Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Λισαβόνα

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: πορτογαλικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1986

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Πορτογαλία είναι ημιπροεδρική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— και αρχηγό κράτους —τον πρόεδρο— ο οποίος έχει την εξουσία να διορίζει τον πρωθυπουργό και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Η χώρα διαιρείται διοικητικά σε 308 δήμους οι οποίοι υποδιαιρούνται σε 3 092 κοινότητες. Σε επίπεδο λειτουργίας, οι μόνες νομικά αναγνωρισμένες τοπικές διοικητικές ενότητες είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και η εθνική κυβέρνηση.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της πορτογαλικής οικονομίας το 2020 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης (20,8 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (20,7 %), καθώς και η βιομηχανία (17,4 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 71 % των πορτογαλικών εξαγωγών (το 25 % κατευθύνεται στην Ισπανία, το 14 % στη Γαλλία και το 12 % στη Γερμανία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % των εξαγωγών κατευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 5 % στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 75 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 33 % από την Ισπανία, το 13 % από τη Γερμανία και το 7 % από τη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 5 % προέρχεται από την Κίνα και το 3 % από το Ηνωμένο Βασίλειο.

H Πορτογαλία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πορτογαλία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πορτογαλία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της πορτογαλικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Πορτογαλία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1992 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2000 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2007

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κ. Ελίζα Φερέιρα, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Συνοχής και των Μεταρρυθμίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πορτογαλία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Πορτογαλία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Πορτογαλία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Πορτογαλία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Η πορτογαλική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία της Πορτογαλίας στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Πορτογαλία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Πορτογαλία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Πορτογαλία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Πορτογαλία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.