Siirry pääsisältöön

Euroopan unionin painopisteet 2019–2024

Mihin painopisteitä tarvitaan?

Toukokuussa 2019 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen Euroopan unioni määritteli painopisteet, jotka ohjaavat sen toimia ja työohjelmaa vuoteen 2024 saakka. Niiden määrittelyssä voidaan ottaa huomioon keskeiset EU:n ja sen kansalaisten haasteet.

Painopisteet perustuvat EU:n johtajien, EU-maiden ministereiden, EU:n toimielinten ja Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien väliseen vuoropuheluun. Kesäkuussa 2019 EU:n johtajat esittivät prioriteettinsa EU:n strategisessa ohjelmassa 2019–2024. Nämä prioriteetit ovat toimineet perustana Euroopan komission poliittisille painopisteille, jotka asetettiin ennen sen viisivuotisen toimikauden virallista aloittamista.

EU:n uusi strateginen ohjelma 2019–2024

Eurooppa-neuvosto asetti vuosien 2019–2024 strategisessa ohjelmassaan 4 painopistealaa, jotka ohjaavat EU:n toimielinten työskentelyä seuraavien 5 vuoden aikana. Alat on valittu niin, että ne vastaavat nykyisen maailmantilanteen mahdollisuuksia ja haasteita. Keskittymällä näihin aloihin EU voi vahvistaa rooliaan nykyisessä haastavassa toimintaympäristössä.

Strategisessa ohjelmassa eritellään myös tarvittavia käytännön toimia.

EU:n 4 painopistettä

Kansalaisten ja vapauksien suojelu

Varmistetaan EU:n ulkorajojen tehokas valvonta, ja kehitetään edelleen kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Torjutaan terrorismia sekä kansainvälistä rikollisuutta ja verkkorikollisuutta, ja parannetaan EU:n kykyä selviytyä luonnonkatastrofeista ja ihmisen aiheuttamista katastrofeista.

Vahvan ja elinvoimaisen taloudellisen perustan kehittäminen

Rakennetaan kestävämpi talous syventämällä talous- ja rahaliittoa, jotta ollaan paremmin valmistautuneita mahdollisiin häiriöihin tulevaisuudessa, toteutetaan pankki- ja pääomamarkkinaunioni ja vahvistetaan euron kansainvälistä roolia, panostetaan osaamiseen ja koulutukseen, tuetaan eurooppalaisia yrityksiä, hyödynnetään digitalisaatiota ja luodaan vahva teollisuuspolitiikka.

Ilmastoneutraalin, vihreän, oikeudenmukaisen ja sosiaalisen Euroopan rakentaminen

Investoidaan ympäristöaloitteisiin, joilla parannetaan ilman ja veden laatua, edistetään kestävää maataloutta ja ylläpidetään ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta. Luodaan tehokas kiertotalous, jossa tuotteet suunnitellaan aiempaa pitkäikäisemmiksi ja energiatehokkaammiksi sekä entistä paremmin uudelleenkäytettäviksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Perustetaan toimivat EU:n energiamarkkinat, joiden avulla tuotetaan kestävää, turvallista ja kohtuuhintaista energiaa. Nopeutetaan siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin, parannetaan energiatehokkuutta ja vähennetään samalla EU:n riippuvuutta sen ulkopuolisista energialähteistä. Toteutetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari.

Euroopan etujen ja arvojen edistäminen maailmassa

Rakennetaan vahva ulkopolitiikka, joka perustuu kunnianhimoiseen naapuruuspolitiikkaan EU:n 16 lähimmän itäisen ja eteläisen naapurin kanssa, ja luodaan kokonaisvaltainen kumppanuus Afrikan kanssa. Edistetään rauhaa, vakautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Varmistetaan vahva kauppapolitiikka, joka perustuu monenvälisyyteen ja sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestykseen. Otetaan suurempi vastuu turvallisuudesta ja puolustuksesta ja tehdään samalla tiivistä yhteistyötä Naton kanssa.

Lisätietoa EU:n politiikan ohjauksesta

EU:n uusi strateginen ohjelma 2019–2024

Euroopan komission painopisteet 2019–2024 (poliittiset suuntaviivat)

Euroopan komission puheenjohtaja on määritellyt 6 poliittista painopistettä nykyisen komission 5-vuotiskaudelle. Ne perustuvat EU:n neuvoston strategiseen ohjelmaan ja Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin.

Komission 6 painopistettä

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Muutetaan EU moderniksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi ja suojellaan samalla Euroopan luonnonympäristöä, torjutaan ilmastonmuutosta ja tehdään EU:sta hiilineutraali ja resurssitehokas vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan digitaalinen valmius

Hyödynnetään digitalisaatiota investoimalla yrityksiin, tutkimukseen ja innovointiin, uudistetaan tietosuojaa, autetaan ihmisiä hankkimaan uuden teknologian edellyttämät taidot ja laaditaan tätä kehitystä tukevia sääntöjä.

Ihmisten hyväksi toimiva talous

Vahvistetaan EU:n taloutta niin, että samalla turvataan työpaikat ja vähennetään eriarvoisuutta, tuetaan yrityksiä, syvennetään talous- ja rahaliittoa ja toteutetaan pankki- ja pääomamarkkinaunioni.

Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Vahvistetaan EU:n ääntä maailmanpolitiikassa parantamalla EU:n asemaa vahvan, avoimen ja oikeudenmukaisen kaupan, monenvälisyyden ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen menestyksekkäänä toimijana. Lujitetaan suhteita naapurimaihin ja kumppaneihin ja vahvistetaan EU:n siviili- ja sotilasvoimavaroihin perustuvaa kriisinhallintakykyä.

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Puolustetaan perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, jotka toimivat yhdenvertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden linnakkeina. Puututaan turvallisuusriskeihin, suojellaan kuluttajia ja lisätään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan, kehitetään laillista ja turvallista muuttoliikejärjestelmää samalla kun valvotaan tehokkaasti EU:n ulkorajoja, uudenaikaistetaan EU:n turvapaikkajärjestelmää ja tehdään tiivistä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa.

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Vahvistetaan Euroopan demokraattisia prosesseja syventämällä suhteita Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin, suojellaan EU:n demokratiaa ulkoiselta vaikuttamiselta, varmistetaan lainsäädäntöprosessin avoimuus ja lahjomattomuus sen kaikissa vaiheissa ja otetaan EU:n kansalaiset laajemmin mukaan EU:n tulevaisuuden muovaamiseen.

Lisätietoa Euroopan komission painopisteistä

Lisätietoa Euroopan komission toimista toiminta-aloittain