Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
European Economic and Social Committee - Logo

Pregled

 • Uloga: savjetodavno tijelo koje predstavlja organizacije radnika i poslodavaca te druge interesne skupine
 • Predsjednik: Oliver Röpke
 • Članovi: 329 iz svih država članica EU-a
 • Godina osnivanja: 1957.
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Internetske stranice: Europski gospodarski i socijalni odbor

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) savjetodavno je tijelo EU-a koje čine predstavnici organizacija radnika i poslodavaca te drugih interesnih skupina. EGSO dostavlja mišljenja o europskim pitanjima Europskoj komisiji, Vijeću EU-a i Europskom parlamentu te tako djeluje kao most između institucija EU-a, koje donose odluke, i građana EU-a.

Zadaće EGSO-a

Omogućuje interesnim skupinama da službeno iznesu svoje mišljenje o zakonodavnim prijedlozima EU-a. Njegove su tri ključne zadaće:

 • osigurati da se politika i pravo EU-a prilagode gospodarskim i socijalnim uvjetima, traženjem konsenzusa u cilju ispunjenja zajedničkog interesa
 • promicati participativnost u EU-u dajući glas organizacijama radnika i poslodavaca i drugim interesnim skupinama te osiguravajući dijalog s njima
 • promicati vrijednosti europske integracije te jačati ulogu participativne demokracije i organizacija civilnog društva.

Sastav

Članovi EGSO-a predstavljaju različite organizacije civilnog društva u Europi, uključujući poduzeća, sindikate i druge interesne skupine. Predlažu ih nacionalne vlade, a na petogodišnji mandat, koji se može obnoviti, imenuje ih Vijeće EU-a. Broj članova iz svake države ovisi o njezinu broju stanovnika.

EGSO bira svojeg predsjednika i dva potpredsjednika na mandat od dvije i pol godine. Članovi pripadaju jednoj od tri skupine:

 • poslodavci
 • radnici
 • druge interesne skupine (npr. poljoprivrednici, potrošači).

Kako funkcionira EGSO?

Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija savjetuju se s EGSO-om o raznim temama. On izdaje mišljenja i na vlastitu inicijativu.

Njegovi članovi rade za EU, neovisno o svojim vladama. Sastaju se devet puta godišnje. Mišljenja se donose na temelju obične većine glasova.

Sastanke organiziraju specijalizirane stručne skupine EGSO-a i Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene. Specijalizirane skupine za strateško promišljanje EGSO-a (poznate kao „promatračke skupine”) prate razvoj strategija EU-a.

EGSO je u kontaktu s regionalnim i nacionalnim gospodarskim i socijalnim vijećima iz cijelog EU-a, uglavnom radi razmjene informacija i rasprave o određenim pitanjima.

EGSO i vi

EGSO organizira događanja za mlade, umjetnička i razna druga događanja kako bi se EU približio svojim građanima.

Više informacija

Tko je tko

Mišljenja i dokumenti

Publikacije

Informacijski centar EGSO-a

Posjet EGSO-u

Poslovi

Kontakt

Ime
Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)
Internetska stranica
https://www.eesc.europa.eu/hr
Broj telefona
+32 2 546 90 11
Broj telefaksa
+32 2 546 90 11
Poštanska adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže