Skip to main content
European Economic and Social Committee - Logo

Najnovejše

Pregled

 • Vloga: Svetovalno telo, ki zastopa organizacije delodajalcev in delavcev ter druge interesne skupine
 • Predsednica: Christa Schweng
 • Člani: 329 iz vseh držav EU
 • Ustanovitev: 1957
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih EU in tako opravlja vlogo vmesnega člena med institucijami odločanja EU in državljani EU.

Delo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Interesnim skupinam omogoča uradno sporočanje stališč do zakonodajnih predlogov EU. Ima 3 ključne naloge:

 • Skrbi, da politika in pravo EU upoštevata ekonomske in socialne pogoje, pri čemer si prizadeva doseči konsenz v skupno dobro.
 • Spodbuja participativno demokracijo v EU, tako da zastopa stališča delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin in uveljavlja dialog z njimi.
 • Uveljavlja vrednote evropske povezave ter načela participativne demokracije in civilne družbe.

Sestava

Člani Odbora  zastopajo različne organizacije civilne družbe v Evropi, vključno s podjetji, sindikati in drugimi deležniki. Imenuje jih Svet EU na predlog držav EU za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Število članov iz posamezne države je določeno s številom njenega prebivalstva.

Ekonomsko-socialni odbor izvoli svojega predsednika in dva podpredsednika za dobo 2 let in pol. Člani odbora pripadajo 3 skupinam:

 • delodajalci
 • delojemalci
 • druge interesne skupine (npr. kmetje, potrošniki)

Način dela Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija se z Odborom posvetujejo o številnih vprašanjih. Odbor pripravlja mnenja tudi na svojo pobudo.

Člani odbora delajo za Evropsko unijo in so neodvisni od svojih vlad. Sestajajo se devetkrat na leto, mnenja izglasujejo z navadno večino.

Pripravljalno delo za njihove seje opravijo strokovne skupine odbora in posvetovalna komisija za spremembe v industriji. Napredek pri uresničevanju strategij EU spremljajo specializirane skupine odbora (opazovalne skupine) in njegov usmerjevalni odbor za strategijo Evropa 2020.

Ekonomsko-socialni odbor je v stalnem stiku z regionalnimi in nacionalnimi ekonomskimi in socialnimi sveti v vsej EU, obvešča jih in z njimi razpravlja o posameznih vprašanjih.

Evropski ekonomsko-socialni odbor in državljani

Odbor pripravlja umetniške, mladinske in druge prireditve, namenjene tesnejšim stikom med institucijami EU in državljani.

Glej tudi

Kdo je kdo

Mnenja in dokumenti

Publikacije

Obiščite Evropski ekonomsko-socialni odbor

Zaposlitev  

Kontakt

Ime
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Spletna stran
Telefonska številka
+32 2 546 90 11
Številko telefaksa
+32 2 546 90 11
Poštni naslov
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgija
Družbeni mediji