Gå til hovedindholdet
European Commission - Logo

Oversigt

  • Rolle: Fremmer EU's overordnede interesser ved at stille forslag om og håndhæve lovgivning og gennemføre politikker og EU's budget
  • Medlemmer: Et team af kommissærer, 1 fra hvert EU-land
  • Formand: Ursula von der leyen
  • Oprettet i: 1958
  • Sted: Bruxelles (Belgien)
  • WebsiteEuropa-Kommissionen

Europa-Kommissionen er EU's politisk uafhængige udøvende organ. Den er alene ansvarlig for at udarbejde forslag til ny EU-lovgivning og for at gennemføre de beslutninger, der træffes af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

Hvad laver Kommissionen?

Foreslår ny lovgivning

Kommissionen er den eneste af EU's institutioner, der fremsætter lovforslag til Parlamentet og Rådet. Disse to institutioner

  • beskytter EU's og borgernes rettigheder i spørgsmål, der ikke kan håndteres effektivt på nationalt plan
  • får styr på de tekniske detaljer ved at høre både eksperter og offentligheden.

Styrer EU's politikker og fordeler EU-midlerne

  • Kommissionen fastlægger EU's udgiftsprioriteter sammen med Rådet og Parlamentet.
  • Den udarbejder årlige budgetter til godkendelse i Parlamentet og Rådet.
  • Den fører tilsyn med, hvordan pengene bruges – under Revisionsrettens kontrol.

Håndhæver EU-lovgivningen

  • Kommissionen sikrer sammen med Domstolen, at EU's lovgivning anvendes korrekt i alle EU-lande.

Repræsenterer EU internationalt

  • Kommissionen taler på vegne af alle EU-lande i internationale organer, især inden for handelspolitik og humanitær bistand.
  • Den forhandler internationale aftaler for EU.

Sammensætning

Det politiske lederskab kommer fra et team af 27 kommissærer (en fra hvert EU-land) – der ledes af Kommissionens formand, som bestemmer, hvem der har ansvaret for de enkelte politikområder.

Kommissionen består af Kommissionens formand, de otte næstformand, bl.a. tre førstenæstformænd og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, samt 18 kommissærer med hver deres ansvarsområder.

Kommissionens daglige arbejde udføres af medarbejderne (jurister, økonomer osv.), der er organiseret i afdelinger kaldet generaldirektorater, som hver især har ansvaret for et bestemt politikområde.

Valg af formand

Formandskandidaten foreslås af EU-landenes stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd, som tager hensyn til udfaldet af Europa-Parlamentsvalget. Han eller hun skal have opbakning fra et flertal i Europa-Parlamentet for at blive valgt.

Udpegelse af holdet

Formandskandidaten udpeger mulige næstformand og kommissærer efter forslag fra EU-landene. Listen skal godkendes af stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd.

Alle udpegede kommissærer stiller i Europa-Parlamentet for at forklare deres vision og besvare spørgsmål. Derefter stemmer parlamentarikerne om, hvorvidt de kan godkende hele det nye hold af kommissærer. Til sidst udnævnes de af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Den nuværende Kommissions mandatperiode udløber den 31. oktober 2024.

Hvordan arbejder Kommissionen?

Strategisk planlægning

Formanden fastsætter Kommissionens overordnede politiske retning, og det sætter kommissærerne i stand til sammen at beslutte strategiske målsætninger og fastsætte det årlige arbejdsprogram.

Kollektiv beslutningstagning

Beslutningerne træffes under kollektivt ansvar. Alle kommissærerne har samme rolle og ansvar i beslutningsprocessen. De har ikke beføjelser til at træffe beslutninger på egen hånd, med mindre der er givet særlig tilladelse i bestemte situationer.

Næstformændene handler på formandens vegne og koordinerer arbejdet inden for deres ansvarsområde sammen med flere kommissærer. Der fastlægges prioriterede projekter, hvilket garanterer, at kommissærerne har et tæt og fleksibelt samarbejde.

Kommissærerne hjælper næstformændene med at fremsætte forslag til kommissærkollegiet. Afgørelser træffes generelt ved konsensus, men der kan også foretages afstemninger. I så fald træffes afgørelser ved simpelt flertal, hvor hver kommissær har én stemme.

Det relevante generaldirektorat (under ledelse af en generaldirektør, som er ansvarlig over for den relevante kommissær) følger så op på emnet. Det gøres normalt i form af udkast til lovgivningsforslag.

Disse sendes så tilbage til kommissærerne til vedtagelse på deres ugentlige møde, hvorefter de bliver officielle og sendes til Rådet og Parlamentet som næste fase i EU-lovgivningsproceduren.

Europa-Kommissionen og dig

Kom med input

Hvis du har lyst til at fortælle os din holdning til EU's politikker eller komme med forslag til ændringer eller nye politikker, har du flere muligheder:

Få mere information

Kommissionen tilbyder også rådgivning og information vedrørende din virksomhed, dit studie og dine juridiske spørgsmål og om flytning og arbejde inden for EU.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om vores arbejde, kan du:

Adgang til dokumenter

Adgang til informationer

Kommissionsformandens kalender

Kommissærernes kalender

Læs mere

Hvem er hvem?

Audiovisuelle materialer

Finansiering

Publikationer

Europa-Kommissionens bibliotek og e-ressourcecenter (Find-eR)

Job

Kontakt

Europa-Kommissionen

Navn
Europa-Kommissionen
Websted
https://commission.europa.eu/index_da
Telefonnummer
+32 2 299 11 11
Postadresse

Rue de la Loi 200
1049 Bruxelles
Belgien

Sociale medier