Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Λευκωσία

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: ελληνικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008

Σένγκεν: Η Κύπρος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη διαδικασία ένταξης στον χώρο Σένγκεν.

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Κύπρος είναι προεδρική δημοκρατία. Ο πρόεδρος είναι ο αρχηγός του κράτους και της κυβέρνησης. Παρόλο που προσχώρησε στην ΕΕ ως de facto διαιρεμένη νήσος, ολόκληρη η Κύπρος αποτελεί έδαφος της ΕΕ. Οι Τουρκοκύπριοι που διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα της ΕΕ, ή πληρούν τις προϋποθέσεις για να τα αποκτήσουν, είναι πολίτες της ΕΕ. Το δίκαιο της Ένωσης αναστέλλεται στις περιοχές όπου η κυπριακή κυβέρνηση (κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας) δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. Η Κύπρος έχει δύο επίσημες γλώσσες: ελληνικά και τουρκικά. Μόνο τα ελληνικά είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Κύπρου το 2020 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και οι υπηρεσίες εστίασης (21,4 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (20,8 %), οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, καθώς και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (11,3 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 34 % των εξαγωγών της Κύπρου (9 % προς την Ελλάδα και 5 % προς τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % των εξαγωγών κατευθύνεται προς τη Λιβερία και το 9 % προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 59 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (22 % από την Ελλάδα και 8 % από την Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % των εισαγωγών προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και το 6 % από την Κίνα.

H Κύπρος στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Κύπρος έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυπριακής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Κύπρος άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κ. Στέλλα Κυριακίδου, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Κύπρος έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών αλλαγών στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Κύπρος έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Κύπρος επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Κύπρου στην ΕΕ», η κυπριακή μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Κύπρος και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Κύπρο 

Τα ποσά που συνεισφέρει η Κύπρος στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Κύπρος από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.