Skip to main content
Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Forléargas

  • Ról: An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan, nó an Chomhpháirtíocht um Hidrigin Ghlan, is comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí uathúil é a thacaíonn le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta i dteicneolaíochtaí hidrigine san Eoraip. Cuireann sé leis an rath a bhí ar an gComhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin, an comhghnóthas a bhí ann roimhe.
  • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Bart Biebuyck
  • Bliain a bhunaithe: 2021
  • An líon foirne: 31
  • Suíomh: An Bhruiséil, an Bheilg 
  • Suíomh gréasáin: An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan

Is é príomhaidhm na Comhpháirtíochta um Hidrigin Ghlan rannchuidiú leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus leis an straitéis hidrigine trí ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta a mhaoiniú.

An méid a dhéanann sé

Is é is aidhm don Chomhpháirtíocht um Hidrigin Ghlan dlús a chur le forbairt agus le húsáid an tslabhra luacha Eorpaigh le haghaidh teicneolaíochtaí hidrigine glana atá sábháilte agus inbhuanaithe, agus a iomaíochas a neartú chun tacú le gnó, go háirithe FBManna. Fágann sé sin gur féidir réitigh nuálacha ghlana iomaíocha a chur ar an margadh go gasta.

Is é an sprioc dheiridh cuidiú leis an méid seo a leanas:

  • córas fuinnimh don Aontas atá inbhuanaithe, dícharbónaithe agus comhtháite go hiomlán
  • straitéis hidrigine an Aontais, ag a bhfuil ról tábhachtach maidir lena threochlár i dtreo na haeráidneodrachta a chur chun feidhme.

Cé dó a ndéanann sé tairbhe?

An pobal – cuideoidh sé chun spriocanna fuinnimh agus aeráide 2030 a bhaint amach, agus an rud is tábhachtaí, chun an aeráidneodracht a chur i gcrích faoi 2050.

An geilleagar – cuideoidh sé le daoine scileanna a bhaineann leis an tionscal a fhoghlaim agus lucht saothair Eorpach a dhaingniú a fhéadfaidh an teicneolaíocht cheannródaíoch is gá a fhorbairt chun go bhfanfaidh siad ina gceannródaithe ar an margadh.

Gnólachtaí beaga agus meánmhéide – trí theicneolaíochtaí hidrigine glana a mhéadú agus a bhfeidhmeanna a leathnú, neartóidh sé iomaíochas an Aontais agus tacóidh sé le FBManna trí réitigh nuálacha ghlana iomaíocha a chur ar an margadh go tapa.

An pobal eolaíoch agus an saol acadúil – neartóidh sé agus comhtháthóidh sé acmhainneacht eolaíoch agus theicneolaíoch an Aontais chun cuidiú chun eolas ardchaighdeáin nua a chruthú agus a scaipeadh.

Teagmháil

Ainm
An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan
Suíomh gréasáin
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 48
Seoladh poist
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 An Bhruiséil, An Bheilg
Na meáin shóisialta