Pereiti prie pagrindinio turinio

R. Schumano deklaracija, 1950 m. gegužės mėn.

70 years of Solidarity Schuman banner

Šumano deklaraciją 1950 m. gegužės 9 d. pateikė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert'as Schumanas. Joje buvo siūloma įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB), kurios narės sutelktų anglių ir plieno gamybą.

EAPB (valstybės narės steigėjos: Prancūzija, Vakarų Vokietija, Italija, Nyderlandai, Belgija ir Liuksemburgas) buvo pirmoji iš įvairių viršnacionalinių Europos institucijų. Ji galiausiai tapo šiandienos Europos Sąjunga.

Istorinis kontekstas

1950 m. Europos tautos vis dar iš visų jėgų stengėsi atsigauti po jas nuniokojusio prieš penkerius metus pasibaigusio Antrojo pasaulinio karo.

Pasiryžusios užkirsti kelią kitam baisiam karui Europos šalių vyriausybės priėjo prie išvados, kad sutelkus anglių ir plieno gamybą – kaip rašoma Deklaracijoje,– joks karas tarp istorinių varžovių Prancūzijos ir Vokietijos būtų „ne tik neįsivaizduojamas, bet ir materialiai neįmanomas“.

Buvo teisingai manoma, kad sujungus ekonominius interesus pakiltų gyvenimo lygis ir būtų žengtas pirmas žingsnis vieningesnės Europos link. EAPB narėmis galėjo tapti ir kitos šalys.

Pagrindinės citatos

  • „Taika pasaulyje negali būti garantuota be kūrybiškų pastangų, atsveriančių jai gresiančius pavojus“.
  • „Europos negalima sukurti vienu mostu arba pagal vienintelį planą. Ji bus sukurta pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia sudarys sąlygas atsirasti tikram solidarumui“.
  • „Anglių ir plieno gamybos sutelkimas turėtų [...] pakeisti regionų, kurie ilgą laiką gamino karinę amuniciją ir nuolat tapdavo karų aukomis, likimą“.

Visas tekstas

Taika pasaulyje negali būti garantuota be kūrybiškų pastangų, atsveriančių jai gresiančius pavojus.

Organizuotos ir aktyvios Europos indėlis į civilizaciją yra būtinas norint išlaikyti taikius santykius. Daugiau kaip 20 metų aktyviausiai kovojusi dėl vieningos Europos Prancūzija visuomet svarbiausiu savo tikslu laikė tarnavimą taikai. Nesukūrus vieningos Europos kilo karas.

Europos negalima sukurti vienu mostu arba pagal vienintelį planą. Ji bus sukurta pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia sudarys sąlygas atsirasti tikram solidarumui. Norint suartinti Europos tautas, reikia panaikinti nuo amžių tarp Prancūzijos ir Vokietijos egzistuojančias priešybes. Kad ir kokie būtų veiksmai, visų pirma jie turi būti susiję su šiomis dviem valstybėmis.

Todėl Prancūzijos vyriausybė siūlo nedelsiant imtis veiksmų vienoje konkrečioje, bet lemiamoje srityje.

Prancūzijos vyriausybė siūlo visą Prancūzijos ir Vokietijos anglių ir plieno pramonę pavesti valdyti bendrai Vyriausiajai valdybai, kuri vadovautų organizacijai, atvirai kitoms Europos šalims. Bendra anglių ir plieno gamyba turėtų greitai užtikrinti galimybę kurti bendrus ekonominės raidos pamatus – pirmąjį Europos federacijos etapą – ir pakeisti regionų, kurie ilgą laiką gamino karinę amuniciją ir dažniausiai tapdavo karų aukomis, likimą.

Taip įtvirtinus gamybos savitarpio priklausomybę būtų aišku, kad joks karas tarp Prancūzijos ir Vokietijos ne tik neįsivaizduojamas, bet ir materialiai neįmanomas. Sukūrus šį galingą gamybos objektą, atvirą visoms norinčioms prisidėti valstybėms, visos valstybės narės bus vienodomis sąlygomis aprūpintos pagrindiniais pramonės produkcijos elementais, ir taip bus sukurtas tikras jų ekonominės sąjungos pamatas.

