Skip to main content
European Data Protection Supervisor - Logo

Áttekintés

 • Szerep: biztosítja, hogy az uniós intézmények és szervek a személyes adatok kezelésekor tiszteletben tartsák a polgárok magánélethez való jogát
 • Európai adatvédelmi biztos: Wojciech Wiewiórowski
 • Alapítás éve: 2004
 • Székhely: Brüsszel (Belgium)
 • HonlapEurópai adatvédelmi biztos

Az európai uniós intézményeknek és szerveknek feladataik ellátása során időnként kezelniük kell a polgárok személyes adatait elektronikus, nyomtatott vagy képi formátumban. Az adatkezelés magában foglalja az adatok begyűjtését, nyilvántartását, tárolását, lekérdezését, továbbítását, letiltását és törlését. Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy az adatkezelés során érvényesüljenek a vonatkozó szigorú adatvédelmi szabályok.

Milyen feladatokat lát el az európai adatvédelmi biztos?

 • Felügyeli, hogy az uniós intézmények és szervek a személyes adatok kezelése során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően járnak-e el.
 • Tanácsokkal segíti az uniós intézményeket és szerveket a személyes adatok kezelésének minden vonatkozásával kapcsolatban, ideértve a kapcsolódó szakpolitikákat és jogszabályokat is.
 • Kezeli a hozzá beérkező panaszokat, és vizsgálatokat folytat le.
 • Együttműködik az uniós országok nemzeti hatóságaival az adatvédelem következetességének biztosítása érdekében.
 • Figyelemmel kíséri azoknak az új technológiáknak a kifejlesztését, amelyek hatással lehetnek az adatvédelemre.

Hogyan végzi munkáját az európai adatvédelmi biztos?

Az adatvédelmi biztost ötéves, megújítható hivatali időre nevezik ki. Az európai adatvédelmi biztos hivatalának tevékenységével kapcsolatos mindennapi feladatokat két fő szervezeti egység végzi:

 • Felügyelet és jogérvényesítés: ez az egység értékeli ki, hogy az uniós intézmények és szervek betartják-e az adatvédelmi előírásokat.
 • Szakpolitika és konzultáció: ez az egység tanácsokkal látja el az uniós jogalkotókat a különböző szakpolitikai területekkel és az új jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben.

Az európai adatvédelmi biztos és Ön

Az uniós intézményeknek és szerveknek tilos olyan személyes adatokat kezelniük, amelyekből következtetni lehet az Ön:

 • faji, illetve etnikai hovatartozására,
 • politikai nézeteire,
 • vallási, illetve világnézeti meggyőződésére,
 • szakszervezeti tagságára.

A fentieken túlmenően az Ön egészségi állapotára, illetve szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat sem kezelhetik, kivéve ha ezek az adatok egészségügyi ellátás céljából szükségesek. Erre is csak azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy az adatkezelést egészségügyi szakember vagy más, szakmai titoktartásra felesküdött személy végzi.

Ha Ön úgy véli, hogy magánélethez való jogát nem tartotta tiszteletben valamelyik uniós intézmény vagy szerv, legelőször is értesítenie kell erről azokat az uniós tisztségviselőket, akik az Ön adatainak kezeléséért felelősek annál az uniós intézménynél vagy szervnél, ahol az Ön által vélelmezett jogsértés történt. Ha így nem sikerül kielégítően rendeznie az ügyet, vegye fel a kapcsolatot annak az uniós intézménynek, illetve szervnek az adatvédelmi tisztviselőjével, amely Ön szerint megsértette a magánélethez való jogát.

Ha ez sem hoz eredményt, panaszt tehet az európai adatvédelmi biztosnál. Ehhez ki kell töltenie és be kell nyújtania a panasztételi űrlapot. Az európai adatvédelmi biztos hivatalának munkatársai kivizsgálják az ügyet, majd értesítik Önt arról, hogy megalapozottnak találták-e beadványát, és hogy a panasz megalapozottsága esetén milyen lépések révén kerül sor a helyzet orvoslására.

Ha Ön nem ért egyet az európai adatvédelmi biztos döntésével, keresetet nyújthat be az Európai Unió Bíróságához.

További információk

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Vélemények

Kiadványok

Kézikönyvtár

Álláslehetőségek

Kapcsolat

Név
Európai adatvédelmi biztos
Honlap
https://edps.europa.eu/_en
Telefonszám
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Postai cím
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Közösségi média