Preskoči na glavno vsebino
European Commission - Logo

Pregled

 • Vloga: Uveljavlja splošni interes EU, tako da predlaga in izvaja zakonodajo in politike ter izvršuje proračun EU
 • Člani: Ekipa oziroma kolegij komisarjev, po eden iz vsake države EU
 • Predsednica: Ursula von der Leyen
 • Leto ustanovitve: 1958
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • SpletiščeEvropska komisija

Evropska komisija je politično neodvisna izvršilna veja EU. Je edina pristojna za pripravo predlogov nove evropske zakonodaje ter izvaja sklepe Evropskega parlamenta in Sveta EU.

Delo Evropske komisije

Predlaga nove zakone

Evropska komisija kot edina institucija EU Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga sprejem nove zakonodaje, ki:

 • varuje interese EU in njenih državljanov o zadevah, o katerih ni mogoče učinkovito odločati na nacionalni ravni,
 • na podlagi posvetovanja s strokovnjaki in javnostjo zagotavlja pravilne tehnične podrobnosti.

Upravlja politike EU in dodeljuje sredstva EU

 • skupaj s Svetom in Parlamentom določa prednostne naloge za porabo proračunskih sredstev EU
 • pripravi letni proračun, ki ga odobrita Parlament in Svet
 • pod nadzorom Računskega sodišča nadzira porabo denarja

Uveljavlja zakonodajo EU

 • skupaj s Sodiščem EU zagotavlja pravilno uporabo zakonodaje EU v vseh državah članicah

Zastopa EU na mednarodni ravni

 • zastopa države EU v mednarodnih organih, zlasti na področju trgovinske politike in humanitarne pomoči
 • v imenu EU sklepa mednarodne sporazume

Sestava

Politično vodstvo zagotavlja ekipa 27 komisarjev in komisark (po eden iz vsake države EU). Vodi jih predsednik Komisije, ki jim dodeli pristojnost za različna področja dela.

Kolegij komisarjev sestavljajo predsednica Komisije, osem podpredsednikov, vključno s tremi izvršnimi podpredsedniki, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter 18 komisarjev in komisark, ki so pristojni za različna področja.

Vsakdanje delo Komisije opravljajo uslužbenci Komisije (odvetniki, ekonomisti itd.), organizirani v službe, imenovane generalni direktorati (GD), ki so pristojni za določena področja politike.

Imenovanje predsednika

Kandidata za predsednika Komisije predlagajo voditelji držav EU v Evropskem svetu, pri čemer upoštevajo rezultate volitev v Evropski parlament. Bodočega predsednika oziroma predsednico Komisije morajo z večino glasov podpreti poslanci Evropskega parlamenta.

Izbor komisarske ekipe

Predsedniški kandidat izbere morebitne podpredsednike in komisarje na podlagi predlogov iz držav EU. Seznam kandidatov morajo odobriti voditelji držav v Evropskem svetu.

Vsi kandidati za komisarja na zaslišanju pred Evropskim parlamentom predstavijo svojo vizijo in odgovarjajo na vprašanja poslancev. Parlament nato z glasovanjem potrdi celotno ekipo komisarjev, na koncu pa jih s kvalificirano večino imenuje Evropski svet.

Mandat sedanje Komisije se bo zaključil 31. oktobra 2024.

Način dela Evropske komisije

Strateško načrtovanje

Predsednik opredeli politično usmeritev Komisije, ki omogoča komisarjem, da skupaj sprejmejo strateške cilje in pripravijo letni program dela.

Skupno odločanje

Pri sprejemanju odločitev velja kolektivna odgovornost. Vsi komisarji oziroma komisarke so v postopku odločanja enakopravni in enako odgovorni za te odločitve. Komisarji ne odločajo sami, razen če jim Komisija da pristojnost, da v njenem imenu sprejmejo ukrepe na nekaterih področjih.

Podpredsedniki delujejo v imenu predsednika in skupaj s komisarji usklajujejo delo na področjih, za katera so pristojni. Določijo se prednostni projekti, kar kolegiju omogoča tesno medsebojno sodelovanje in prožnost.

Komisarji podpirajo podpredsednike pri predložitvi predlogov kolegiju, ki odločitve običajno sprejema soglasno, vendar lahko o njih tudi glasuje. V tem primeru komisarji odločajo z navadno večino, vsak komisar ima en glas.

Naloge nato prevzame ustrezni generalni direktorat (vodi ga generalni direktor, odgovoren pristojnemu komisarju), ki pripravi osnutke zakonodajnih predlogov.

Nato jih ponovno pošlje komisarjem, ki o njih odločajo na tedenskih sestankih. Osnutki nato postanejo uradni predlogi, ki se v naslednjem koraku zakonodajnega postopka EU pošljejo Svetu in Parlamentu.

Evropska komisija in državljani

Mnenja državljanov

Državljani, ki želijo povedati svoje mnenje o politiki EU, predlagati spremembe ali nove ukrepe, lahko to storijo na več načinov:

Zagotavljanje informacij

Komisija tudi svetuje in obvešča in tako državljanom pomaga pri poslovanju, študiju, v pravnih zadevah ter pri selitvi in zaposlitvi v Evropi.

Obrnite se na nas

Za vsa vprašanja o našem delu se obrnite na:

Dostop do dokumentov

Dostop do informacij

Terminski koledar predsednice Komisije

Terminski koledar komisarjev in komisark

Dodatne informacije

Kdo je kdo

Avdiovizualno gradivo

Financiranje

Publikacije

Knjižnica in zbirka e-gradiva Evropske komisije (Find-eR)

Zaposlitev

Kontakt

Evropska komisija

Ime
Evropska komisija
Spletna stran
https://commission.europa.eu/index_sl
Telefonska številka
+32 2 299 11 11
Poštni naslov

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruselj
Belgija

Družbeni mediji