Glavni sadržaj
European Court of Auditors - Logo

Pregled

 • Uloga: provjerava ispravnost prikupljanja i korištenja financijskih sredstava EU-a te poboljšava upravljanje financijama EU-a.
 • Predsjednik: Tony Murphy
 • Članovi: po jedan iz svake države članice EU-a
 • Godina osnivanja: 1977.
 • Lokacija: Luxembourg
 • Internetske straniceEuropski revizorski sud

Kao neovisni vanjski revizor EU-a Europski revizorski sud štiti interese poreznih obveznika EU-a. Nema zakonske ovlasti, već pridonosi boljem upravljanju proračunom EU-a, za koji je zadužena Europska komisija, i izvješćuje o financijama EU-a.

Zadaće Europskog revizorskog suda

 • provodi reviziju prihoda i rashoda EU-a: provjerava jesu li financijska sredstva EU-a ispravno prikupljena i upotrijebljena, jesu li točno prikazana i ostvaruje li se vrijednost za uloženi novac
 • provjerava kako osobe ili organizacije upravljaju financijskim sredstvima EU-a, što uključuje i provjere na licu mjesta u institucijama EU-a (osobito u Komisiji), državama članicama EU-a i državama koje primaju pomoć od EU-a
 • sastavlja revizijska izvješća s nalazima i preporukama za Europsku komisiju i nacionalne vlade
 • slučajeve sumnje na prijevaru, korupciju ili druge nezakonite aktivnosti prijavljuje Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF)
 • sastavlja godišnje izvješće za Europski parlament i Vijeće EU-a, koje Parlament pregledava prije donošenja odluke o odobrenju Komisijina upravljanja proračunom EU-a
 • oblikovateljima politika EU-a iznosi svoje stručno mišljenje o tome kako bi se moglo bolje i transparentnije upravljati financijama EU-a

Osim toga, Revizorski sud objavljuje mišljenja o prijedlozima zakonodavnih akata koji će utjecati na upravljanje financijama EU-a, kao i dokumente sa stajalištem, preglede i posebne publikacije o pitanjima povezanima s javnim financijama EU-a.

Da bi mogao raditi svoj posao, Revizorski sud mora biti neovisan o institucijama i tijelima u kojima provodi reviziju. Zato može slobodno odlučiti:

 • što će biti predmet revizije
 • kako će provesti reviziju
 • kako će i gdje predstaviti rezultate revizija.

Revizorske aktivnosti uglavnom se odnose na Europsku komisiju, koja je odgovorna za izvršenje proračuna EU-a. No Revizorski sud intenzivno surađuje i s tijelima država članica jer Komisija većinom financijskih sredstava EU-a (oko 80 %) upravlja zajedno s njima.

Sastav

Članove imenuje Vijeće nakon savjetovanja s Parlamentom. Mandat im traje šest godina i može se obnoviti. Oni među sobom biraju predsjednika na mandat od tri godine (koji se također može obnoviti).

Kako funkcionira Europski revizorski sud?

Provodi tri vrste revizija:

 • financijske revizije – provjerava je li u financijskim izvješćima točno predstavljeno financijsko stanje, rezultati i novčani tok za predmetnu godinu
 • revizije usklađenosti – provjerava jesu li financijske transakcije u skladu pravilima
 • revizije uspješnosti – provjerava jesu li financijskim sredstvima EU-a ostvareni ciljevi uz najmanje moguće resurse i na najekonomičniji način.

Sud je organiziran u skupine revizora zvane „sudska vijeća”. Vijeća pripremaju izvješća i mišljenja, koja članovi Suda prihvaćaju i time ona postaju službena.

Europski revizorski sud i vi

Revizorski sud nudi mogućnost stažiranja.

Svake dvije godine dodjeljuje akademsku nagradu za istraživanja u području revizije javnog sektora. Možete se prijaviti na natječaj.

Pristup dokumentima

Pristup informacijama

Kalendar sjednica Europskog revizorskog suda

Više informacija

Revizorski sud – upravljanje

Tko je tko

Financijsko programiranje i proračun EU-a

Metodologije revizije

Revizijska izvješća i mišljenja

Knjižnica Revizorskog suda

Posjet Revizorskom sudu

Poslovi

Kontakt

Europski revizorski sud

Ime
Europski revizorski sud
Internetska stranica
https://www.eca.europa.eu/hr
Broj telefona
+352 4398 1
Broj telefaksa
+352 4393 42
Poštanska adresa

12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
Luksemburg

Društvene mreže