Przejdź do treści głównej
European Parliament - logo

Informacje ogólne

 • Rola: Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe
 • Skład: 705 posłów
 • Przewodnicząca: Roberta Metsola
 • Rok ustanowienia: 1952 – jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; 1962 – jako Parlament Europejski; pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r.
 • Siedziba: Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia), Luksemburg
 • Strona internetowa: Parlament Europejski

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat.

Wybory

Wybory europejskie odbędą się 6–9 czerwca 2024 r. Dowiedz się, jak oddać głos.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje:

Funkcja ustawodawcza
 • uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej
 • podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych
 • podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia UE
 • bada roczny plan prac Komisji i występuje do Komisji o przedłożenie wniosków ustawodawczych
Funkcja nadzorcza
 • sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi
 • wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji; może uchwalić „wotum nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji
 • udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu
 • rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje śledcze
 • omawia kwestie dotyczące polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym
 • kieruje zapytania do Komisji i Rady
 • monitoruje wybory
Funkcja budżetowa
 • wraz z Radą ustanawia budżet UE
 • zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe

Skład

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Zastosowanie ma zasada degresywnej proporcjonalności: żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE, a całkowita liczba posłów nie może przekroczyć 750 (plus przewodniczący). Posłowie zasiadają w PE nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.

Przewodniczący reprezentuje Parlament w relacjach z pozostałymi instytucjami UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Przewodniczący ma ostatnie słowo w sprawie budżetu.

W jaki sposób działa PE?

Prace Parlamentu przebiegają w dwóch etapach:

 • Komisje parlamentarne – przygotowanie aktów prawnych
  Istnieje 20 komisji parlamentarnych oraz trzy podkomisje, które specjalizują się w konkretnych obszarach działalności UE. Komisje analizują wnioski ustawodawcze; posłowie i grupy polityczne mogą wprowadzać do nich poprawki lub zadecydować o odrzuceniu danego projektu ustawodawczego. Kwestie te są również omawiane w ramach grup politycznych.
 • Sesje plenarne – uchwalanie prawa
  Podczas sesji plenarnych wszyscy posłowie zbierają się w sali obrad i głosują w sprawie proponowanych przepisów i poprawek. Zwykle obywają się one w Strasburgu (cztery dni w miesiącu). Czasami w Brukseli odbywają się dodatkowe sesje.

To warto wiedzieć

Każdy może wezwać Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie i złożyć petycję (drogą pocztową lub elektroniczną).

Petycje mogą dotyczyć wszystkich spraw, które wchodzą w zakres działalności UE.

Petycję może złożyć każda osoba posiadająca obywatelstwo jednego z krajów UE lub przebywająca legalnie na terytorium UE. Prawo do złożenia petycji przysługuje także przedsiębiorstwom i organizacjom, które posiadają siedzibę w UE.

Można również skontaktować się bezpośrednio z posłem reprezentującym dany kraj lub z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w swoim kraju.

Dostęp do dokumentów

Dostęp do informacji

Sesje parlamentu

Terminarz przewodniczącej Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Wizyty w Parlamencie Europejskim

Uprawnienia PE i procedury ustawodawcze

Publikacje

Oferty zatrudnienia

Kontakt

Parlament Europejski

Imię i nazwisko / Nazwa
Parlament Europejski
Strona internetowa
https://www.europarl.europa.eu/portal/pl
Tel.
+32 2 284 21 11
Faks
+32 2 284 69 74
Adres pocztowy
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruksela, Belgia
Media społecznościowe