Siirry pääsisältöön
European Commission - Logo

Perustiedot

 • Tehtävä: tekee lainsäädäntöesityksiä ja valvoo lainsäädännön soveltamista sekä vastaa EU:n toimintapolitiikkojen ja talousarvion täytäntöönpanosta ja siten edistää EU:n yleistä etua
 • Jäsenet: komissaariryhmä eli kollegio, jossa on 1 jäsen kustakin EU-maasta
 • Puheenjohtaja: Ursula von der Leyen
 • Perustettu: 1958
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • VerkkosivustoEuroopan komissio

Euroopan komissio on EU:n poliittisesti riippumaton toimeenpanoelin. Se tekee lainsäädäntöehdotuksia ja vastaa Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston päätösten täytäntöönpanosta.

Mitä komissio tekee?

Uuden lainsäädännön ehdottaminen

Komissio on ainoa EU:n toimielin, joka voi esittää lainsäädäntöä Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

 • Lainsäädännöllä halutaan suojella EU:n ja sen kansalaisten etuja kysymyksissä, joita ei voida ratkaista tehokkaasti kansallisella tasolla.
 • Lainsäädännön valmistelussa kuullaan asiantuntijoita ja kansalaisia.

EU:n toimintapolitiikkojen ja varainkäytön hallinnointi

 • Komissio vahvistaa EU:n varainkäytön painopisteet yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa.
 • Komissio laatii vuotuisen talousarvion, jonka parlamentti ja neuvosto hyväksyvät.
 • Komissio valvoo varainkäyttöä ja vastaa siitä tilintarkastustuomioistuimelle.

EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta

 • Komissio varmistaa yhdessä EU:n tuomioistuimen kanssa, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kaikissa EU-maissa.

EU:n edustaminen kansainvälisissä yhteyksissä

 • Komissio edustaa kaikkia EU-maita kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti kauppapolitiikan ja humanitaarisen avun alalla.
 • Se myös neuvottelee kansainvälisistä sopimuksista EU:n puolesta.

Kokoonpano

Komission poliittisesta johdosta vastaa 27 komissaarin tiimi eli kollegio. Komissaareja on yksi kustakin EU-maasta. Heistä yksi toimii komission puheenjohtajana, joka päättää muiden komissaarien vastuualueet.

Komission kollegion muodostavat komission puheenjohtaja ja kahdeksan varapuheenjohtajaa (joista kolme on nimitetty johtaviksi varapuheenjohtajiksi), unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sekä 18 komissaaria omine vastuualueineen.

Komission päivittäisestä työstä vastaa sen virkamiehistö (esim. juristeja, talousasiantuntijoita), jotka työskentelevät eri politiikan aloista vastaavissa pääosastoissa.

Puheenjohtajan nimittäminen

EU-maiden johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvoston kokoukseen ja tekevät Euroopan parlamentin vaalien tuloksiin perustuvan ehdotuksen komission puheenjohtajaksi. Euroopan parlamentin enemmistön on tuettava puheenjohtajaehdokasta, jotta hänet voidaan valita tehtävään.

Muiden komissaarien valinta

Komission puheenjohtajaehdokas valitsee mahdolliset varapuheenjohtajat ja komissaarit EU-maiden tekemien ehdotusten perusteella. EU-maiden johtajien on Eurooppa-neuvostossa hyväksyttävä ehdokasluettelo.

Kukin ehdokas käy Euroopan parlamentin kuultavana. Kuulemistilaisuudessa ehdokas esittelee näkemyksiään ja vastaa parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Parlamentti äänestää kaikkien ehdokkaiden hyväksymisestä yhtenä ryhmänä. Lopuksi Eurooppa-neuvosto tekee nimityspäätöksen määräenemmistöllä.

Nykyisen komission toimikausi päättyy torstai 31. lokakuuta 2024.

Miten Euroopan komissio toimii?

Strateginen suunnittelu

Komission puheenjohtaja määrittelee komission poliittisen suunnan, minkä perusteella komissaarit voivat yhdessä päättää strategisista tavoitteista ja laatia vuotuisen työohjelman.

Kollektiivinen päätöksentekomenettely

Komission päätökset perustuvat kollektiivisen vastuun periaatteeseen. Kaikki komission jäsenet ovat päätöksenteossa tasavertaisia ja jakavat vastuun päätöksistä. Yksittäisellä komissaarilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa muutoin kuin silloin, kun hän on erityistapauksessa saanut siihen valtuutuksen.

Varapuheenjohtajat toimivat puheenjohtajan puolesta ja koordinoivat työtä omilla vastuualueillaan, jotka liittyvät useamman komissaarin työsarkaan. Jotta komissaarit voivat tehdä tiivistä ja joustavaa yhteistyötä, määritellään komission painopisteet.

Komissaarit tukevat varapuheenjohtajia ehdotusten esittämisessä kollegiolle. Päätökset tehdään yleensä yksimielisesti, mutta niistä voidaan myös äänestää. Tällöin päätös tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja jokaisella komission jäsenellä on yksi ääni.

Päätöksenteon jälkeen asia siirtyy komission jonkin pääosaston vastuulle. Kutakin pääosastoa johtaa pääjohtaja, joka vastaa työstään komissaarille. Usein tehtävänä on valmistella luonnos lainsäädäntöehdotukseksi.

Ehdotukset toimitetaan komissaarien viikoittaiseen kokoukseen heidän hyväksyttäväkseen. Hyväksynnän jälkeen ehdotuksista tulee virallisia ja ne lähetetään neuvostoon ja parlamenttiin EU:n lainsäädäntöprosessin mukaisesti.

Euroopan komissio ja sinä

Anna palautetta

Jos haluat kertoa mielipiteesi EU:n toimintapolitiikoista tai ehdottaa muutoksia tai uudistuksia, voit esimerkiksi

Tiedotus

Euroopan komissio myös tiedottaa kansalaisille ja yrityksille esimerkiksi mahdollisuuksista työskennellä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa toisessa EU-maassa.

Yhteydenotot

Euroopan komission työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä voit

Asiakirjojen saatavuus

Tiedonsaanti

Komission puheenjohtajan ohjelma

Komissaarien ohjelmat

Lisätietoa

Henkilöhakemisto

Audiovisuaalista materiaalia

Rahoitus

Julkaisut

Euroopan komission kirjasto ja e-resurssikeskus (Find-eR)

Työpaikat

Yhteydenotot

European Commission

Nimi
European Commission
Verkkosivusto
https://commission.europa.eu/index_fi
Puhelinnumero
+32 2 299 11 11
Postiosoite
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media