Przejdź do treści głównej
Council of the European Union - Logo

Informacje ogólne

 • Zadania: Reprezentuje rządy krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE
 • Członkowie: Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki
 • Prezydencja: Każdy kraj UE sprawuje prezydencję przez sześć miesięcy na zasadzie rotacji
 • Rok powstania: 1958 (jako Rada Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej)
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowaRada UE

W ramach Rady UE, nieoficjalnie nazywanej w skrócie „Radą”, ministrowie rządów wszystkich krajów UE spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne oraz koordynować politykę. Ministrowie są upoważnieni do podejmowania w imieniu swoich rządów zobowiązań dotyczących działań uzgodnionych na posiedzeniach. Posiedzenia Rady odbywają się w Brukseli, z wyjątkiem trzech miesięcy (kwiecień, czerwiec i październik), kiedy to odbywają się one w Luksemburgu.

Wraz z Parlamentem Europejskim Rada jest głównym organem decyzyjnym Unii.

Nie należy jej mylić z:

 • Radą Europejską – czyli odbywającym się raz na kwartał szczytem, podczas którego przywódcy krajów Unii spotykają się, aby omówić ogólne kierunki polityki
 • Radą Europy – która nie jest organem UE.

Czym zajmuje się Rada UE?

 • Wraz z Parlamentem Europejskim negocjuje i uchwala akty prawne UE w oparciu o wnioski ustawodawcze przedstawione przez Komisję Europejską.
 • Koordynuje politykę krajów UE.
 • Określa kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej.
 • Zawiera umowy między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.
 • Przyjmuje, wspólnie z Parlamentem Europejskim, roczny budżet UE.

Skład

Rada UE nie ma stałych członków. Posiedzenia Rady UE odbywają się w dziesięciu rożnych konfiguracjach w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany. W zależności od konfiguracji poszczególne kraje wysyłają na spotkanie ministra odpowiedzialnego za dany obszar polityki.

Na przykład w posiedzeniu Rady dotyczącym spraw gospodarczych i finansowych („Rada Ecofin”) uczestniczą ministrowie finansów wszystkich krajów UE.

Kto przewodniczy posiedzeniom?

Rada do Spraw Zagranicznych ma stałego przewodniczącego – jest nim Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Wszystkim innym posiedzeniom Rady przewodniczy odpowiedni minister kraju, który wówczas sprawuje rotacyjną prezydencję w UE.

Na przykład posiedzeniom Rady ds. Środowiska w czasie prezydencji estońskiej będzie przewodniczył estoński minister środowiska.

Rada do Spraw Ogólnych, przy wsparciu Komitetu Stałych Przedstawicieli, zapewnia ogólną spójność prac realizowanych przez Radę. Komitet Stałych Przedstawicieli złożony jest ze Stałych Przedstawicieli krajów UE, którzy de facto są ambasadorami swoich krajów przy UE.

Kraje strefy euro

Kraje należące do strefy euro koordynują swoją politykę gospodarczą w ramach Eurogrupy, w skład której wchodzą ich ministrowie gospodarki i finansów. Jej posiedzenia odbywają się w przeddzień spotkań Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Porozumienia osiągnięte w ramach Eurogrupy są formalnie przyjmowane przez Radę UE następnego dnia, ale w głosowaniach nad tymi zagadnieniami uczestniczą jedynie ministrowie krajów strefy euro.

Jak działa Rada UE?

Zablokować decyzję mogą co najmniej cztery kraje (reprezentujące co najmniej 35 proc. ogółu ludności UE).

 • Wyjątek – W przypadku tematów newralgicznych, takich jak te związane np. z polityką zagraniczną lub podatkami, wymagana jest decyzja jednogłośna (wszystkich krajów).
 • Zwykła większość wymagana jest w przypadku kwestii proceduralnych i administracyjnych.

To warto wiedzieć

Pytania o charakterze ogólnym można kierować do Sekcji Informacji Publicznej Rady.

Dostęp do dokumentów

Dostęp do informacji

Porządek obrad Rady UE

Więcej informacji

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Porządek sprawowania prezydencji w Radzie UE

Wizyty w Radzie UE

Publikacje

Biblioteka Rady

Możliwości zatrudnienia

Kontakt

Rada Unii Europejskiej

Imię i nazwisko / Nazwa
Rada Unii Europejskiej
Strona internetowa
https://www.consilium.europa.eu/pl/
Tel.
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 73 97 / 81
Adres pocztowy
Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe