Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Apžvalga

  • Vaidmuo: nustato Europos Sąjungos bendrąsias politikos gaires ir prioritetus
  • Nariai: ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas
  • Pirmininkas: Charles’is Michelis
  • Įsteigta: 1974 m. (neformalus forumas), 1992 m. (įgijo formalų statusą), 2009 m. (oficiali ES institucija)
  • Vieta: Briuselis (Belgija)
  • Interneto svetainė: Europos Vadovų Taryba

ES vadovai susirenka į Europos Vadovų Tarybos susitikimus nustatyti ES politinės darbotvarkės. Tai aukščiausias ES šalių politinio bendradarbiavimo lygmuo.

Europos Vadovų Tarybos, kuri yra viena iš septynių oficialių ES institucijų, susitikimai – tai ES vadovų aukščiausiojo lygio susitikimai (paprastai rengiami kas tris mėnesius), kuriems pirmininkauja nuolatinis pirmininkas.

Europos Vadovų Tarybos veikla

  • Nustato bendrą ES politikos kryptį ir politinius prioritetus, tačiau nepriima teisės aktų
  • Svarsto sudėtingus ar opius klausimus, kurių neįmanoma išspręsti žemesniais tarpvyriausybinio bendradarbiavimo lygmenimis
  • Nustato ES bendrą užsienio ir saugumo politiką, atsižvelgdama į ES strateginius interesus ir gynybos aspektus
  • Nominuoja ir skiria kandidatus į kai kuriuos aukštus ES postus, pavyzdžiui, Europos Centriniame Banke ir Komisijoje

Spręsdama kokį nors klausimą Europos Vadovų Taryba gali:

Sudėtis

Europos Vadovų Tarybą sudaro visų ES šalių valstybių arba vyriausybių atstovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas.

Susitikimą sušaukia ir jam pirmininkauja pirmininkas, kurį pati Europos Vadovų Taryba išrenka dvejų su puse metų kadencijai, kuriai pasibaigus jis gali būti išrinktas dar vienai kadencijai. Be kita ko, pirmininkas atstovauja Europos Sąjungai jai nepriklausančiose šalyse.

Kaip Europos Vadovų Taryba dirba?

Ji paprastai susirenka keturis kartus per metus, tačiau jos pirmininkas gali sušaukti ir neeilinį susitikimą skubiais klausimais.

Sprendimai paprastai priimami bendru sutarimu, tačiau kai kuriais atvejais – vieningai arba kvalifikuota balsų dauguma. Balsuoti gali tik valstybių ir vyriausybių vadovai.

Europos Vadovų Taryba ir jūs

Bendro pobūdžio klausimus apie Europos Vadovų Tarybos darbą galite užduoti Visuomenės informavimo tarnybai.

Prieiga prie dokumentų

Prieiga prie informacijos

Europos Vadovų Tarybos susitikimai

Europos Vadovų Tarybos pirmininko darbotvarkė

Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir posėdžių tvarkaraštis

Daugiau informacijos

Apsilankymas Europos Vadovų Taryboje

Europos Vadovų Tarybos istorija

Ataskaitos, tyrimai, knygelės

Tarybos biblioteka

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
European Council
Interneto svetainė
https://www.consilium.europa.eu/lt/
Telefono numeris
+32 2 281 61 11
Fakso numeris
+32 2 281 69 34
Pašto adresas
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai