Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (16)

RSS
Rezultati 1 do 16
  • Izvršna agencija

EISMEA

Ova izvršna agencija Komisije upravlja programima EU-a kojima se malim poduzećima pomaže da budu konkurentni te programima za istraživanje, zaštitu okoliša, energiju i ribarsku industriju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izvršna agencija

CINEA

Izvršna agencija za inovacije i mreže upravlja programima EU-a za infrastrukturu i istraživanje u području prometa, energetike i telekomunikacija.

Internetska stranica
https://cinea.ec.europa.eu
E-adresa
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izvršna agencija

EACEA

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) upravlja financijskim sredstvima namijenjenima obrazovanju, kulturi, audiovizualnoj djelatnosti, sportu, građanstvu i volontiranju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izvršna agencija

ERCEA

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća upravlja programima EU-a za istraživanje.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izvršna agencija

Europska izvršna agencija za istraživanje (REA)

Izvršna agencija za istraživanje tijelo je za financiranje istraživanja i inovacija. Ona upravlja bespovratnim sredstvima EU-a za istraživanje.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Izvršna agencija

HaDEA

Rad Izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA) usmjeren je na ambiciju Europske komisije da pomogne u obnovi Europe nakon pandemije bolesti COVID-19 tako da postane zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Zajedničko poduzeće EU-a

SESAR 3

Zajedničko poduzeće SESAR 3 istraživanjem i inovacijama osuvremenjuje europski sustav upravljanja zračnim prometom i ubrzava ostvarenje digitalnog europskog neba.

Internetska stranica
https://www.sesarju.eu/
E-adresa
Broj telefona
+32 2 507 80 00
Adresa
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Zajedničko poduzeće EU-a

Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3

Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 podupire suradničko istraživanje radi razvoja dostupnih, prikladnih i priuštivih medicinskih intervencija za bolesti povezane sa siromaštvom u supsaharskoj Africi.