Skip to main content
EU-orgaan

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

European Data Protection Supervisor - Logo

In het kort

 • Rol: Ziet erop toe dat de EU-instellingen en -organen de privacy van de burgers respecteren bij de verwerking van persoonsgegevens
 • Toezichthouder: Wojciech Wiewiórowski
 • Opgericht in: 2004
 • Vestigingsplaats: Brussel (België)
 • Website: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

De EU-instellingen en -organen moeten soms in verband met hun activiteiten persoonsgegevens van burgers – in elektronische vorm, op papier of in beeldvorm – verwerken. Onder "verwerken" verstaan we activiteiten zoals het verzamelen, opslaan, archiveren, opzoeken, verzenden, afschermen en wissen van gegevens. Daarvoor gelden strenge privacyregels en de Europese Toezichthouder voor gegevensverwerking (EDPS) moet erop toezien die ook worden toegepast.

Wat doet de Toezichthouder?

 • Ziet erop toe dat de EU-instellingen en -organen bij de verwerking van persoonsgegevens de privacyvoorschriften in acht nemen.
 • Adviseert de EU-instellingen en -organen over de verwerking van persoonsgegevens en het beleid en de wetgeving daarover.
 • Behandelt klachten en stelt onderzoeken in.
 • Werkt samen met de nationale autoriteiten van de EU-landen om tot een uniforme gegevensbescherming te komen.
 • Volgt nieuwe technologieën die gevolgen kunnen hebben voor de gegevensbescherming.

Hoe werkt de EDPS?

De Toezichthouder wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. De EDPS wordt bij zijn dagelijks werk ondersteund door twee diensten:

 • Toezicht en handhaving  gaat na of EU-instellingen en -organen de gegevensbeschermingsvoorschriften in acht nemen.
 • Beleid en raadpleging  adviseert de EU-wetgevers over de implicaties van diverse beleidsterreinen en nieuwe wetsvoorstellen voor de gegevensbescherming.

De EDPS en u

De EU-instellingen en -organen mogen geen persoonsgegevens verwerken over uw:

 • ras of etnische afkomst
 • politieke opvattingen
 • religieuze of filosofische overtuigingen
 • lidmaatschap van vakbonden

Hetzelfde geldt voor gegevens over uw gezondheid of seksuele voorkeur, tenzij deze nodig zijn voor medische doeleinden. En zelfs dan mag dit alleen gebeuren door een gezondheidswerker of andere personen die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.

Als u vindt dat een EU-instelling of -orgaan uw privacy heeft geschonden, moet u eerst contact opnemen met de betrokkenEU-personeelsledendie volgens u verantwoordelijk zijn voor de inbreuk op uw privacy. Als die u geen bevredigende oplossing bieden, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris  van de EU-instelling of het EU-orgaan in kwestie.

Als ook dat niets oplevert, kunt u met een speciaal formuliereen klacht indienen bij de EDPS. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming onderzoekt de zaak dan en laat u weten of hij uw klacht gegrond vindt en, zo ja, hoe de zaak zal worden opgelost.

Bent u het niet eens met het besluit van de EDPS, dan kunt u de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Zie ook

Wie is wie bij de EU

Publicaties  

Vacatures  

Contact

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Website
Telefoonnummer
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Postadres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, België
Sociale media