Skip to main content

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Ελσίνκι

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: φινλανδικά, σουηδικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1995

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 25 Μαρτίου 2001

Αριθμητικά στοιχεία: έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Φινλανδία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους- τον πρόεδρο. Η κεντρική κυβέρνηση εδρεύει στο Ελσίνκι, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις στους 311 δήμους (πόλεις και κωμοπόλεις). Η χώρα διαιρείται σε 19 περιφέρειες και 70 υποπεριφέρειες. Η μικρότερη περιφέρεια, Åland, είναι αυτόνομο αρχιπέλαγος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Στην βορειότερη περιφέρεια, Λαπωνία (Lappi), κατοικεί περίπου το μισό του αυτόχθονου πληθυσμού των Σάαμι της Φινλανδίας (γνωστοί και ως Λάπωνες).

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της φινλανδικής οικονομίας το 2018 ήταν η βιομηχανία (21,3 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (20,2 %), καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (15,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 59 % των φινλανδικών εξαγωγών (το 15 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 10 % στη Σουηδία και το 7 % στις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 7 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 6 % στην Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 70 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (17 % από τη Γερμανία, 16 % από τη Σουηδία και 9 % από τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 14 % των εισαγωγών προέρχεται από τη Ρωσία και το 3 % από την Κίνα.

H Φινλανδία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Φινλανδία έχει 14 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Φινλανδία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της φινλανδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Φινλανδία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοπο Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Φινλανδία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Γιούτα Ουρπιλάινεν, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο των Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Φινλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Φινλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Φινλανδία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Φινλανδίας στην ΕΕ», η φινλανδική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Φινλανδία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για τη Φινλανδία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Φινλανδία: 1,478 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 0,63 % της φινλανδικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 2,018 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,87 % της φινλανδικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Φινλανδία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Φινλανδία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Φινλανδία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.