Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Ελσίνκι

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: φινλανδικά, σουηδικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1995

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 25 Μαρτίου 2001

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Φινλανδία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— και αρχηγό κράτους —τον πρόεδρο. Η κεντρική κυβέρνηση εδρεύει στο Ελσίνκι, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις στους 309 δήμους (πόλεις και κωμοπόλεις). Η χώρα διαιρείται σε 19 περιφέρειες και 70 υποπεριφέρειες. Η μικρότερη περιφέρεια, η Åland, είναι αυτόνομο αρχιπέλαγος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Στη βορειότερη περιφέρεια, Λαπωνία (Lappi), κατοικεί περίπου το μισό του αυτόχθονου πληθυσμού των Σάαμι της Φινλανδίας (γνωστοί και ως Λάπωνες).

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της φινλανδικής οικονομίας το 2020 ήταν η βιομηχανία (20,3 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (20,6 %), καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και οι υπηρεσίες εστίασης (14,0 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 55 % των φινλανδικών εξαγωγών (το 14 % κατευθύνεται προς τη Γερμανία, το 10 % προς τη Σουηδία και το 7 % προς τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 9 % των εξαγωγών κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ και το 5 % προς την Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 72 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (17 % από τη Γερμανία και τη Σουηδία αντίστοιχα και 9 % από τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 10 % των εισαγωγών προέρχεται από τη Ρωσία και το 4 % από την Κίνα.

H Φινλανδία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Φινλανδία έχει 14 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Φινλανδία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της φινλανδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Φινλανδία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Φινλανδία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο των Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φινλανδία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Φινλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών αλλαγών στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Φινλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Φινλανδία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Φινλανδίας στην ΕΕ», η φινλανδική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Φινλανδία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Φινλανδία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Φινλανδία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Φινλανδία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.