Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Βίλνιους

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: λιθουανικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2015

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Λιθουανία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— και αρχηγό κράτους —τον πρόεδρο— ο οποίος διορίζει τον πρωθυπουργό. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από ένα μόνο σώμα και ασκεί τη νομοθετική εξουσία. Η χώρα διαιρείται σε 60 δήμους με άμεσα εκλεγόμενους δημοτικούς άρχοντες.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της λιθουανικής οικονομίας το 2020 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης (29,9 %), η βιομηχανία (20,5 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (16,1 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 56 % των λιθουανικών εξαγωγών (το 9 % κατευθύνεται στη Λετονία, το 8 % στη Γερμανία και το 6 % στην Πολωνία), ενώ εκτός ΕΕ το 13 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Ρωσία και το 4 % στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 71 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 13 % από τη Γερμανία και την Πολωνία αντίστοιχα, και το 8 % από τη Λετονία), ενώ εκτός ΕΕ το 9 % των εισαγωγών προέρχεται από τη Ρωσία και το 4 % από την Κίνα.

Η Λιθουανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Λιθουανία έχει 11 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Λιθουανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της λιθουανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Λιθουανία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Λιθουανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος, των Ωκεανών και της Αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Λιθουανία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Λιθουανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Λιθουανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Λιθουανία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Η λιθουανική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία της Λιθουανίας στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Λιθουανία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Λιθουανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Λιθουανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Λιθουανία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.