Skip to main content

Den Europæiske Unions prioriteter 2019-2024

Formål

Efter valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 opstillede EU en række prioriteter, som skal forme den politiske dagsorden frem til 2024. Målet er at løse de primære udfordringer, som EU og EU-borgerne står over for.

Prioriteterne stammer fra en dialog mellem EU's ledere, ministre i medlemslandene, EU-institutionerne og de politiske grupper, der er valgt til Europa-Parlamentet. I juni 2019 fastlagde EU's ledere deres prioriteter i EU's strategiske dagsorden for perioden 2019-2024. Dagsordenen er inspirationskilde til Europa-Kommissionens politiske prioriteter, som Kommissionen udarbejder, inden den tiltræder for en periode på fem år.

En ny strategisk dagsorden for EU, 2019-2024

Det Europæiske Råd fastlagde fire prioriterede områder i sin strategiske dagsorden for 2019-2024, der skal være retningsgivende for EU-institutionernes arbejde i de næste fem år. De fire områder dækker de udfordringer og muligheder, som den nuværende globale situation betinger. Ved at fokusere på dem kan EU styrke sin rolle i den aktuelle kontekst.

Den strategiske dagsorden beskriver også, hvordan prioriteterne skal opfyldes.

De fire prioriteter

Beskyttelse af borgerne og frihedsrettighederne

Vi skal udøve effektiv kontrol ved EU's ydre grænser og videreudvikling af en samlet migrationspolitik. Vi skal bekæmpe terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og onlinekriminalitet samt øge EU's modstandsdygtighed over for både naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

Udvikling af et stærkt og dynamisk økonomisk fundament

Vi skal opbygge en modstandsdygtig økonomi ved at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union for at sikre, at EU er bedre forberedt på fremtidige kriser, fuldføre bank- og kapitalmarkedsunionen, styrke euroens internationale rolle, investere i færdigheder og uddannelse, støtte europæiske virksomheder, tage den digitale omstilling til os og udvikle en robust industripolitik.

Opbygning af et klimaneutralt, grønt, retfærdigt og socialt Europa

Vi skal investere i grønne initiativer, der forbedrer luft- og vandkvaliteten, fremmer bæredygtigt landbrug og bevarer økosystemerne og biodiversiteten. Vi skal skabe en effektiv cirkulær økonomi (hvor produkter udvikles med fokus på holdbarhed, genbrug, genanvendelse og genvinding, reparation og energieffektivitet) og et velfungerende energimarked i EU med sikker forsyning af bæredygtig energi til overkommelige priser. Vi skal sikre en hurtigere overgang til vedvarende energi og energieffektivitet og samtidig mindske EU's afhængighed af eksterne energikilder. Vi skal gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Fremme af europæiske interesser og værdier på den globale scene

Vi skal opbygge en robust udenrigspolitik på grundlag af en ambitiøs naboskabspolitik med 16 af de nærmeste naboer mod øst og syd og et omfattende partnerskab med Afrika. Vi skal fremme fred, stabilitet, demokrati og menneskerettigheder på verdensplan. Vi skal gennemføre en solid handelspolitik på baggrund af multilateralisme og den regelbaserede internationale verdensorden. Vi skal tage et større ansvar for sikkerhed og forsvar og arbejde tæt sammen med NATO.

Læs mere om EU's politiske dagsorden

En ny strategisk dagsorden for EU, 2019-2024

Europa-Kommissionens prioriteter for 2019-2024 (politiske retningslinjer)

Formanden for Kommissionen fastlagde seks politiske prioriteter for den nuværende femårige mandatperiode. Prioriteterne afspejler Rådets strategiske dagsorden og drøftelser med de politiske grupper i EU-Parlamentet.

De seks prioriteter

En europæisk grøn pagt

Vi skal omdanne EU til en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, samtidig med at Europas naturlige miljø bevares, klimaændringerne håndteres, og Europa bliver kulstofneutral og ressourceeffektiv senest i 2050.

Et Europa klar til den digitale tidsalder

Vi skal tage den digitale omstilling til os ved at investere i virksomheder, forskning og innovation, reformere databeskyttelsen, give folk muligheder med de færdigheder, der er nødvendige i en ny generation af teknologier, og udforme regler, der passer hertil.

En økonomi, der tjener alle

Vi skal styrke EU's økonomi og samtidig sikre job og reducere uligheder, støtte erhvervslivet, uddybe Den Økonomiske og Monetære Union og gennemføre bank- og kapitalmarkedsunionen.

Et stærkere Europa i verden

Vi skal styrke EU's stemme på verdensplan ved at fremme EU's position som fortaler for stærk, åben og fair handel, multilateralisme og en regelbaseret verdensorden. Vi skal udvide forbindelserne med EU's nabolande og partnere og forbedre EU's evne til at håndtere kriser baseret på civil og militær kapacitet.

Fremme af vores europæiske levevis

Vi skal opretholde de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet som en bastion for lighed, tolerance og social retfærdighed. Vi skal håndtere sikkerhedsrisici, beskytte og styrke forbrugerne samt udvikle et system til lovlig og sikker migration, samtidig med at EU's ydre grænser forvaltes effektivt, EU's asylsystem moderniseres, og der arbejdes tæt sammen med partnerlandene.

Nyt skub i det europæiske demokrati

Vi skal forbedre Europas demokratiske processer gennem stærkere forbindelser med Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, beskytte demokratiet i EU mod indblanding udefra, sikre gennemsigtighed og integritet i hele lovgivningsprocessen samt inddrage europæerne i større grad i udformningen af EU's fremtid.

Læs mere om Europa-Kommissionens prioriteter

Læs mere om Europa-Kommissionens tiltag efter emne