Ši produkcija bus pasiūlyta visam pasauliui nieko neišskiriant ir nedarant jokių išimčių, o tik siekiant padėti kelti gyvenimo lygį ir skatinti taikius laimėjimus. Padaugėjus lėšų Europa galės toliau įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo uždavinių - tęsti Afrikos žemyno vystymo procesą.

Šitaip bus paprastai ir sparčiai suvienyti interesai, o tai yra būtina, norint sukurti bendrą ekonomikos sistemą; tai gali būti tarsi mielės, iš kurių gali išaugti platesnė ir prasmingesnė ilgą laiką dėl kruvinų priešybių atskirtų valstybių bendrija.

Pagal šį pasiūlymą sujungus pagrindinę gamybą ir įkūrus naują Vyriausiąją valdybą, kurios sprendimai bus privalomi Prancūzijai, Vokietijai ir kitoms valstybėms narėms, ilgainiui bus sukurtas pirmas ir konkretus Europos federacijos pagrindas, būtinas taikai išsaugoti.

Siekdama paskatinti įgyvendinti nubrėžtus tikslus Prancūzijos vyriausybė yra pasirengusi pradėti derybas laikydamasi šių pagrindinių nuostatų.

Vyriausiosios valdybos tikslas turi būti kuo greičiau užtikrinti: gamybos modernizavimą ir produkcijos kokybės gerinimą; anglių ir plieno tiekimą vienodomis sąlygomis į Prancūzijos ir Vokietijos rinkas, taip pat ir kitų valstybių narių rinkas, bendro eksporto į kitas valstybes plėtojimą; šių pramonės sričių darbuotojų gyvenimo sąlygų vienodinimą ir gerinimą.

Siekiant šių tikslų, kadangi valstybių narių gamybos sąlygos yra labai skirtingos, siūloma įgyvendinti kai kurias laikinas priemones: planuoti gamybą ir investicijas, sukurti kainų išlyginimą kompensuojantį mechanizmą ir įsteigti restruktūrizavimo fondą gamybos racionalizavimui skatinti. Bus tučtuojau panaikinti visi iš vienų valstybių narių į kitas gabenamų anglių ir plieno muito mokesčiai, įtakos neturės ir skirtingi vežimo įkainiai. Palaipsniui bus sukurtos sąlygos, savaime leisiančios racionaliau paskirstyti produkciją esant aukščiausiam našumo lygiui.

Priešingai nei riboti paskirstymą bei nacionalinių rinkų panaudojimą ir išlaikyti didelį pelną linkę tarptautiniai karteliai, ši organizacija užtikrins rinkų susiliejimą ir gamybos didėjimą.

Minėtieji esminiai principai ir priemonės bus aptarti valstybių pasirašytoje ir jų parlamentams ratifikuoti pateiktoje sutartyje. Derėtis dėl jų taikymo detalių padės bendru sutarimu paskirtas arbitras. Jam bus patikėta prižiūrėti, kad sudaryti susitarimai atitiktų išdėstytus principus. Deryboms patekus į aklavietę, jis spręs, kokį sprendimą reikia priimti.

Bendros Vyriausiosios valdybos, kuriai bus patikėta valdyti šią sistemą, nariai bus vyriausybių paskirti nepriklausomi asmenys; atstovaujama bus pariteto pagrindu. Pirmininkas bus renkamas bendru vyriausybių sutarimu. Valdybos nutarimai bus vykdomi Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse narėse. Bus numatytos atitinkamos priemonės valdybos sprendimams apskųsti.Prie valdybos bus akredituotas Jungtinių Tautų atstovas, kuris dukart per metus turės pateikti Jungtinėms Tautoms viešą pranešimą. Jame bus apibūdinama naujosios organizacijos veikla, ypač daug dėmesio skiriant jos tikslų siekimui.

Vyriausioji valdyba jokiu būdu negalės iš anksto nustatyti įmonių nuosavybės būdo. Vykdydama savo funkcijas, Vyriausioji valdyba atsižvelgs į galias, suteiktas Tarptautinei Rūro valdybai, ir visus Vokietijai skirtus įpareigojimus tol, kol jie galios.

Daugiau informacijos