Pereiti prie pagrindinio turinio
European Commission - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: remia bendruosius ES interesus, siūlydama teisės aktus ir užtikrindama jų įgyvendinimą, taip pat vykdydama politiką ir ES biudžetą
 • Nariai: Komisijos narių (po vieną iš kiekvienos ES šalies) grupė, arba kolegija
 • Pirmininkė: Ursula von der Leyen
 • Įsteigta 1958 m.
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • SvetainėEuropos Komisija

Europos Komisija yra politiškai nepriklausoma ES vykdomosios valdžios institucija. Tik ji atsako už naujų Europos teisės aktų pasiūlymų rengimą, be to, ji įgyvendina Europos Parlamento ir ES Tarybos sprendimus.

Komisijos veikla

Siūlo naujus teisės aktus

Komisija yra vienintelė ES institucija, teikianti Europos Parlamentui ir Tarybai priimti teisės aktus:

 • jais apsaugomi ES ir jos piliečių interesai klausimais, kurių negalima veiksmingai spręsti nacionaliniu lygmeniu;
 • pasikonsultavus su ekspertais ir visuomene juose išaiškinamos techninės detalės.

Valdo ES politiką ir skiria ES finansavimą

 • kartu su Taryba ir Parlamentu nustato ES išlaidų prioritetus;
 • rengia metinį biudžetą, kurį tvirtina Parlamentas ir Taryba;
 • prižiūri, tikrinant Audito Rūmams, kaip leidžiamos lėšos.

Užtikrina ES teisės įgyvendinimą

 • Kartu su Teisingumo Teismu užtikrina, kad ES teisė būtų tinkamai taikoma visose valstybėse narėse.

Atstovauja ES tarptautiniu mastu

 • kalba visų ES šalių vardu tarptautinėse organizacijose – visų pirma prekybos politikos ir humanitarinės pagalbos srityse;
 • derasi dėl ES tarptautinių susitarimų.

Sudėtis

Politinį vadovavimą užtikrina 27 Komisijos narių grupė (po vieną iš kiekvienos ES šalies), kuriai vadovauja Komisijos pirmininkas, sprendžiantis, kuris iš jų atsakingas už kurią politikos sritį.

Komisijos narių kolegiją sudaro Komisijos pirmininkas, aštuoni Komisijos pirmininko pavaduotojai, įskaitant tris vykdomuosius pirmininko pavaduotojus ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio ir saugumo politikai, bei 18 už konkrečias sritis atsakingų Komisijos narių.

Kasdiene Komisijos veikla rūpinasi jos darbuotojai (teisininkai, ekonomistai ir kt.), dirbantys padaliniuose, vadinamuose generaliniais direktoratais (GD), kurių kiekvienas atsakingas už konkrečią politikos sritį.

Pirmininko skyrimas

Kandidatą, atsižvelgę į Europos Parlamento rinkimų rezultatus, siūlo valstybių vadovai Europos Vadovų Taryboje. Kad būtų išrinktas, jo kandidatūrą turi paremti dauguma Europos Parlamento narių.

Komandos pasirinkimas

Remdamasis ES šalių pasiūlymais, kandidatas į pirmininko pareigas pasirenka galimus pirmininko pavaduotojus ir Komisijos narius. Kandidatų sąrašą turi patvirtinti valstybių vadovai Europos Vadovų Taryboje.

Kiekvienas kandidatas Europos Parlamente paaiškina savo viziją ir atsako į klausimus. Tuomet Parlamentas balsuoja dėl kandidatų kaip grupės. Galiausiai kvalifikuota balsų dauguma juos paskiria Europos Vadovų Taryba.

Dabartinės Komisijos kadencija baigsis 2024 m. spalio 31 d.

Kaip Komisija dirba?

Strateginis planavimas

Pirmininkas nubrėžia Komisijos politikos kryptį, todėl Komisijos nariai drauge gali spręsti dėl strateginių tikslų ir parengti metinę darbo programą.

Kolektyvinis sprendimų priėmimas

Sprendimai priimami remiantis kolektyvine atsakomybe. Visi Komisijos nariai sprendimų priėmimo procese yra lygūs ir vienodai atskaitingi už priimtus sprendimus. Jie neturi jokių individualių sprendimų priėmimo galių, išskyrus tam tikrus atvejus, kai jiems suteikiami įgaliojimai.

Pirmininko pavaduotojai veikia pirmininko vardu ir koordinuoja darbą savo atsakomybės srityje kartu su keliais Komisijos nariais. Nustatomi prioritetiniai projektai, kad būtų galima užtikrinti glaudų ir lankstų Komisijos narių kolegijos bendradarbiavimą.

Komisijos nariai padeda pirmininko pavaduotojams kolegijai teikdami pasiūlymus. Paprastai sprendimai priimami bendru sutarimu, bet gali būti ir balsuojama. Tokiu atveju sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir kiekvienas Komisijos narys turi vieną balsą.

Tuomet klausimo imasi atitinkamas generalinis direktoratas, kuriam vadovauja atitinkamam Komisijos nariui atskaitingas generalinis direktorius. Paprastai direktorato užduotis yra parengti teisės aktų pasiūlymų projektus.

Šie pasiūlymai teikiami Komisijos nariams priimti per jų savaitinį posėdį. Priėmus jie tampa oficialiais ir yra siunčiami Tarybai ir Parlamentui nagrinėti kitame ES teisėkūros proceso etape.

Europos Komisija ir jūs

Išsakykite savo nuomonę

Jei norėtumėte išsakyti savo nuomonę apie ES politiką arba pasiūlyti pakeitimų ar naujų politikos priemonių, galite tai padaryti įvairiais būdais:

Gaukite informacijos

Komisija taip pat teikia konsultavimo ir informavimo paslaugas, kad padėtų jums verslo, studijų, teisiniais, persikėlimo gyventi į kitą šalį ir darbo Europoje klausimais.

Susisiekite su mumis

Visais klausimais apie mūsų darbą:

Prieiga prie dokumentų

Prieiga prie informacijos

Komisijos pirmininko kalendorius

Komisijos narių kalendorius

Daugiau informacijos

Kas yra kas

Garso ir vaizdo medžiaga

Finansavimas

Leidiniai

Europos Komisijos biblioteka ir e. išteklių centras („Find-eR“)

Įdarbinimas

Kontaktiniai duomenys

European Commission

Vardas, pavardė (pavadinimas)
European Commission
Interneto svetainė
https://commission.europa.eu/index_lt
Telefono numeris
+32 2 299 11 11
Pašto adresas

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
Belgija

Socialiniai tinklai