma.
 • Teostab Euroopa Kontrollikoja kontrolli all järelevalvet selle üle, kuidas rahalisi vahendeid kasutatakse.

ELi õigusnormide täitmise tagamine

 • Vastutab koos Euroopa Kohtuga selle eest, et kõik liikmesriigid kohaldaksid ELi õigust nõuetekohaselt.

ELi esindamine rahvusvahelisel tasandil

 • Esindab kõiki ELi liikmesriike rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige kaubanduspoliitika ja humanitaarabi valdkonnas.
 • Peab ELi nimel läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks.

Koosseis

Poliitilise juhtimise eest vastutab 27 volinikust (üks igast ELi riigist) koosnev kolleegium, mida juhib komisjoni president, kes jagab vastutusvaldkonnad teiste volinike vahel.

Volinike kolleegiumi kuuluvad komisjoni president, kaheksa asepresidenti (kellest kolm on juhtivad asepresidendid), liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 18 volinikku, kellest igaüks vastutab ühe poliitikavaldkonna eest.

Komisjoni igapäevase töö eest seisavad selle töötajad (juristid, ökonomistid jt), kes kuuluvad erinevatesse peadirektoraatidesse. Iga peadirektoraat vastutab kindla poliitikavaldkonna eest.

Presidendi ametisse nimetamine

Presidendi kandidaadi esitavad liikmesriikide juhid Euroopa Ülemkogu kohtumisel, võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Komisjoni presidendi kandidaat saab valituks üksnes siis, kui teda toetab Euroopa Parlamendi liikmete enamus.

Volinike valimine

Presidendikandidaat valib liikmesriikide ettepanekute põhjal võimalikud asepresidendid ja volinikud. Kandidaatide nimekirja peavad liikmesriikide juhid Euroopa Ülemkogul heaks kiitma.

Iga kandidaat ilmub Euroopa Parlamendi ette, et selgitada oma arusaamu ja vastata küsimustele. Seejärel hääletab Euroopa Parlament selle üle, kas volinike kolleegium heaks kiita. Lõpuks määrab Euroopa Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega volinikud ametisse.

Praeguse komisjoni ametiaeg lõpeb 31. oktoobril 2024.

Kuidas komisjon töötab?

Strateegiline planeerimine

President määrab kindlaks komisjoni poliitilise suuna, millest lähtuvalt otsustavad volinikud ühiselt strateegiliste eesmärkide üle ja koostavad iga-aastase tööprogrammi.

Kollektiivne otsustamine

Otsused võetakse vastu kollegiaalsuse põhimõttel. Kõik volinikud on otsustusprotsessis võrdsed ja vastutavad otsuste eest võrdselt. Neil ei ole individuaalset otsustusõigust, välja arvatud juhul, kui neile on selleks antud eraldi volitused.

Asepresidendid tegutsevad presidendi nimel ja koordineerivad oma vastutusvaldkonna volinike tööd. Et tagada kolleegiumi tõhus ja paindlik koostöö, määratakse kindlaks komisjoni prioriteedid.

Volinikud abistavad asepresidente kolleegiumile ettepanekute esitamisel. Üldiselt võetakse otsused vastu konsensuse alusel, kuid võib esineda ka hääletamist. Sellisel juhul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega, mille puhul on igal volinikul üks hääl.

Seejärel hakkab küsimusega edasi tegelema asjakohane peadirektoraat (mida juhib peadirektor, kes annab aru vastavale volinikule). Enamasti tähendab see, et peadirektoraat koostab mõne seadusandliku ettepaneku eelnõu.

Seadusandlike ettepanekute eelnõud esitatakse seejärel volinikele iganädalasel koosolekul vastuvõtmiseks, misjärel nendest saavad ametlikud ettepanekud, mis saadetakse edasi nõukogule ja Euroopa Parlamendile järgmiseks ELi õigusloomeprotsessi etapiks.

Suhtlus Euroopa Komisjoniga

Andke oma panus

Kui soovite jagada komisjoniga oma arvamust ELi poliitika kohta või soovitada muudatusi või uusi poliitikameetmeid, on Teil selleks mitmeid võimalusi:

Saage teavet

Komisjon pakub ka nõuande- ja teabeteenuseid, et aidata Teid küsimustes, mis on seotud ettevõtluse, õppimise, õigusalaste teemade ning Euroopas liikumise ja töötamisega.

Võtke meiega ühendust

Kui Teil on küsimusi komisjoni töö kohta:

Juurdepääs dokumentidele

Teabe kättesaadavus

Komisjoni presidendi ajakava

Volinike ajakava

Lisateave

Kes on kes?

Audiovisuaalne materjal

Rahastus

Väljaanded

Euroopa Komisjoni raamatukogude ja e-teavikute keskus (Find-eR)

Töö

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Komisjon
Veebisait
https://commission.europa.eu/index_et
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Postiaadress
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sotsiaalmeedia