Skip to main content

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Βουκουρέστι

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: ρουμανικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 2007

Νόμισμα: ρουμανικό λέου (RON). Η Ρουμανία έχει δεσμευθεί να υιοθετήσει το ευρώ όταν θα πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Σένγκεν: η Ρουμανία βρίσκεται σήμερα στη διαδικασία προσχώρησης στον χώρο Σένγκεν.

Αριθμητικά στοιχεία: έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Ρουμανία είναι ημιπροεδρική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο. Εκτελεστικά καθήκοντα ασκούν τόσο η κυβέρνηση όσο και ο πρόεδρος. Η χώρα διαιρείται σε 41 κομητείες και τον Δήμο του Βουκουρεστίου. Κάθε κομητεία διοικείται από το κομητειακό συμβούλιο, αρμόδιο για τοπικά θέματα, και έναν περιφερειάρχη υπεύθυνο για τον χειρισμό των εθνικών υποθέσεων σε επίπεδο κομητείας.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Ρουμανίας ήταν η βιομηχανία (26,1 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,2 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 77 % των ρουμανικών εξαγωγών (το 23 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 11 % στην Ιταλία και το 7% στη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 3% των εξαγωγών κατευθύνεται στην Τουρκία και το 2% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 75 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (20 % από τη Γερμανία, 9 % από την Ιταλία και 7 % από την Ουγγαρία), ενώ εκτός ΕΕ το 5 % προέρχεται από την Κίνα και το 4% από την Τουρκία.

H Ρουμανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ρουμανία έχει 33 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Ρουμανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ρουμανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ρουμανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2019

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Αντίνα Βαλεάν, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρουμανία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ρουμανία έχει 15 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ρουμανία έχει 15 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ρουμανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Ρουμανίας στην ΕΕ», η ρουμανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Ρουμανία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για τη Ρουμανία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Ρουμανία: 4,865 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 2,45 % της ρουμανικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,655 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,83 % της ρουμανικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Ρουμανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ρουμανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ρουμανία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.