Przejdź do treści głównej
European Central Bank - Logo

Informacje ogólne

 • Zadania: EBC zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE.
 • Prezes: Christine Lagarde
 • Członkowie: Prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw UE
 • Rok powstania: 1998
 • Siedziba: Frankfurt nad Menem (Niemcy)
 • Strona internetowaEuropejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny (EBC) zarządza euro oraz ustala ramy polityki gospodarczej i pieniężnej UE i ją realizuje. Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen i tym samym wspieranie zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Czym zajmuje się EBC?

 • EBC ustala stopy procentowe dla pożyczek udzielanych bankom komercyjnym w krajach strefy euro, a tym samym wpływa na podaż pieniądza i inflację.
 • Zarządza rezerwami walutowymi strefy euro oraz sprzedażą lub zakupem walut, aby utrzymać równowagę kursów wymiany.
 • Pomaga organom krajowym w sprawowaniu odpowiedniego nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi oraz w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego.
 • Zezwala krajom strefy euro na emisję banknotów euro.
 • Monitoruje trendy cenowe i ocenia związane z nimi ryzyko dla stabilności cen.

Pełna lista zadań EBC

Skład

Prezes EBC reprezentuje bank na spotkaniach wysokiego szczebla w ramach UE i na poziomie międzynarodowym. Europejski Bank Centralny posiada trzy organy decyzyjne:

 • Rada Prezesówgłówny organ decyzyjny.
  W jej skład wchodzą Zarząd (zob. poniżej) i prezesi banków centralnych krajów strefy euro.
 • Zarząd – nadzoruje bieżące zarządzanie EBC.
  W jego skład wchodzą prezes, wiceprezes oraz czterej inni członkowie mianowani na ośmioletnią kadencję przez szefów państw strefy euro.
 • Rada Ogólnapełni rolę koordynacyjną i doradczą.
  W jej skład wchodzą prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw UE.

W jaki sposób działa EBC?

EBC współpracuje z krajowymi bankami centralnymi wszystkich państw UE. Wszystkie one tworzą Europejski System Banków Centralnych.

EBC koordynuje współpracę między bankami centralnymi w strefie euro. Współpracę tę określa się mianem Eurosystemu.

Zadania organów zarządzających:

 • Rada Prezesów – dokonuje oceny rozwoju sytuacji gospodarczej i monetarnej, wytycza politykę pieniężną strefy euro i ustala stopy procentowe, po których banki komercyjne mogą uzyskać pożyczki z EBC.
 • Zarząd – odpowiada za wdrażanie polityki pieniężnej, bieżącą działalność banku, przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów, a także za wykonywanie pewnych kompetencji przekazanych mu przez Radę Prezesów.
 • Rada Ogólna – wspomaga działania koordynacyjne i doradcze EBC oraz pomaga w przygotowywaniu przystąpienia nowych państw do strefy euro.

To warto wiedzieć

Aby uzyskać informacje techniczne i materiały promocyjne, prosimy o kontakt e-mailem.

Dostęp do dokumentów

Dostęp do informacji

Tygodniowy kalendarz wystąpień publicznych i innych wydarzeń w EBC

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC

Więcej informacji

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Euro

Nadzór bankowy

Materiały szkoleniowe

Publikacje

Oferty zatrudnienia

Kontakt

Europejski Bank Centralny (EBC)

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Bank Centralny (EBC)
Strona internetowa
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.pl.html
Tel.
+49 69 13 44 0
Faks
+49 69 13 44 60 00
Adres pocztowy
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Niemcy
Media społecznościowe