Prejsť na hlavný obsah
European Economic and Social Committee - Logo

Prehľad

 • Úloha: poradný orgán zastupujúci organizácie zamestnávateľov a zamestnancov a iné záujmové skupiny
 • Predseda: Oliver Röpke
 • Členovia: 329 zo všetkých krajín EÚ
 • Rok vzniku: 1957
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídlo: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu vydáva stanoviská k otázkam týkajúcim sa EÚ. Funguje teda ako most medzi inštitúciami EÚ s rozhodovacími právomocami a občanmi Únie.

Čo robí EHSV?

Záujmovým skupinám poskytuje možnosť oficiálne sa vyjadriť k legislatívnym návrhom EÚ. Má tri hlavné úlohy:

 • zabezpečiť, aby sa politika a právne predpisy EÚ prispôsobili hospodárskym a sociálnym podmienkam prostredníctvom hľadania konsenzu pre spoločné dobro,
 • propagovať participatívny charakter EÚ tak, že organizáciám zamestnancov a zamestnávateľov a iným záujmovým skupinách poskytne možnosť vyjadriť sa prostredníctvom dialógu,
 • presadzovať hodnoty európskej integrácie a podporiť pokrok v participatívnej demokracii a úlohe organizácií občianskej spoločnosti.

Zloženie

Členovia EHSV zastupujú celú škálu organizácií občianskej spoločnosti z celej Európy, vrátane podnikov, odborových zväzov a iných záujmových skupín. Nominujú ich národné vlády a vymenúva ich Rada EÚ na obnoviteľné obdobie 5 rokov. Počet členov za každú krajinu závisí od počtu jej obyvateľov.

EHSV volí svojho predsedu a dvoch podpredsedov na obdobie dva a pol roka. Členov EHSV je možné rozdeliť na tieto tri skupiny:

 • zamestnávatelia,
 • zamestnanci,
 • iné záujmové skupiny (napr. poľnohospodári, spotrebitelia).

Ako funguje EHSV?

Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia konzultujú s EHSV o mnohých otázkach. Výbor takisto vydáva stanoviská z vlastnej iniciatívy.

Členovia pracujú pre EÚ, nezávisle od vlád svojich krajín. Stretávajú sa 9-krát za rok. Stanoviská sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov.

Zasadnutia pripravujú špecializované oddelenia EHSV a poradná komisia pre priemyselné zmeny. Skupiny odborníkov EHSV (známe ako „monitorovacie strediská“) sledujú pokrok v plnení stratégií EÚ.

EHSV spolupracuje s regionálnymi a národnými hospodárskymi a sociálnymi radami v rámci celej EÚ, predovšetkým s cieľom vymieňať si informácie a diskutovať o konkrétnych témach.

EHSV a vy

EHSV usporadúva umelecké, mládežnícke a iné podujatia, ktorých cieľom je priblížiť EÚ jej občanom.

Ďalšie informácie

Kto je kto

Stanoviská a dokumenty

Publikácie

Informačné centrum EHSV

Návšteva EHSV

Pracovné miesta

Kontakt

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

Meno/Názov
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)
Webové sídlo
https://www.eesc.europa.eu/sk
Telefónne číslo
+32 2 546 90 11
Faxové číslo
+32 2 546 90 11
Poštová adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá